سەنبى, 23 قاڭتار 2021
جازىلعان جايدىڭ جاڭعىرىعى 1303 4 پىكىر 30 قاراشا, 2020 ساعات 12:03

«گەروستراتوۆا سلاۆا» زاۋرە باتاەۆوي

يا نە اباەۆەد، نو س 1991 گودا يزۋچايا بيوگرافيۋ اليحانا بۋكەيحانا ي رابوتايا ناد دۆۋحتومنوي بيوگرافيەي پود وبششيم نازۆانيەم «اليحان بۋكەيحان. سوبيراتەل كازاحسكيح زەمەل»، نەۆولنو كوسنۋلسيا ريادا ۆاجنىح ەپيزودوۆ جيزني پوەتا-مىسليتەليا ابايا كۋنانبايۋلى. ۆسيا بيوگرافيا ا.ن. بۋكەيحانا ي ەتي ەپيزودى جيزني ابايا وتۆەرگايۋت ۆسە «گيپوتەزى» ي دومىسلى زاۋرە باتاەۆوي يز ەيو سكادالنىح يسسلەدوۆاني «زاگادكا ابايا: ۆەليچايشي نەيزۆەستنىي پوەت كازاحستانا».

ناچنۋ س ودنوگو پريمەرا يز يستوري 120-لەتنەي داۆنوستي. ۆ يانۆارە 1900 گودا ۆ «كيرگيزسكوي ستەپنوي گازەتە» يز «تۋركەستانسكيح ۆەدوموستەي» (تاشكەنت) بىلا پەرەپەچاتانا ستاتيا نەكوەگو ا. نۋرجانۋلى (نۋردجانوۆ), گدە اۆتور وبۆينيل سۆويح سوروديچەي - كازاحوۆ ۆ نەۆەجەستۆە، يز-زا چەگو وني ياكوبى نە ۆيديات يستيننوي پريچينى سۆوەگو وبنيششانيا، كورني كوتوروگو پودرىۆايۋت راسحودى پو اسام (پومينكام). «چتەنيە ستاتي گ. نۋردجانوۆا زاستاۆيلو مەنيا ۆسپومنيت ودين حاراكتەرنىي سلۋچاي يز پراكتيكي ستەپنىح كولدۋنوۆ, - وتمەچال پو ەتومۋ پوۆودۋ ا.ن. بۋكەيحان (ز. باتاەۆا ۆ سۆوەم ماتەريالە ۋپريامو پيشەت «بۋكەيحانوۆ») ۆ سۆوەي وتۆەتنوي ستاتە، وپۋبليكوۆاننوي ۆ ودنوم يز فەۆرالسكيح نومەروۆ ەتوي جە گازەتى، - كازاحۋ (ۆ وريگ. «كيرگيزۋ»), ۋكۋشەننومۋ بەشەنوي سوباكوي، پريزۆالي «باقسى» – كولدۋنا. وسموترەۆ بولنوگو، ون پروپيسال نەسكولكو پريوموۆ ۆو ۆنۋتر سۋحوگو سوباچەگو پوميوتا. سپۋستيا دەن، كوگدا پوميوت نە پودەيستۆوۆال، باقسى وترەزال بولنومۋ پراۆوە ۋحو. پريومى گ. نۋردجانوۆا تاكجە مالو ينتەرەسنى، كاك پريومى ەتوگو كولدۋنا. نە ستويلو بى و نيح پيسات، ەسلي گگ. كولدۋنى نە ۆىستۋپالي پۋبليچنو» [1].

تاك ي وبەمنايا ستاتيا زاۋرە باتاەۆوي «زاگادكا ابايا: ۆەليچايشي نەيزۆەستنىي پوەت كازاحستانا» نە ستويلا بى ۆىەداننوگو يايتسا، ەسلي بى اۆتور س پرەتەنزيەي نا ۆسەميرنۋيۋ سلاۆۋ پەرۆووتكرىۆاتەليا نەسلىحاننوي «ناۋچنوي سەنساتسي» نە وپۋبليكوۆالا ەيو نا ۆسەوبششەە وبوزرەنيە، دا ەششە پروكوممەنيتروۆالا سۆويۋ ستاتيۋ ۆ ينتەرۆيۋ پورتالۋ Stan.kz [2].

پودچەركنۋ، چتو ۆ جيزني ي تۆورچەستۆە ابايا (يبراگيما) كۋنانبايۋلى ەدۆا لي وستالوس ستولكو زاگادوك ي ستراننوستەي، سكولكو نيچەم نەوبوسنوۆاننىح سومنەني، فانتاستيچەسكيح گيپوتەز، دومىسلوۆ، نەۆەرنىح يلي پرەدنامەرەننو يسكاجەننىح دات تەح يلي ينىح سوبىتي، يميون، وشيبوچنىح سۋجدەني، اناليزوۆ، پوسپەشنىح ۆىۆودوۆ، پوروي ي وتكروۆەننىح گلۋپوستەي ۆ رابوتە ساموي زاۋرە باتاەۆوي. ۆ سۆويح پريستراستنىح پويسكاح سەنساتسيوننىح «زاگادوك» ۆ بيوگرافي ي تۆورچەستۆە نە تولكو پوەتا-مىسليتەليا، نو ي ليدەرا «الاش» ا.ن. بۋكەيحانا ي درۋگيح، ونا چاستو «يششەت چەرنۋيۋ كوشكۋ ۆ تەمنوي كومناتە، گدە ەيو پروستو نەت». ۆ دوكازاتەلستۆو سۆوەي پراۆوتى ونا نە بەز پريستراستريا، نو سوۆەرشەننو نە ك مەستۋ پريۆوديت منەنيا داليوكيح وت اباەۆەدەنيا ليتس، ەششيو لۋچشە – نەكوەگو زاگادوچنوگو بلوگەرا. چتوبى يح منەنيا زۆۋچالي ۆەسومو، س لەگكوي رۋكي ز. باتاەۆوي وني ستانوۆياتسيا تو «اكادەميكامي»، «ۋچيونىمي»، تو «پوەتامي»، تو «كريتيكامي»... سوۆەرشەننو نەۋمەستنو سراۆنەنيە ابايا كۋنانبايۋلى س ۋيلياموم شەكسپيروم. حوتيا بى پوتومۋ، ۆو-پەرۆىح، چتو پەرۆىي يز نيح پوسۆياتيل سەبيا پوەزي ليش ۆتورۋيۋ پولوۆينۋ، توچنەە پوچتي ليش كونەتس سۆوەي جيزني، پريچەم وسوبو نە افيشيرۋيا، دليا كوتوروگو پوەزيا بىلا نە بولەە، چەم ۋۆلەچەنيەم، توچنەە رازۆلەچەنيەم، حوببي - ەسلي حوتيتە، توگدا كاك دليا شەكسپيرا – دراماتۋرگيا بىلا سمىسلوم ۆسەي سوزناتەلنوي جيزني، پروفەسسيەي ي ەدينستۆەننىم سرەدستۆوم سۋششەستۆوۆانيا، سپراۆەدليۆەە سكازات - ۆىجيۆانيا. ۆو-ۆتورىح – ۆەسما ستراننو، چتو ز. باتاەۆا، پريۆوديا ۆ پريمەر بيوگرافوۆ شەكسپيرا كاك پوزور اباەۆەدوۆ، نە ۆەداەت و توم، چتو ۆوكرۋگ ساموگو شەكسپيرا ي ەگو دراماتۋرگي ۆسە تري ستولەتيا پودرياد كيپەلي ي كيپيات كۋدا بولشە ستراستەي، چەم ۆوكرۋگ نەكيح «زاگادوك» ابايا. ۆ-ترەتيح، ەسلي و شەكسپيرە كاك بۋدتو يمەەتسيا بولشە «دوستوۆەرنوي» ينفورماتسي، ۆ چيوم تششەتنو پىتاەتسيا ۋبەديت چيتاتەليا ز. باتاەۆا، تو وب اباە ناپيسان رومان-تريلوگيا، پريچەم ماكسيمالنو پراۆديۆو وتراجايۋششايا ەگو جيزن، دا ەششيو پەرەۆەديوننايا نا دەسياتكي درۋگيح يازىكوۆ.

ۆسە جە ساموي ۆىدايۋششەيسيا سەنساتسيەي، پو زامىسلۋ ز. باتاەي، دولجنو بىلو پروزۆۋچات سومنەنيە، ۆىدۆينۋتوە ەيۋ وت يمەني نەكوەگو تاينستۆەننوگو بلوگەرا: «سۋششەستۆوۆال لي اباي ۆووبششە؟» ي «ناپيسال لي ەتوت چەلوۆەك ۆسيو تو، چتو مى سەگودنيا ەمۋ پريپيسىۆاەم؟». وت سەبيا جە ۆىداەت پاسساج: «ۆو-پەرۆىح، «يبراگيم كۋنانباي» نە بىل پوەتوم. ۆو-ۆتورىح، پوەت، كوتوروگو مى سەيچاس نازىۆاەم «اباي»، نە بىل ۆ تو ۆرەميا يزۆەستەن پود ەتيم پسەۆدونيموم».

«نەلزيا لي دوپۋستيت، چتو اباي، كىر بالاسى ي اليحان بۋكەيحانوۆ بىلي ودنيم ي تەم جە چەلوۆەكوم؟ – زاداەتسيا ۆوپروسوم زاۋرە حانىم ي ساما جە وتۆەچاەت نا نەگو ۋتۆەرديتەلنو، - كاك پوكاجەت ناشا ستاتيا، ەتا گيپوتەزا ۆپولنە دوپۋستيما». ي پەرۆىم سەرەزنىم دوكازاتەلستۆوم سەي ەيو گيپوتەزى ياۆيلسيا توت فاكت، چتو «زا ۆسيۋ يستوريۋ كازاحسكوي ليتەراتۋرى ليش دۆا پيساتەليا كريتيكوۆالي اكىنوۆ XIX ستولەتيا پودوبنىم وبرازوم – اباي ي كىر بالاسى». نۋ ا پريچينا توگو، پوچەمۋ ليش وني ۆدۆوەم وكازاليس كريتيكامي اكىنوۆ، پروستا دو بانالنوستي. اباي، پەرۆىم سمەلو نارۋشيۆ ۆەكوۆىە، نەپيساننىە، نو ۋستوياۆشيەسيا زاكونى ستەپەي، پودۆەرگ وستروي ي بەزجالوستنوي كريتيكە نە تولكو اكىنوۆ (پوەتوۆ-يمپروۆيزاتوروۆ), نو ي نەۆەجەستۆو مۋلل، حودجەي (قوجا), ۆولوستنىح ۋپراۆيتەلەي ي در.، تو ۆتوروي پودحۆاتيل ي پرودولجيل ەتو نوۆوە ياۆلەنيە ۆ سۆويح بەسچيسلەننىح سوچينەنياح ي وبششەستۆەننوي دەياتەلنوستي. سام اليحان س يۋنوشەستۆا ستال كريتيچەسكي پەرەوسمىسليۆات ۆسيو پرويسحودياششەە ۆوكرۋگ سەبيا يمەننو پود ۆليانيەم پوەزي ابايا، و چيوم ياركو سۆيدەتەلستۆۋيۋت ەگو پەرۆىە جە پۋبليكاتسي وت 1889 گودا نا سترانيتساح گازەتى «وسوبىە پريباۆلەنيا ك «اكمولينسكيم وبلاستنىم ۆەدوموستيام» (دالەە سوكر. «وسوبىە پريباۆلەنيا...») ي ەيو كازاحسكوم پريلوجەني «دالا ۋالاياتىنىڭ گازەتى» [3]. «كتو نە زناەت كازاحسكيح (ۆ وريگ. «كيرگيزسكيح») اكىنوۆ چۋرتانبايا، چۋجە، ورىنبايا، نايمان بالا، چەرنيازا، كۋنانباي ي در., - رازمىشليال، ناپريمەر، سىن ستەپەي (توت جە كىر بالاسى) ۆ ودنوي يز پەرۆىح پۋبليكاتسي پود زاگولوۆكوم «پيسمو ۆ رەداكتسيۋ» (زاگولوۆوك كازاحسكوگو تەكستا «حات باسپاحاناعا»), كازاحسكي ي رۋسسكي ۆاريانتى كوتوروي بىلي وپۋبليكوۆانى ۆ ودنوم ي توم جە نومەرە «وسوبىح پريباۆلەني ...»، - نۋجنو لي كازاحۋ دوكازىۆات سيلۋ سلوۆا ەتيح پەۆتسوۆ؟ ۆسپومنيم چەرنيازا، كوتوروگو سۋدبا رەشيلاس ەگو سلوۆوم; چۋجە، كوتورىي برال پوداركي وت كارىمباەۆ - سكرياگ. نو ەتو اكىنى پروجيلي سۆوي دارى ۆ پەسنوپەني زا پوداركي بوگاتىم كيرگيزام، كوتورىە ۆ ۋستاح راستوچيتەلەي پوحۆال ۆوزنوسيليس دو سپراۆەدليۆىح، چەستنىح مۋجەي يستوري، حوتيا ەتو سوۆەرشەننو نە سووتۆەتستۆوۆالو كاچەستۆام ۆوسپەۆاەموي ليچنوستي. تەپەر مولودىە اكىنى پرودولجايۋت دەلو سۆويح پرەدشەستۆەننيكوۆ. رازۆە ەتو نە پەچالنو؟» [4].

پو ۆسەي ۆەروياتنوستي، يمەننو ەتي ستروكي يز نازۆاننوي ستاتي سىنا ستەپەي - كىر بالاسى ي ستيحي ابايا «ولەڭ ءسوزدىڭ پاتشاسى، ءسوز ساراسى» پوسلۋجيلي ۆەسكيم ارگۋمەنتوم ودنوي يز «ميروۆىح سەنساتسي» گ-جي باتاەۆوي، چتو «اباي، كىر بالاسى ي اليحان بۋكەيحانوۆ بىلي ودنيم ي تەم جە چەلوۆەكوم». نو زدەس، چتو نازىۆاەتسيا، «دياۆول كروەتسيا ۆ دەتالياح»، رياد يز كوتورىح ليۋبيتەلنيتسا سەنساتسي دوسادنو ۋپۋستيلا. دەلو ۆ توم، چتو سۆوي ستيحي اباي ناپيسال ۆ 1887 گودۋ، كوگدا كىر بالاسى ەششيو ۋچيلسيا نا ءى كۋرسە... نەت، نە گيمنازي، كاك وپرومەتچيۆو پيشەت اۆتور گيپوتەزى، ا ومسكوگو تەحنيچەسكوگو ۋچيليششا (دالەە وتۋ), گدە گوتوۆيلي نيزشيح تەحنيچەسكيح رابوتنيكوۆ دليا ستروياششەيسيا ۆ تو ۆرەميا سيبيرسكوي جەلەزنوي دوروگي. درۋگايا دەتال – ۆوزراست ابايا ي اليحانا. پەرۆىي، روديۆشيسيا ۆ 1845-م، گوديتسيا ۆ وتتسى ۆتورومۋ، روديۆشەمۋسيا ليبو ۆ 1870 گودۋ، و چيوم سۆيدەتەلستۆۋيۋت ەگو ليچنىە دوكۋمەنتى تسارسكوگو پەريودا (اتتەستات وب وكونچاني وتۋ، اتتەستات-ديپلوم  لەسنوگو ينستيتۋتا، انكەتا چلەنا گوسۋدارستۆەننوي دۋمى وت 1906 گ. ي ت.د.), ليبو ۆ 1866-م، كاكوي ۋكازان ساميم ا.ن. بۋكەيحانوم ۆ «انكەتە ارەستوۆاننوگو» ۆ يۋلە 1937 گ. ۆ بۋتىرسكوي تيۋرمە [5]. ەسلي 1870-ىي كاك گود روجدەنيا اليحانا وكونچاتەلنو پوتۆەرديتسيا، تو ستيحي «ولەڭ ءسوزدىڭ پاتشاسى...»، كوتورىح باتاەۆا سەنساتسيوننو پريپيسىۆاەت ەمۋ، ون سوچينيل يح ۆ 17 لەت. ەسلي داجە روديلسيا  ۆ 1866-م، تو ەمۋ بىلو بى ۆسەگو-تو 21 گود. ۆ ليۋبوم سلۋچاە، بۋد ەمۋ حوت 17, حوت ي 21, ون بىل گەنيەم!

بولشە توگو بىلو بى حوت مالو-مالسكوە وسنوۆانيە پرەدپولاگات، چتو «اباي، كىر بالاسى ي اليحان بۋكەيحانوۆ بىلي ودنيم ي تەم جە چەلوۆەكوم»، تو ا. بۋكەيحان، ناريادۋ س ەگو منوگوگراننوي دەياتەلنوستيۋ ي يستوريچەسكوي ميسسيەي، فانتاستيچەسكوي ترۋدوسپوسوبنوستيۋ، نەۆولنو وكاجەتسيا ەششيو ي ۆ رولي ۆەليكوگو پوەتا-كونسپيراتورا، نە يمەيۋششەگو سەبە راۆنىح ۆو ۆسەي يستوري چەلوۆەچەستۆا. ەسلي داجە دوپۋستيت، چيستو تەورەتيچەسكي، چتو ا.ن. بۋكەيحان سۆوي ستيحي سوچينيال پود يمەنەم ابايا كۋنانبايۋلى، تو ون، وچەۆيدنو، پرەدستاۆليال بى سوبوي سوۆەرشەننو ينوگو حاراكتەرا، سكلادا ۋما، ۆەدۋششەگو پرازدنىي وبراز جيزني بوگاتوگو، بەززابوتنوگو، سكۋچايۋششەگو وت بەزدەليا چەلوۆەكا. سۋديا پو ۆسەم، ز. باتاەۆا تاكوۆىم ەگو ي پرەدستاۆليالا سەبە: «بۋكەيحانوۆ ۋجە پودروستكوم وستاۆيل كوچەۆۋيۋ جيزن، پولۋچيل رۋسسكوە وبرازوۆانيە ۆ پانسيونە ي پروۆيول وستاتوك سۆويح دنەي، زاششيششايا ي پروسلاۆليايا كازاحسكي يازىك ي كوچەۆوي وبراز جيزني كازاحوۆ، ۆمەستە س تەم منوگو پۋتەشەستۆۋيا پو روسسي ي تۋركەستانۋ (؟)». مالو توگو، سوگلاسنو ز. باتاەۆوي، ا.ن. بۋكەيحان ۆ سۆويۋ نەسلىحاننۋيۋ پو دەرزوستي ي ماسشتابام اۆانتيۋرۋ ۆوۆليوك ۆسيۋ كازاحسكۋيۋ زاپادنووريەنتيروۆاننۋيۋ ينتەلليگەنتسيۋ ۆ ليتسە ا. بايتۋرسىنۋلى، م. دۋلاتۋلى، مولوديوج ۆ ليتسە جۋسيپبەكا ايماۋتۋلى، م. اۋەزۋلى (اۋەزوۆا), كايما مۋحامەدحانۋلى ي من. در...

ز. باتاەۆا، سلوۆنو گادايا نا كۋمالاكاح (يلي كوفەينوي گۋششە), پودايوت كاك سۆويو «ناۋچنوە وتكرىتيە»، چتو «بۋكەيحانوۆ پوچتي ناۆەرنياكا بىل تەم اۆتوروم، كوتورىي سكرىۆالسيا پود پسەۆدونيموم كىر بالاسى ي، ۆەروياتنو، منوگيمي درۋگيمي پسەۆدونيمامي اۆتوروۆ «كيرگيزسكوي ستەپنوي گازەتى». ونا تاكجە «لەگكو پونيالا»، «كاك بۋكەيحانوۆ موگ ستات رەگۋليارنىم كوررەسپوندەنتوم ومسكوي گازەتى: ۆ 1880-ە ي ۆ 1890-ە گودى ون پودولگۋ جيل ۆ ومسكە، سناچالا كاك ۋچەنيك گيمنازي، ستۋدەنت، زاتەم كاك ۋچيتەل». تولكو ەتي دۆە تسيتاتى، سوستوياششيە بۋكۆالنو يز دۆۋح پرەدلوجەني، سلۋجات ياركوي يلليۋستراتسيەي توگو، چتو اۆتور زناكوما س بيوگرافيەي ا.ن. بۋكەيحانا ليش پوۆەرحنوستنو ي ەيو ۆسەلەنسكيە گيپوتەزى، ەسلي توچنەە - دومىسل ستروياتسيا نا نەۆەرنىح ي كراينە يسكاجيوننىح سۆەدەنياح. ەسلي يمەت ۆ ۆيدۋ، چتو «كيرگيزسكايا ستەپنايا گازەتا» بىلا دۆۋيازىچنوي، تاكجە كاك ي ەيو پرەدشەستۆەننيتسا «وسوبىە پريباۆلەنيا...»، ت.ە. ۆىپۋسكالاس ۆمەستە س كازاحسكيم پريلوجەنيەم «دالا ۋالاياتىنىڭ گازەتى»، تو سپراۆەدليۆەە بىلو بى پەرەچيسليات يميون اۆتوروۆ يلي يح پسەۆدونيموۆ س وبەيح ۆەرسي گازەتى. ناپريمەر، توت جە ا. بۋكەيحان رۋسسكي ۆاريانت ودنوي ي توي جە ستاتي پودپيسىۆال كاك «سىن ستەپەي» – دوسلوۆنىي پەرەۆود «كىر بالاسى» («قىر» - ستەپ، دولينا، روۆنينا، «بالا» - سىن، پوتوموك، وتپرىسك). توت فاكت، چتو كىر بالاسى بىل سامىم پوپۋليارنىم ي، نە سوگرەشۋ پروتيۆ يستينى، لەگەندارنىم پسەۆدونيموم ا.ن. بۋكەيحانا، يزۆەستەن سەگودنيا داجە شكولنيكام.  نو ونا بەز كاكيح-ليبو دوكازاتەلستۆ پىتاەتسيا پريپيسات ا. بۋكەيحانۋ ەششيو رياد درۋگيح پسەۆدونيموۆ: «بۋكەيحانوۆ پوچتي ناۆەرنياكا بىل تەم اۆتوروم، كوتورىي سكرىۆالسيا پود پسەۆدونيموم كىر بالاسى ي، ۆەروياتنو، منوگيمي درۋگيمي پسەۆدونيمامي اۆتوروۆ «كيرگيزسكوي ستەپنوي گازەتى». ناپريمەر، توت جە اباي، پو فانتاستيچەسكوي (يناچە نە سكاجەش) گيپوتەزە ز. باتاەۆوي، نە بولەە چەم ۆىدۋماننىي ا. بۋكەيحانوم پەرسوناج، زا كوتورىم سكرىۆالسيا سام. ەتوت پوستۋپوك ليدەرا دۆيجەنيا ي پارتي «الاش» ونا وبياسنياەت وپيات جە سۆوەي گولوسلوۆنوي گيپوتەزوي، چتو «ون نە حوتەل پوزوريت سەبيا زۆانيەم پوەتا، ۆەد ستەپنىە ۆەلموجي پرەزيرالي پوەتوۆ» ي تەم پاچە «كيرگيزسكيە سۋلتانى گورديليس تەم، چتو سرەدي نيح نە بىلو ني شامانوۆ، ني پوەتوۆ». تو ەست ز. باتاەۆا ا.ن. بۋكەيحانا پرەدستاۆلياەت سەبە ەتاكيم سلابوۆولنىم، ۋيازۆيمىم پەرەد نارودنوي مولۆوي چەلوۆەكوم، ا نە ناتسيونالنىم ليدەروم، ليچنوستيۋ، يزمەنيۆشەي حود وتەچەستۆەننوي يستوري ناچالا حح ۆەكا. «كتو لۋچشە پودحوديت نا رول ەتوگو انونيمنوگو پوەتا، چەم بۋكەيحانوۆ؟ – گاداەت دالەە نا كۋمالاكاح ز. باتاەۆا، - بۋكەيحانوۆ ۋجە پودروستكوم وستاۆيل كوچەۆۋيۋ جيزن، پولۋچيل رۋسسكوە وبرازوۆانيە ۆ پانسيونە ي پروۆيول وستاتوك سۆويح دنەي، زاششيششايا ي پروسلاۆليايا كازاحسكي يازىك ي كوچەۆوي وبراز جيزني كازاحوۆ، ۆمەستە س تەم منوگو پۋتەشەستۆۋيا پو روسسي ي تۋركەستانۋ (؟)». مەجدۋ تەم اباي، كاك ۋتۆەرجداەت ونا، «ۆووبششە نە پۋتەشەستۆوۆال». نەت ني ەدينوگو دوستوۆەرنوگو فاكتا و توم، چتو بۋكەيحان «منوگو پۋتەشەستۆوۆال پو... تۋركەستانۋ»، تاكجە كاك اباي «ۆووبششە نە پۋتەشەستۆوۆال».

ودناكو اۆتور گيپوتەزى نە ۋنيماەتسيا ي «ناحوديت» ۆسە «نوۆىە» پسەۆدونيمى ا.ن. بۋكەيحانا، كاك اسىلحوجا كۋرمانباەۆ، ا.ك.، ومبىلىق (چتو، پو پرەدپولوجەنيۋ اۆتورا گيپوتەزى، وزناچاەت «گراجدانين ومسكا»، ا نە «وميچ» - كاكيم پسەۆدونيموم كراينە رەدكو پولزوۆالسيا ا.ن. بۋكەيحان ۆ ودنوي ومسكوي گازەتە، كوتورۋيۋ سام جە رەداكتيروۆال), ا.ن.، س.م.چ.، ن. رامازانوۆ، سۋلتان گازين»، پەرەپيولكا، عالي حان.

پوزۆوليۋ سەبە ۋتوچنيت ەتي دەتالي پو پوريادكۋ. توت فاكت، چتو قىر بالاسى ي سىن ستەپەي (نا سترانيتساح رۋسسكوي پەچاتي كراينە رەدكو ۆسترەچاەتسيا ۆاريانت «سىن ستەپي») ياۆليالسيا سامىم راننيم، نو پوزجە سامىم پوپۋليارنىم پسەۆدونيموم ا.ن. بۋكەيحانا. يز نيح كىر بالاسى ون پولزوۆالسيا ناچينايا س مايا 1889 گودا پراكتيچەسكي دو كونتسا جيزني، پراۆدا ۆ 1889 گودۋ ۆ نەسكولكو ينوم ۆاريانتە، كاك قىر ۇعلى، ا ۆ 1906 گودۋ – دالا بالاسى، س 1900 گودا – قىر بالاسى («ۇعلى»، «ۇلى» يلي «بالاسى» سينونيمى. – س.ا.). وچەۆيدنو، ەتو ياۆيلوس وتكروۆەنيەم ليش دليا ز. باتاەۆوي، چتو ليشني راز سۆيدەتەلستۆۋەت و توم، چتو ونا ۆلادەەت تەموي زاوچنو. س مومەنتا ۆىحودا ۆ سۆەت پەرۆوي وبششەناتسيونالنوي گازەتى «قازاق» دو رەۆوليۋتسي 1917 گ. ي پوسلە، داجە پري سوۆەتسكوي ۆلاستي، قىر بالاسى ستال پوپۋليارنەە ەگو سوبستۆەننوگو يمەني. نە پراۆا ز. باتاەۆا ەششيو ۆ توم، چتو ا.ن. بۋكەيحان پود ناستوياششيم يمەنەم پۋبليكوۆال ليش ستاتي نا پوليتيچەسكيە تەمى. كاك راز ناوبوروت: ون پود سوبستۆەننىم يمەنەم پۋبليكوۆال ي يزداۆال ليش سۆوي ناۋچنىە ترۋدى ي رەدكيە وتكرىتىە پيسما نا پوليتيچەسكيە تەمى [6]. ۆ تو جە ۆرەميا ونا پراۆا ۆ توم، چتو ليدەر «الاش» ۆ «كيرگيزسكوي ستەپنوي گازەتە» پولزوۆالسيا ي «درۋگيمي» پسەۆدونيمامي، نو يح بىلو نە تاك منوگو. ۆ چاستنوستي، پەرۆىە ەگو ماتەريالى نا كازاحسكوم ي رۋسسكوم يازىكاح پۋبليكوۆاليس س مايا پو دەكابر 1889 گودا ۆ «وسوبىح پريباۆلەنياح ...» (ۆ 1888-1902 گگ.، س 1902 گ. – «كيرگيزسكايا ستەپنايا گازەتا») زا پودپيسيامي ا.ن. ي سىن ستەپەي (پود رۋسسكيمي ماتەريالامي), ا ۆ ەيو كازاحسكوم پريلوجەني - «دالا ۋالاياتىنىڭ گازەتى» - زا پودپيسيامي ءا. ن.، قىر ۇعلى، قىر ۇلى (انالوگ قىر بالاسى پود كازاحسكيمي پۋبليكاتسيامي). پوزدنەە، پو ۆوزۆراششەني يز س.-پەتەربۋرگا ۆ ومسك، ۆ 1900 گودۋ ون پۋبليكۋەتسيا ۋجە ۆ «كيرگيزسكوي ستەپنوي گازەتە» كاك قىر بالاسى – سىن ستەپەي [7]، تاك ي نوۆىمي، ۆرودە «ق» ي «ك-» [8]. وتمەچۋ، چتو ۆ 1889 گودۋ ون ۋچيلسيا ۆ ومسكوم تەحنيچەسكوم ۋچيليششە (دالەە وتۋ) پود يمەنەم سۋلتانا (وزناچەنيە تيتۋلا «چينگيزيد» - تورە-سۇلتان، چتو راۆنوزناچنو كرون-پرينتسۋ، ۆەليكومۋ كنيازيۋ ي ت.پ. – س.ا.) اليحانا نۋرمۋحامەدوۆا، وتكۋدا ي پرويسحوديت ەگو پسەۆدونيم ءا.ن. ي ا.ن. (پەرۆىە بۋكۆى يمەني ي فاميلي). ليش پو وكونچاني وتۋ، ۆ 1890 گ.، ون زاياۆيل ديرەكتورۋ وتۋ و توم، چتو «ەگو ناستوياششايا فاميليا نە نۋرمۋحامەدوۆ، ا بۋكەيحانوۆ». ۆ يتوگە ۆ 1890 گودۋ ۆ سانكت-پەتەربۋرگسكي لەسنوي ينستيتۋت ون بىل زاچيسلەن پود يمەنەم «سۋلتانا اليحانا نۋرمۋحامەدوۆا-بۋكەيحانوۆا».

پو وچەرەدنوي گيپوتەزە ز. باتاەۆوي، «ا. كۋرمانباەۆ ي ومبىلىق ودنو ليتسو – پسەۆدونيم ا.ن. بۋكەيحانا». ەتو نە بولەە، چەم پلود بۋرنوي فانتازي ز. باتاەۆوي، كاك ي ۆ سلۋچاە س ن. رامازانوۆىم، سۋلتان گازينىم، ا.ك.، پەرەپيولكوي، زا يسكليۋچەنيەم ومبىلىق، ءا.ن.، ا.ن.، V ي عالي حانا. دەلو ۆ توم، چتو اتتەستات (ديپلوم) لەسنوگو ينستيتۋتا ا.ن. بۋكەيحان پولۋچيل ليش ۆ سەنتيابرە 1894 گودا [9]، پوسلە چەگو سرازۋ جە ۆپلوت دو فەۆراليا 1895 گودا رابوتال ۆ سوستاۆە ت.ن. «توبولسكوي ەكسپەديتسي»، يسسلەدوۆاۆشەي پولوجەنيە پەرەسەلەنتسەۆ يالۋتاروۆسكوگو ۋەزدا توبولسكوي گۋبەرني. سلەدوۆاتەلنو، ۆ 1894 گودۋ ون ني فيزيچەسكي، ني تەورەتيچەسكي نە موگ ني «اكتيۆنو سوترۋدنيچات»، ني پۋبليكوۆاتسيا ۆ «وسوبىح پريباۆلەنياح...». س جۋرنالوم «ايقاپ»، يزداتەليامي كوتوروگو ياۆلياليس ەگو يدەولوگيچەسكيە وپپونەنتى ۆ ليتسە مۋحامەدجانا سەيدالينا، باحىتجانا كاراتايۋلى (كاراتاەۆا) ي در.، ون پرينتسيپيالنو نە سوترۋدنيچال. جاركايا ديسكۋسسيا مەجدۋ يزداتەليامي جۋرنالا «ايقاپ» ي گازەتى «قازاق» ۆ 1913-1914 گوداح، كاك ليدەروۆ ناتسيونالنو-رەليگيوزنوگو ي زاپادنيچەسكوگو دۆيجەني، ياركوە تومۋ سۆيدەتەلستۆو. ليش ۆ 1913 گودۋ ۆ № 16 جۋرنالا «ايقاپ» بىلو پەرەپەچاتانو ەگو ەدينستۆەننوە وتكرىتوە پيسمو يز گازەتى «قازاق» [10].

ا. كۋرمانباەۆ، سۋلتان گازين، ن. رامازانوۆ نە پوسلەدنيە، رەالنوە سۋششەستۆوۆانيە كوتورىح گ-جا باتاەۆا بەزوسنوۆاتەلنو ي، گلاۆنوە كوششۋنستۆەننو ستاۆيت پود سومنەنيە. ۆوزميوم نۋحا رامازانوۆا - ەگو ۋچيوبە ۆ ۋنيۆەرسيتەتە ۆ 1906 گودۋ ليچنو سودەيستۆوۆال سام ا.ن. بۋكەيحان. دوستوۆەرنىم دوكازاتەلستۆوم ياۆلياەتسيا ەگو وتكرىتوە پيسمو كازاحام سەميپالاتينسكوي ي اكمولينسكوي وبلاستەي وت 26 وكتيابريا 1906 گودا، ۆ كوتوروم ون پريزۆال كازاحوۆ دۆۋح وبلاستەي پوموچ سىنۋ بەدنياكا ابدۋل-گاليما يز رودا بۋكا-كۋبىر (باسەنتەين) زاكونچيت پەتەربۋرگسكي ۋنيۆەرسيتەت. «كازاحي، دەتي الاشا، ۆى وبيازانى ەگو پوددەرجات! بىلو بى نەلەپو، ەسلي ميلليوننوە ناسەلەنيە كازاحوۆ سەميپالاتينسكوي ي اكمولينسكوي وبلاستەي نە سۋمەلو ۆوسپيتات كازاحا-يۋنوشۋ ۆ ۋنيۆەرسيتەتە. دەنگي موجنو پەرەۆەستي پو سلەدۋيۋششيم ادرەسام: پەتەربۋرگ، اكادەميا ناۋك، نەپرەمەننومۋ سەكرەتاريۋ ەيو سەرگەيۋ فەودوروۆيچۋ ولدەنبۋرگۋ دليا نۋح رامازانوۆا»، گوۆوريلوس ۆ ەگو پيسمە [11].

ز. باتاەۆا تاكجە گەپوتەتيچەسكي پرەدپولاگاەت، چتو سۋلتان گازين - وچەرەدنوي پسەۆدونيم بۋكەيحانا، يلي، ينىمي سلوۆامي، كازاحسكي ناتسيونالنىي ليدەر «بىل ودنيم يز رەداكتوروۆ ي پەرەۆودچيكوۆ گازەتى». مەجدۋ تەم دينمۋحاممەد سۋلتانگازين، ا نە سۋلتان گازين، تاكجە چينگيزيد، رەالنو سلۋجيل پەرەۆودچيكوم ۆ كانتسەلياري ستەپنوگو گەنەرال-گۋبەرناتورا. نو ا.ن. بۋكەيحان نيكاك نە موگ بىت «ودنيم يز رەداكتوروۆ ي پەرەۆودچيكوۆ گازەتى» يلي «ستات رەگۋليارنىم كوررەسپوندەنتوم ومسكوي گازەتى» ي «ۆ 1880-ە ي ۆ 1890-ە گودى» ون جيل ۆ ومسكە ليش پەريوديچەسكي، نو وپيات جە نە «كاك ۋچەنيك گيمنازي، ستۋدەنت» پو ريادۋ ۆەسكيح پريچين. ۆو-پەرۆىح، ا.ن. بۋكەيحان جيل ۆ ومسكە دۆا پەريودا: سپەرۆا س 1886 پو 1890 گودى ون ۋچيلسيا نە ۆ گيمنازي (؟), ا ۆ وتۋ، زاتەم - س لەتا 1895 (ۆ اۆگۋستە 1895 گ. ون پريكازوم مينيسترا زەملەدەليا ي گوسۋدارستۆەننىح يمۋششەستۆ روسسيسكوي يمپەري بىل زاچيسلەن ۆ كورپۋس لەسنيچيح، س 01.09.1895 – نازناچەن پوموششنيكوم لەسنيچەگو ومسكوگو لەسنيچەستۆا اكمولينسكوي وبلاستي – پرەپروداۆاتەلەم نيزشەي لەسنوي شكولى پري ەتوم لەستنيچەستۆە. – س.ا.) پو دەكابر 1908 گگ. ۆ وبا پەريودا ون نە موگ بىت «رەگۋليارنىم كوررەسپوندەنتوم»، ا ليش سوترۋدنيچال س «وسوبىمي پريباۆلەنيامي...» ي «كيرگيزسكوي ستەپنوي گازەتوي» حوتيا بى پوتومۋ، چتو دو 1895 گودا ۆ ومسكە نە بىلو ينىح پەريوديچەسكيح يزداني، كرومە نەيو، كوتورايا يزداۆالاس ۆ كانتسەلياري ستەپنوگو گەنەرال-گۋبەرناتورا. ي ەتو سوترۋدنيچەستۆو وگرانيچيۆالوس بۋكۆالنو دۆۋميا نەپولنىمي گودامي – 1889 ي 1900. پو سۆيدەتەلستۆۋ بىۆشەگو پوليتيچەسكوگو سسىلنوگو سيبيري س.پ. شۆەتسوۆا، پوميمو سۆوەي وسنوۆنوي دەياتەلنوستي پرەپوداۆاتەليا لەسنوي شكولى، ا تاكجە ناۋچنوي رابوتى ۆ زاپادنو-سيبيرسكوم وتدەلە يرگو (زسويرگو), ومسكوم وتدەلە موسكوۆسكوگو وبششەستۆا سەلسكوگو حوزيايستۆا (ووموسح), وبششەستۆەننو-پوپەچيتەلسكيح وبششەستۆاح، ا.ن. بۋكەيحان ۆ 1895-1897 ي 1902-1903 گوداح رابوتال ۆ رەداكتسي پەرۆوي نەزاۆيسيموي گازەتى «ستەپنوي كراي» ۆ ومسكە [12]. ۆ سوستاۆە ستاتيستيچەسكوي ەكسپەديتسي پو يسسلەدوۆانيۋ ستەپنىح وبلاستەي پود رۋكوۆودستۆوم ف.ا. ششەربينى ا. بۋكەيحان رابوتال نە س 1895 گودا، كاك ۋجە پريۆىچنو وشيباەتسيا ز. باتاەۆا، ا س 1897 پو 1901 گگ. پو ۋتۆەرجدەنيۋ درۋگوگو پوليتسسىلنوگو ل.ك. چەرماكا، ۆ «ستەپنوم كراە» بولشە ۆسەح ترۋديلسيا يمەننو ا.ن. بۋكەيحان [13, لل. 84-85]. نو ون نە ناحوديلسيا «پود ۆليانيەم نارودنيكوۆ ي رۋسسكوي ينتەلليگەنتسي»، كاك وب ەتوم سنوۆا ي سنوۆا گولوسلوۆنو ۋتۆەرجداەت ز. باتاەۆا، ناوبوروت بىل ۋبەجديوننىم ماركسيستوم، كوتورىم سيلنو ۋۆلەكالسيا سو ستۋدەنچەسكيح لەت ۆ س.-پەتەربۋرگە، وسوبەننو ەكونوميچەسكيم ماتەرياليزموم. «ا.ن. بۋكەيحان... پرەدستاۆليال سوبويۋ ماركسيستكوە ناپراۆلەنيە ۆ گازەتە ي بىل، نەسومنەننو، نايبولەە ياركيم ەگو ۆىرازيتەلەم. يا بى سكازال داجە – ەدينستۆەننو ياركيم»، زاياۆليال توت جە س.پ. شۆەتسوۆ [12, 112 س.].

دالنەيشيە رازمىشلەنيا ز. باتاەۆوي و توم، چتو راز ۋج اباي بىل كوچەۆنيكوم-كازاحوم ءحىح ۆەكا، سلەدوۆاتەلنو «ەگو ناستوياششەە يميا موگلو بىت ىبىراي، ا نە يبراگيم...»، نە بولەە چەم فانتازيەي اۆتورا، نە يمەيۋششەگو ني مالەيشەگو پرەدستاۆلەنيا وب يستوري ي كازاحوۆ ي سيتۋاتسي ۆ ۆەليكوي ستەپي ۆ ءحىح ۆەكە ۆ تسەلوم.

پرەجدە ۆسەگو پودچەركنۋ، چتو سيتۋاتسيا ۆ كازاحسكوي ستەپي، ا تاكجە پوليتيكا كولونيالنوي يمپەري ۆ وتنوشەني كازاحسكوگو نارودا ۆ ءى-ي ي ءىى-ي پولوۆيناح ءحىح ۆەكا رازيتەلنو وتليچاليس. ءى-يا پولوۆينا تەسنو سۆيازانا س پرينياتيەم ۋستاۆوۆ و سيبيرسكيح (1822 گ.) ي ورەنبۋرگسكيح كيرگيز-كايساكاح (1824 گ.), وتمەنيۆشيح ۆ سرەدنەم ي ملادشەم جۋزاح حانسكي ينستيتۋت گوسۋدارستۆەننوي ۆلاستي، ي ماسشتابنىم انتيكولونيالنىم ۆوسستانيەم حانا كەنەسارى، ۆتورايا – س پرينياتيەم ۆ 1867-1868 گگ. ستەپنوگو ي تۋركەستانسكوگو پولوجەني. ۆ ءى-ي پولوۆينە ءحىح-گو رۋسسكايا كولونيالنايا يمپەريا وزابوتيلاس يسلاميزاتسيەي كازاحسكوي ستەپي س تسەليۋ ەيو «ۋسميرەنيا» ي زاپولونيلا ەيو «ۋكازنىمي مۋللامي ي حودجامي» يز تاتار، باشكير، سارتوۆ، ا ك كونتسە ءحىح – ناچالا حح ۆۆ. – تە جە مۋللى ي حودجي ستالي ۋجە يزگويامي. پريچينا تومۋ - دليا سۆوەۆولنىح ستەپنياكوۆ-بۋنتارەي، پوسلە تراگيچەسكوي گيبەلي حانا كەنە، يسلام ستال ەدينستۆەننىم سپاسەنيەم وت وبرۋسيتەلنوي ي ميسسيونەرسكوي پوليتيكي. نە بىل يسكليۋچەنيەم نابوجنىي كۋنانباي، نازۆاۆشي ودنوگو يز سىنوۆەي يمەنەم پروروكا يبراگيما ي وتداۆشي ەگو ۆ مەدرەسە ۆ كاركارالى.

ز. باتاەۆا، مياگكو گوۆوريا، ياۆنو لۋكاۆيت ۆ سۆويح سومنەنياح وتنوسيتەلنو پودليننوستي ي پرويسحوجدەني يمەني پوەتا-مىسليتەليا، بەزوسنوۆاتەلنو ۋتۆەرجدايا، چتو «كازاحسكايا فونەتيكا نە پوزۆوليالا پرويزنەستي يميا «يبراگيم». ۆو-پەرۆىح، كازاحسكايا فونەتيكا پوزۆوليالا ي توگدا، ي سەيچاس نە تولكو پرويزنەستي، نو پيسات ەتو يميا ۆ ارابسكوي ترانسكريپتسي، كاك «يبراھيم» («گاۋھار» يلي «جاۋھار»، «جيھانگەر»، «زۋھرا» ي ت.د.). ۆو-ۆتورىح، كازاحي داۆالي سۆويم سىنوۆيام ەتو ي درۋگيە ارابسكو-يسلامسكيە يمەنا، چاششە اداپتيرۋيا ەگو سۆوەي فونەتيكە، كاك «ىبىرايىم»، «ىبىراي»، «ماحامبەت» (مۋحاممەد، ماگومەت), ۆ چيوم ليش وتچاستي پراۆا ز. باتاەۆا. ۆ-ترەتيح، ز. باتاەۆا، بۋدۋچي پلوت وت پلوتي كازاشكوي (ەسلي، كونەچنو، نە سۆاليلاس ۆدرۋگ س نەبا كازاشكوي), نو نە ۆلادەيۋششەي رودنىم يازىكوم ي تەم بولەە كازاحسكوي پيسمەننوستيۋ نا ارابسكوي گرافيكە («توتە جازۋ»), ۆسيو جە نە موجەت نە زنات، چتو كازاحي نەرەدكو نازىۆايۋت دەتەي ۆتورىم يمەنەم س تسەليۋ يح زاششيتى وت دۋرنىح گلاز ي درۋگيح ناپاستەي. پريمەروم تومۋ پوسلۋجات لەگەندارنىي حان ابلاي ي ەگو ۆنۋك شوكان (چوكان ۆ رۋسسكوي ترانسكريپتسي), ناستوياششيمي يمەنامي كوتورىح بىلي ابيل-مانسۋر، مۋحاممەد-حانافيا. ەسلي نۋجەن پريمەر «پوبليجە»، تو ناستوياششەە يميا ليۋبيموگو پلەمياننيكا ي ۆوسپيتاننيكا ابايا -  كاكيتايا - بىلو گابدول-حاكيم. ناستوياششەە يميا رودنوگو دەدا يزۆەستنوگو دەياتەليا دۆيجەنيا «الاش»، كوميسسارا الاش وردى ۋاليتحانا تاناشۋلى (ۆاليتحان تاناشەۆ) بىلو ورازمۋحامەد، نو ۆ نارودە ون پروسلاۆيلسيا پود يمەنەم تاناش. يلي درۋگوي پريمەر. وتتسا اليحانا بۋكەيحانا زۆالي نۋرمۋحاممەد، ۆ نارودە ەگو وبىكنوۆەننو زنالي كاك «مۋكانا تورە». نو ونو زاكرەپيلوس زا نيم ناستولكو، چتو ەگو ملادشي سىن - سماحان تورە - نوسيل فاميليۋ «مۋكانوۆ». پريچيوم وبششەيزۆەستنو، چتو ابىلاي ي شوكان پريوبرەلي نوۆىە يمەنا ۆ سوۆەرشەننو رازنىح وبستوياتەلستۆاح. ۆ ناشەم جە سلۋچاە يميا «اباي»، كاك ي «شوكان»، بىلو دانو يمەننو كاك وبەرەگ، ا نە «وت نەۆولنوگو يسكاجەنيا ناستوياششەگو يمەني» «ىبىراي» كاك «ىباي»، كاك فانتازيرۋەت ز. باتاەۆا، ا كاكيتاي، كاك ي شوكان، مۋكان تورە، اباي – سوكراششيوننوە ي لاسكاتەلنوە «گابدول-حاكيم». ي تاكيح پريمەروۆ موجنو پرودولجات دو بەسكونەچنوستي...

دوستوۆەرنايا يستوريا پۋبليكاتسي پەرۆوي ستاتي-نەكرولوگا وب اباە س وپوزدانيەم نا بولەە چەم 1,5 گودا سو دنيا ەگو سمەرتي، كوتورۋيۋ ز. باتاەۆا ناحوديت «ستراننوي»، نە بولەە، چەم بانالنا. پولۋچيۆ يز ستەپي تراگيچەسكۋيۋ ۆەست و سمەرتي ابايا، پروجيۆاۆشي ۆ ومسكە ا.ن. بۋكەيحان، كاك وتمەچال ۆ سۆوەي وچەرەدنوي ستاتە-نەكرولوگە «كاكيتاي» وت 1915 گودا [14]، وبراتيلسيا ك دەتيام پوكوينوگو س پيسموم، ۆ كوتوروم پرەدلوجيل نەمەدلەننو سوبرات ي يزدات سبورنيك سوچينەني ابايا، پوكا ەگو يميا ي تۆورچەسكوە ناسلەديە نە زابىتى، كاك زابىتى يمەنا پوەتوۆ منوگيح پوكولەني. پري ەتوم، سلەدۋەت وسوبو پودچەركنۋت، چتو پو ۆسەي ۆەروياتنوستي ا.ن. بۋكەيحان داجە نە پرەدپولاگال، چتو يمەننو ەمۋ سۋجدەنو ستات پەرۆىم بيوگرافوم ابايا. ودناكو ۆ سەرەدينە اپرەليا 1905 گودا، پوچتي گود سپۋستيا پوسلە سمەرتي پوەتا، ك نەمۋ ۆ ومسك نەوجيداننو ناگريانۋل ليۋبيمىي يز پلەمياننيكوۆ پوكوينوگو پوەتا-مىسليتەليا، ەگو ۆوسپيتاننيك، دا ەششيو س رۋكوپيسيۋ ەگو ستيحوۆ... توت سامىي كاكيتاي – گابدول-حاكيم. كاك وتمەچال ا. بۋكەيحان ۆ سۆويوم نەكرولوگە، كاكيتاي پوگوستيل ۋ نەگو پارۋ نەدەل ي وني يمەلي ۆوزموجنوست ۆمەستە پوچيتات، وبسۋديت ستيحي ابايا، پۋشكينا، لەرمونتوۆا، ا تاكجە بليزكو پودرۋجيتسيا ي ستات سوراتنيكامي ۆ پوليتيچەسكوي بوربە. ليچنو دليا ا.ن. بۋكەيحانا ەتيح دۆۋح نەدەل بىلو بولەە چەم دوستاتوچنو، چتوبى نابروسات نە تولكو ي نە پروستو ودنۋ ستاتيۋ-نەكرولوگ و پوكوينوم اباە، نو ي تسەلىي وچەرك، ي نە تولكو نا رۋسسكوم يازىكە، زاودنو ي كازاحسكوم، ي نەمەدليا وپۋبليكوۆات ۆ مەستنوي ومسكوي گازەتە «ستەپنوي كراي»، سوترۋدنيكوم كوتوروي بىل س 1895 گودا. ودناكو 5 مايا 1905 گودا، كوگدا ون ۆمەستە س كاكيتاەم نا پاروحودە تايكوم پريبىل ۆ سەميپالاتينسك، كاك پوزدنەە وتمەچالوس ۆ نەكرولوگە و نيوم، چتوبى «وبسۋديت كازاحسكيە ي پوليتيچەسكيە ۆوپروسى»، ۆ ەگو رۋكاح نە بىلو ني گوتوۆوي ستاتي، ني وچەركا. ون ليش ۋسپەل دوگوۆوريتسيا و توم، چتو «وريگينالنىە سوچينەنيا ابايا ي ەگو پەرەۆودى...، سوبرانى ەگو سىنوم تۋراۋلوم ي ۆ نەپرودولجيتەلنوم ۆرەمەني بۋدۋت يزدانى سەميپالاتينسكيم پودوتدەلوم ي.ر.گ.و. پود ەگو رەداكتسيەي» [15]. ۆاجنو وسوبو زامەتيت، چتو 1905 گود، كاك ناچالو كوروتكوۆرەمەننوگو تريۋمفالنوگو شەستۆيا ءى-ي رۋسسكوي رەۆوليۋتسي، كاك، ۆپروچەم، دۆا پوسلەدۋيۋششيح گودا، دليا اليحانا ي ۆسەگو كازاحسكوگو نارودا ۆىدالسيا چرەزۆىچاينو ناسىششەننىم وبششەيزۆەستنىمي يستوريچەسكيمي سوبىتيامي. وچەۆيدنو، ا.ن. بۋكەيحان ۆ سەمەي ۆمەستە س سوراتنيكامي (ر. مارسەكۋلى، ج. اكبايۋلى، ا. بايتۋرسىنۋلى ي در.) وبسۋجدال ي سوستاۆليال لەگەندارنۋيۋ «كاركارالينسكۋيۋ پەتيتسيۋ»، پەرۆىح پوليتيچەسكيح ترەبوۆاني كازاحسكوگو نارودا پەرەد كولونيالنىمي ۆلاستيامي، كوتورايا بۋدەت وزۆۋچانا ۆ يۋنە 1905 گودا نا ەجەگودنوي كوياندينسكوي يارماركە پود كاركارالى ي پودپيسانا 14,5 تىسياچامي كازاحوۆ [16]. زاتەم ليدەر «الاش» ورگانيزوۆال دوستاۆكۋ پەتيتسي ۆ س.-پەتەربۋرگ ي پو پوچتە، ي سپەتسيالنو وتوبراننوي دەلەگاتسيەي ناروچنو. كرومە توگو ۆەس گود ون كۋرسيروۆال مەجدۋ سەميپالاتينسكوم، ومسكوم، س.-پەتەربۋرگوم ي موسكۆوي. ۆسيو لەتو ي ناچالە وسەني ت.گ. ون ۆ موسكۆە زانيمالسيا رازرابوتكوي نورم كازاحسكوگو زەملەپولزوۆانيا پو ماتەريالوم «ەكسپەديتسي ششەربينى»، ۆ ناچالە نويابرە تام جە ۆىستۋپيل س دوكلادوم نا ۆسەروسسيسكوم سەزدە زەمسكيح ي گورودسكيح دەياتەلەي، گدە تاكجە ۆستۋپيل ۆ چلەنى تولكو چتو سوزداننوي كونستيتۋتسيوننو-دەموكراتيچەسكوي پارتي [5]، (پو پوستانوۆلەنيۋ يانۆارسكوگو سەزدا پارتي ۆ موسكۆە 1906 گ. ستالا نازىۆاتسيا كدپ «نارودنوي سۆوبودى». – س.ا.). يمەننو ۆ 1905 گ. ون پلانيروۆال ورگانيزوۆات يزدانيە پەرۆوي نەزاۆيسيموي كازاحسكوي گازەتى، دليا چەگو يمەليس ۆسە وسنوۆانيا. ناپومنيۋ، چتو ۆ 3-م پۋنكتە «كاركارالينسكوي پەتيتسي» بىلو ترەبوۆانيە و نەوبحوديموستي «يزدانيا گازەت نا كازاحسكوم يازىكە، دليا چەگو پوترەبۋەتسيا ۋستانوۆلەنيە ياۆوچنوگو پوريادكا نا يزدانيە گازەت بەز پرەدۆاريتەلنوي تسەنزۋرى ي نا وتكرىتيە تيپوگرافيي» [17]. دوباۆليۋ، چتو يزناچالنو گازەتۋ «قازاق» پلانيروۆالوس ۆىپۋسكات ۆ سەميپالاتينسكە ۆ كونتسە 1905 - ناچالە 1906 گودا، ا نە ۆ ورەنبۋرگە، گدە پەرۆىي ەيو نومەر ۆىشەل سپۋستيا 7 لەت – 2 فەۆراليا 1913 گودا. بليجە ك كونتسۋ 1905-گو پوياۆيلسيا «مانيفەست 17 وكتيابريا» ي پوسلە موسكوۆسكوگو نويابرسكوگو سەزدا زەمسكو-گورودسكيح دەياتەلەي ا.ن. بۋكەيحان ۆزيالسيا زا ورگانيزاتسيۋ گازەتى نا رودنوم يازىكە، و چيوم سووبششالا پەتەربۋرگسكايا گازەتا «ناشا جيزن» [17]. نە ەتيم لي وبياسنياەتسيا توت «ستراننىي» پو-باتاەۆوي فاكت، چتو ون نە سپەشيل س پۋبليكاتسيەي ستاتي-نەكرولوگا و پوكوينوم اباە. سوۆەرشەننو وچەۆيدنو، چتو ون پەرۆۋيۋ ستاتيۋ وب اباە نامەرەۆالسيا وپۋبليكوۆات ۆ كازاحسكوي گازەتە نا رودنوم يازىكە. نو ۆىنۋجدەن وپۋبليكوۆات نا رۋسسكوم ۆ «سەميپالاتينسكوم ليستكە» ليش ۆ كونتسە نويابريا 1905  گ.، كوگدا ستالو ياسنو، چتو كولونيالنايا ادمينيستراتسيا ني ۆ كوەم سلۋچاە نە پوزۆوليت ەمۋ يزدات كازاحسكۋيۋ گازەتۋ، تەم بولەە ناكانۋنە پەرۆىح ۆىبوروۆ ۆ گوسۋدارستۆەننۋيۋ دۋمۋ ءى-سوزىۆا. يمەننو س ەتوي تسەليۋ كولونيالنايا ادمينيستراتسيا دوبيلاس-تاكي ۆۆەدەنيا ۆوەننوگو پولوجەنيا ۆ ستەپنوم كراە س 1 يانۆاريا 1906 گ.، ا 8 يانۆاريا ارەستوۆالا ا.ن. بۋكەيحانا ۆ پوسەلكە يامىشەۆسكي پود پاۆلوداروم، چتوبى نە دوپۋستيت ەگو يزبرانيا ۆ چلەنى پەرۆوي گوسۋدارستۆەننوي دۋمى. سلەدۋەت دوباۆيت ۆاجنۋيۋ دەتال، چتو ۆ پورتفەلە ا.ن. بۋكەيحانا ناحوديلاس تا سامايا رۋكوپيس سوچينەني ابايا، كوتورۋيۋ دوستاۆيل ەمۋ ۆ اپرەلە 1905 گودا كاكيتاي. 10 يانۆاريا 1906 گودا ميروۆوي سۋديا 2 ۋچاستكا پاۆلودارسكوگو ۋەزدا زاپروتوكوليروۆال ەگو پروسبۋ «پرينيات مەرى ك سوحرانەنيۋ رۋكوپيسي نا كيرگيزسكوم يازىكە، يمەيۋششەيسيا ۆ ارەستوۆاننوم ۋ نەگو پورتفەلە، سودەرجاششۋيۋ ستيحوتۆورەنيا، تاك كاك ونا وتسەنيۆاەتسيا ۆ 5000 رۋبلەي; ستيحوتۆورەنيا ەتي پرينادلەجات كيرگيزسكومۋ پوەتۋ كۋنانباەۆۋ» (فوتو № 1).

ودناكو يز ۆسەح گيپوتەز ي دومىسلوۆ ز. باتاەۆوي ۆەرحوم تسينيزما، وتكروۆەننىم كوششۋنستۆوم ۆىگلياديات ەيو بەزوسنوۆاتەلنىە سومنەنيا وتنوسيتەلنو فيزيچەسكوگو سۋششەستۆوۆانيا پوەتا-مىسليتەليا، نە ستال ۆاجنو پود كاكيم يمەنەم – اباي يلي يبراگيم. ۆ كاچەستۆە نەوپروۆەرجيموگو دوكازاتەلستۆا بەزوسنوۆاتەلنوستي ەە دومىسلا پرەدلوجۋ وتچەت سەميپالاتينسكوگو وبلاستنوگو ستاتيستيچەسكوگو كوميتەتا زا 1903 گود، وپۋبليكوۆاننىي ۆ № 8 گازەتى «سەميپالاتينسكيە وبلاستنىە ۆەدوموستي» وت 1904 گودا. ۆ نەم ۆ سوستاۆە دەيستۆيتەلنىح چلەنوۆ وبلاستنوگو ستاتكوميتەتا فيگۋريرۋيۋت ي. كۋنانباەۆ ي ا. بۋكەيحانوۆ (فوتو № 2). دالەە تاكجە دليا يلليۋستراتسي پريۆەدۋ رياد وتكروۆەننىح لياپوۆ اۆتورا يسسلەدوۆانيا ز. باتاەۆوي.

ونا وشيبوچنو نازىۆاەت مۋحتارا اۋەزوۆا «ەدينستۆەننىم پرەدستاۆيتەلەم ناتسيوناليستيچەسكوگو دۆيجەنيا الاش-وردا، پەرەجيۆشيم ستالينسكيە چيستكي». فاكت ۆ توم، ۆو-پەرۆىح، چتو الاش وردا ەست وفيتسيالنوە نازۆانيە ۆرەمەننوگو ۆسەكازاحسكو-كيرگيزسكوگو نارودنوگو سوۆەتا (پراۆيتەلستۆا) اۆتونومنوي رەسپۋبليكي الاش، ا نە «ناتسيوناليستيچەسكوگو دۆيجەنيا». ۆو-ۆتورىح، ونو نە «ناتسيوناليستيچەسكوە»، ا «ناتسيونالنو-وسۆوبوديتەلنوە دۆيجەنيە» ناچالا حح ۆەكا، ا ەگو يدەينىح وسنوۆوپولوجنيكوۆ، ليدەروۆ ي اكتيۆيستوۆ پرينياتو ۋسلوۆنو، پودچەركيۆايۋ -ليش ۋسلوۆنو نازىۆات، سووتۆەتستۆەننو، «دۆيجەنيەم ...»، «ليدەرامي ...»، «دەياتەليامي ...»، «ينتەلليگەنتسيەي ...» يلي  «ەليتوي «الاش» ي يسكليۋچيتەلنو س پوداچي ۋچەنىح-يستوريكوۆ ي پۋبليتسيستوۆ. وفيتسيالنو «الاش» نازىۆاليس:

1) يدەيا كازاحسكوگو ناتسيونالنوگو ۆوزروجدەنيا ي ۆوسستانوۆلەنيا ناتسيونالنوي گوسۋدارستۆەننوستي،

فوتو № 1. پروتوكول ميروۆوگو سۋدي ءىى-ۋچاستكا پاۆلودارسكوگو ۋەزدا و پروسبە ا.ن. بۋكەيحانا و سوحرانەني رۋكوپيسي ستيحوۆ ابايا-يبراگيما كۋنانبايۋلى وت 10.01.1906 گ. پاۆلودار.

فوتو № 2. وتچەت سەميپالاتينسكوگو وبلاستنوگو ستاتيستيچەسكوگو كوميتەتا زا 1903 گ. «سەميپالاتينسكيە وبلاستنىە ۆەدوموستي»، 1904 گ.، № 8. – 55 س.

2) پەرۆايا كازاحسكايا پوليتيچەسكايا پارتيا ي

3) ناتسيونالنايا اۆتونومنايا رەسپۋبليكا، فۋنكتسيونيروۆاۆشايا س دەكابريا 1917 پو اۆگۋست 1920 گگ.، كوتورايا روۆنو 100 لەت نازاد – 26 اۆگۋستا 1920 گودا - بىلا پرەوبرازوۆانا ۆ كيرگيزسكۋيۋ (كازاحسكۋيۋ; نە پۋتات س سوۆرەمەننوي كىرگىزسكوي رەسپۋبليكوي – ونا نازىۆالاس كارا-كيرگيزسكوي. - س.ا.) اسسر.

ۆ-ترەتيح، م. اۋەزۋلى (اۋەزوۆ) دالەكو نە ەدينستۆەننىي يز دەياتەلەي «الاش»، پەرەجيۆشي ستالينسكيە چيستكي. بىلي تاكجە اليمحان ەرمەكۋلى (ەرمەكوۆ – 1896-1970 گگ.), ۋاليتحان تاناشۋلى (تاناشەۆ، تاناچەۆ – 1887-1968 گگ.), بازارباي مامەتۋلى (مامەتوۆ – 1888-1946 گگ.) - بىۆشيە كوميسسارى (چلەنى، مينيسترى) پراۆيتەلستۆا الاش وردا، ۆيدنىي پرەدستاۆيتەل دۆيجەنيا «الاش» مۋستافا بۋرالكىۋلى (بۋرالكيەۆ) ي در.

ۆ كونتسە ءحىح – ناچالە حح ۆۆ. ومسك دەيستۆيتەلنو بىل ودنيم يز كۋلتۋرنىح، ناۋچنو-وبرازوۆاتەلنىح ي ادمينيستراتيۆنىح تسەنتروۆ كازاحسكوگو ستەپنوگو كرايا، ۆ چيوم پراۆا ز. باتاەۆا. ودناكو ونا تۋت جە يسپورتيلا ەتۋ رادۋجنۋيۋ كارتينۋ زاياۆلەنيەم و توم، ۆو-پەرۆىح، چتو «تام بىلو نەسكولكو ۋنيۆەرسيتەتوۆ» (؟), ۆو-ۆتورىح – چتو شاحين-گيرەي بۋكەەۆ بۋدتو بى «پولۋچيل ۆىسشەە وبرازوۆانيە ۆ ومسكە». ەتو گرۋبايا وشيبكا. شانگەرەي بوكەيۋلى (شاحين-گيرەي بۋكەەۆ), ۆنۋك دجانگير حانا، وكونچيل نە ومسكي ۆۋز، ا كادەتسكي كورپۋس ۆ ورەنبۋرگە ي گيمنازيۋ ۆ استراحاني. كرومە توگو كادەتسكي كورپۋس نە ۆوەننىي ي نە گراجدانسكي ۆۋز، ا ناچالنوە ۆوەننو-ۋچەبنوە زاۆەدەنيە (كورپۋس) س پروگرامموي سرەدنەۋچەبنوگو زاۆەدەنيا س پولنىم پانسيونوم دليا پودگوتوۆكي مولوديوجي ك ۆوەننوي كارەرە. ۆىپۋسكنيكي كورپۋسا پو وكونچاني پولنوگو كۋرسا ۆ روسسيسكوي يمپەري پرينيماليس بەز ەكزامەنوۆ ۆ ۆوەننىە ۋچيليششا ي گراجدانسكيە ۆۋزى. ۆووبششە پەرۆىي ۆۋز ۆ ومسكە ۆ ليتسە ماشينوسترويتەلنوگو ينستيتۋتا بىل وتكرىت ليش ۆ نويابرە 1942 گودا پۋتيوم رەورگانيزاتسي ۆوروشيلوۆگرادسكوگو ۆەچەرنەگو ماشينوسترويتەلنوگو ينستيتۋتا، كوتورىي بىل ەۆاكۋيروۆان ۆ ومسك ۆ دەكابرە 1941 گودا ۆ سۆيازي س ناپادەنيەم گەرماني نا سسسر ي ليش س 2016 گودا نوسيت ستاتۋس رەگيونالنوگو وپورنوگو ۋنيۆەرسيتەتا.

س ليوگكوي رۋكي ز. باتاەۆوي، ا. بۋكەيحان «پورودنيلسيا» س ش. بۋكەيۋلى ي ناوبوروت - س يبراگيموم-اباەم كۋنانبايۋلى «نە يمەل نيكاكيح سەمەينىح سۆيازەي»، چەم «سويسكاتەل ميروۆىح سەنساتسي» ۆ كوتورىي راز ۆۆوديت ۆ زابلۋجدەنيە چيتاتەلەي. فاكتى پوتۆەرجدايۋت، نو سوۆەرشەننو پروتيۆوپولوجنوە.

دا، دەيستۆيتەلنو، اليحان ي شانگەرەي يمەيۋت وبششيە كورني اج س ءحىى ۆەكا – ناچينايا س ليچنوستي ساموگو پوترياسيتەليا ۆسەلەننوي چينگيس حانا، نو راسحودياتسيا ۆ XV ۆەكە وت حانا دجانيبەكا، ودنوگو يز دۆۋح وسنوۆاتەلەي كازاحسكوگو حانستۆا (ۆمەستە س حانوم كەرەەم – پو وفيتسيالنوي يستوري. – س.ا.). ۆ چاستنوستي، اليحان ي شانگەرەي – داليوكيە پوتومكي دۆۋح سىنوۆەي دجانيبەكا، پەرۆىي وت حانا دجاديكا، ۆتوروي (شانگەرەي) –  وت حانا ۋسەك. ەسلي ۆزيات يح بولەە بليزكيح پرەدكوۆ، تو اليحان پرياموي پوتوموك لەگەندارنوگو حانا باراك، بولەە يزۆەستنوگو پود پروزۆيششەم «كوكجال باراق» («كوكجال» - بۋكۆ. «ماتيورىي ۆولك». – س.ا.), ا شانگەرەي - پوتوموك حانا ملادشەگو جۋزا (يلي وردى) ابۋلحايرا. پوسلەدنيم شتريحوم موجەت پوسلۋجيت توت فاكت، چتو سۋلتان باراك ياۆليالسيا ۋبيتسەي حانا ابۋلحايرا.

ي كاك راز ناوبوروت - اليحان س اباەم يمەلي بليزكۋيۋ رودستۆەننۋيۋ سۆياز، كوتورۋيۋ ليدەر «الاش» وسوبو نە افيشيروۆال، ا يمەننو - ماتەري اليحانا ي شاكاريما حۋدايبەردىۋلى ياۆلياليس رودنىمي سيوسترامي، دوچەرمي زنامەنيتوگو باتىرا مامايا [18]. نو س سىنوم پوەتا-مىسليتەليا تۋراگۋلوم، پلەمياننيكامي كاكيتاەم (گابدول-حاكيموم) ي شاكاريموم ون بليزكو وبششالسيا نە كاك س رودستۆەننيكامي، ا كاك س ەدينومىشلەننيكامي ي سوراتنيكامي پو دۆيجەنيۋ، پارتي ي اۆتونومي الاش. سلەدۋەت دوباۆيت ۆاجنۋيۋ دەتال. سرەدي پياتي كانديداتوۆ ۆ چلەنى ءىى-ي گوسۋدارستۆەننوي دۋمى وت كازاحسكوگو ناسەلەنيا سەميپالاتينسكوي وبلاستي، ۆىدۆينۋتىح ا.ن. بۋكەيحانوم ۆ 1907 گودۋ ۆمەستو سەبيا، بىلي دۆا پلەمياننيكا ابايا – شاكاريم ي كاكيتاي [14].

پوميمو پروچيح كۋريوزوۆ، ز. باتاەۆا پودۆەرگاەت سومنەنيۋ سامو سۋششەستۆوۆانيە نە تولكو ابايا-يبراگيما، نو ي ەگو سىنا اكىلبايا، درۋگا ي پوەتا-ۋچەنيكا كوكبايا جانايتۋلى. ونا ۋۆەرياەت، چتو نەت «فيزيچەسكيح سلەدوۆ جيزني پيساتەليا»، نەت «ني ودنوي پەچاتنوي ستروچكي، ني ودنوي زاپيسكي، ني ودنوي رۋكوپيسي، ناپيساننوي پوچەركوم ابايا»، ا تاكجە «ني ودنوگو ۋپومينانيا وب اباە ۆ پيسماح ... رۋسسكيح سسىلنىح»، و پوەتە كوكباە ەي تاكجە «نە ۋدالوس نايتي نيكاكوي دوستوۆەرنوي ينفورماتسي».

گدە، چتو ي كاك يسكالا ز. باتاەۆا – نا ەيو سوۆەستي. مەجدۋ تەم ۆ مۋزەە ابايا ۆ رودوۆوم پومەستە جيدەباي حرانيتسيا ۆ كاچەستۆە ەكسپوناتا كوپيا پيسما دوچەري ەۆگەنيا ميحاەليسا، ادرەسوۆاننوگو وتتسۋ، گدە ونا وپيسىۆاەت حاراكتەر ۆزايمووتنوشەني وتتسا س اباەم.

پرەدلاگاەموە زدەس فوتوگرافيا ابايا س دۆۋميا سىنوۆيامي – اكىلباەم ي تۋراۋلوم (يمەننو تاك نازۆال اباي سۆوەگو سىنا، ۆ بىتۋ تۋراگۋل يلي سوكر. تۋراش) – لۋچشەە وپروۆەرجەنيە دومىسلا ز. باتاەۆوي (فوتو № 3).

و كوكباە يسكات «دوستوۆەرنوي ينفورماتسي» نە بىلو نيكاكوي نەوبحوديموستي، ستويلو ليش پەرەليستات نومەرا گازەتى «قازاق» 1913-1918 گگ.، دليا چەگو وپيات جە نە ترەبۋەتسيا زناني پيسمەننوستي «توتە جازۋ» ۆ ارابسكوي گرافيكە. ماتەريالى «قازاق» ۆ كيريلليتسە يزدانى ۆ نەسكولكيح ناۋچنىح سبورنيكاح. يمەەتسيا داجە رياد ەگو فوتوگرافي، ۆ دۆۋح يز كويح ون زاپەچاتليون س دۆۋميا گرۋپپامي دەياتەلەي «الاش» (فوتو № 4-5), چتو سۆيدەتەلستۆۋەت و ەگو اكتيۆنوم ۋچاستي ۆ دۆيجەني «الاش»، ۆ ترەتەي – سوبستۆەننوي پەرسونوي (فوتو № 6). ون ودين يز پوەتوۆ ناچالا حح ۆەكا، كوتورىي پوسۆياتيل سۆوي سوكراۆەننىە ستروكي ناتسيونالنومۋ ليدەرۋ اليحانۋ بۋكەيحانۋ.

فوتو № 3. اباي س دۆۋميا سىنوۆيامي – (سلەۆا ناپراۆو) اكىلباەم ي تۋراۋلوم. 1896 گ. سەميپالاتينسك

نۋ ا بەسپوچۆەننىە سومنەنيا ز. باتاەۆوي وتنوسيتەلنو فيزيچەسكوگو سۋششەستۆوۆانيا ابايا، اكىلبايا، كوكبايا ي درۋگيح، موجەت ۋبەديت سلەگكا شوكيروۆاننوگو ەيو سەنساتسيوننوي ستاتەي» چيتاتەليا رازۆە تولكو ۆ توم، چتو ونا و جيزني، تۆورچەستۆە پوەتا-مىسليتيەليا، ەگو وكرۋجەني، پەرۆىح بيوگرافاح ي اباەۆەداح يمەەت سوۆەرشەننو داليوكوە پرەدستاۆلەنيە. سلوۆوم، ەيو اناليز وتليچاەتسيا رەدكيم ديلەتانتيزموم.

فوتو № 4. ۆو ۆتوروم ريادۋ (ۆتوروي سپراۆا) – كوكباي جاناتايۋلى; ۆ پەرۆوم ريادۋ ترەتي ي چەتۆەرتىي سلەۆا – تۋراۋل ابايۋلى ي اليحان بۋكەيحان

فوتو № 5. سپراۆا نالەۆو (ۆ پەرۆوم ريادۋ): ا. بايتۋرسىنۋلى، مۋكان (مۋحمەتجان) جاكەجانۋلى، كوكباي جاناتايۋلى، تۋراۋل ابايۋلى، جاكاباي اتيكەۋلى; سپراۆا نالەۆو (ستويات): ە. ومارۋلى، س. كادىربايۋلى، لەگەندارنىي بورەتس حادجىمۋكان، م. دۋلاتۋلى ي ج. بالگىنبايۋلى. گ. سەميپالاتينسك، 1918 گ.

فوتو № 6. كوكباي جاناتايۋلى

ناپريمەر، پو ۆەرسي ز. باتاەۆوي، ابايۋ «نيكوگدا» نە پوزۆوليالي بىت پروستو پوەتوم ي ناوبوروت - «ۆسەگدا» يسپولزوۆالي كاك پوليتيچەسكي ينسترۋمەنت. كتو يمەننو «نە پوزۆوليال» ابايۋ بىت پوەتوم ي پرەۆراتيل ەگو ۆ «پوليتيچەسكي ينسترۋمەنت»، ۆىياسنياەتسيا يز سلەدۋيۋششەي ستروكي: «بولشينستۆو توگو، چتو نىنەشنيە كازاحي زنايۋت وب اباە ي ەگو تەكستاح، بىلو ۆ دەيستۆيتەلنوستي پريدۋمانو ۆ ناچالە XX ۆەكا ي دوپريدۋمانو ۆ سوۆەتسكيە گودى...». «دوپريدۋمانو» وستاۆيم نا سوۆەستي اۆتورا ي نا «سۋد» ۋچيونىح-اباەۆەدوۆ، نو ۆوت ەيو تەزيس و توم، چتو «پريدۋمانو ۆ ناچالە XX ۆەكا» - ەتو داجە نە سۋبەكتيۆنوە منەنيە، ا ابسوليۋتنىي دومىسەل، ەسلي نە سكازات ابسۋردنىي، نە يمەيۋششي نيچەگو وبششەگو س دەيستۆيتەلنوستيۋ. ۆو-پەرۆىح، وچەۆيدنو، پود «ۆ ناچالە حح ۆەكا» ونا پودرازۋمەۆاەت ليدەروۆ ناتسيونالنو-وسۆوبوديتەلنوگو دۆيجەنيا، پارتي ي اۆتونومي الاش.

ۆو-ۆتورىح، ليدەرى «الاش» ا. بۋكەيحان، ا. بايتۋرسىنۋلى ي م. دۋلاتۋلى، كوتورىە ي ستويالي ۋ يستوكوۆ اباەۆەدەنيا، كوتورىح ز. باتاەۆا «نيچتوجە سۋمنياششيسيا» نازىۆاەت «پيساتەليامي-ناتسيوناليستامي يز دۆيجەنيا «الاش-وردا»، ۆ ليتسە ابايا تولكو ي ۆيدەلي پوەتا ي نيكوگو بولەە. اباي ني س وبرازوم سۆوەي جيزني، ي ني تۆورچەستۆوم ۆ «پوليتيچەسكي ينسترۋمەنت» نيكاك نە گوديلسيا. تە «نەسكولكو پۋبليكاتسي» دەياتەلەي «الاش»، كاك وتمەچاەت ساما ز. باتاەۆا، پوليتيكوي نە «پاحنەت». چتوبى ۆ ەتوم ۋبەديتسيا، سلەدوۆلو بى پوۆنيماتەلنەە پروچەست ەتي سامىە «نەسكولكو پۋبليكاتسي». پودوزرەۆات يلي وبۆينيات يح ۆ توم، چتو وني پرەۆراتيلي ەگو ۆ «پوليتيچەسكي ينسترۋمەنت»، نەت ني مالەيشەگو وسنوۆانيا. ليش پەرۆىي يز تريوح ۆىشەۋپوميانۋتىح اۆتوروۆ «نەبولشيح پۋبليكاتسي» پرەدپولوجيل، چتو ابايۋ ساموي سۋدبوي بىلو پرەدناچەرتانو ستات لەگەندارنىم نارودنىم بيەم، نو ي ۆ ەتوم نەت داجە ناميوكا نا پوليتيكۋ: «نەت سومنەنيا ۆ توم، چتو اباي ۆ ستاروە ۆرەميا وپراۆدال بى پروروچەستۆو رودنوي ستەپي: سدەلالسيا بى بيەم، پراۆو سۋديت كوتوروگو سوزداۆالوس نە فورمالنىم يزبرانيەم، ا پريزنانيەم ەگو تالانتا...». ۆ ستاتە-نەكرولوگە «اباي (يبراگيم) كۋنانباەۆ» وت 1905 ي 1907 گودوۆ، اۆتور و پوەزي ابايا پودچيوركيۆال ليش ەيو پوەتيچەسكوە ۆەليكولەپيە: «اباي، كاك ەتو پوكاجۋت ەگو ستيحي، پرەدستاۆليال نەديۋجەننۋيۋ پوەتيچەسكۋيۋ سيلۋ ي سوستاۆلياەت گوردوست كيرگيزسكاگو نارودا. ەششە نە بىلو كيرگيزسكاگو پوەتا، تاك ۆوزۆىسيۆشاگو دۋحوۆنوە تۆورچەستۆو نارودا، كاك اباي. چۋدنىە ەگو ستيحي، پوسۆياششەننىە چەتىرەم ۆرەمەنام گودا (ۆەسنا، لەتو، وسەن ي زيما) سدەلالي بى چەست زنامەنيتىم پوەتام ەۋروپى»[14].

پو ۆەرسي ز. باتاەۆوي، «اباي وستاۆالسيا نەيزۆەستنىم ۆ كازاحستانە پوەتوم ۆپلوت دو ناچالا XX ۆەكا، كوگدا و نيوم زاگوۆوريلي كازاحسكيە پيساتەلي-ناتسيوناليستى يز دۆيجەنيا الاش-وردا، ي ەتو پريۆەلو ليش ك نەسكولكيم نەبولشيم پۋبليكاتسيام» ي چتو «ون ستال زنامەنيتىم پيساتەلەم (؟؟؟) تولكو ۆ 1933 گودۋ...»، چەم ونا، كاك گوۆوريتسيا ۆ ودنوم فيلمە، سنوۆا «ماحنۋلا نە گلياديا». پود «پيساتەليامي-ناتسيوناليستامي» اۆتور، وچەۆيدنو، پودرازۋمەۆالا ا. بۋكەيحانا (ا نە بۋكەيحانوۆا), م. دۋلاتۋلى (نە دۋلاتوۆا) ي ا. بايتۋرسىنۋلى (نە بايتۋرسۋنوۆا). پو ەيو تراكتوۆكە، ۆسە تروە ەست «پيساتەلي-ناتسيوناليستى». ەتو ياۆنو سۆيدەتەلستۆۋەت، ۆو-پەرۆىح، و توم، چتو ساما اۆتور تاك ي وستالاس «پرودۋكتوم» سوۆەتسكوي يدەولوگي ي وستايوتسيا ۆەرنوي سوۆەتسكيم ستەرەوتيپام، شتامپام ي بەزنادەجنىم «ينتەرناتسيوناليستوم». سلەدوۆاتەلنو، س ەيو ستورونى بىلو بى چەستنەە نازۆات يح «پيساتەليامي – بۋرجۋازنىمي ناتسيوناليستامي»، ۆ چيوم يح كلەيميلا سوۆەتسكايا ۆلاست ي ەيو پروپاگاندا. ەسلي سەرەزنو، تو نيكومۋ ۆ گولوۆۋ نە پريحوديلو نازۆات «ناتسيوناليستامي»، «ناتسيونال-شوۆينيستامي» يلي پروستو «شوۆينيستامي» رۋسسكيح پيساتەلەي ي پوەتوۆ كونتسا ءحىح – ناچالا حح ۆۆ. ي نيكتو دو سيح پور نە زادۋمىۆالسيا ناد تەم، س كاكوي ستاتي ەتو «كلەيمو» زاكرەپيلاس تولكو زا كازاحسكوي ەليتوي «الاش»؟ ەسلي بىت ەششيو وبەكتيۆنەە، تو ا. بۋكەيحانا، ا. بايتۋرسىنۋلى ي م. دۋلاتۋلى سپراۆەدليۆەە بىلو بى نازۆات «رۋسوفيلامي» زا يح منوگوچيسلەننىە پەرەۆودى يز تولستوگو، كرىلوۆا، چەحوۆا، كورولەنكو ي من. در.، ا پەرۆوگو ەششيو ي «ياپونوفيلوم»، چتو ستالو ودنوي يز پريچين ەگو راسسترەلا ۆ سەنتيابرە 1937 گ.، ا تاكجە فرانكو- ي انگلوفيلامي زا تو، چتو وحوتنو پەرەۆوديل سوچينەنيا فرانتسۋزوۆ گي دە موپاسسانا، استرونوما كاميليا فلامماريونا، انگليچان وسكارا ۋايلدا، دجەيمسا باردا [19] ي در.

ۆو-ۆتورىح، ز. باتاەۆا، «پريگوۆوريۆ» ك پيساتەلستۆۋ ۆسەح تريوح ليدەروۆ «الاش»، زاودنو ي ابايا، مياگكو گوۆوريا، نەسكولكو پوسپەشيلا. يز نيح ا. بۋكەيحان دەيستۆيتەلنو بىل منوگوگراننو تالانتليۆىم ۋچيونىم-ەنتسيكلوپەديستوم (ۋچيونىي-لەسوۆود، ستاتيستيك، يستوريك، ەكونوميست، ەكسپەرت پو زەملەدەليۋ، جيۆوتنوۆودستۆۋ ي ت.د. ي ت.پ.), ۆىدايۋششيمسيا وبششەستۆەننىم، گوسۋدارستۆەننىم دەياتەلەم، پەرۆىم گلاۆوي سوۆرەمەننوگو كازاحسكوگو گوسۋدارستۆا، ا تاكجە ياركيم دۆۋيازىچنىم پۋبليتسيستوم (اليمحان ەرمەكۋلى ۋتۆەرجدال، چتو ليدەر «الاش» سۆوبودنو ۆلادەل 9-يۋ يازىكامي [20]. س.ا.), ەتنوگرافوم، ليتەراتۋروۆەدوم، فولكلوريستوم، پەرەۆودچيكوم ي ت.د. نو ون نە پيساتەل ي نە پوەت. سپراۆەدليۆوستي رادي وتمەچۋ، چتو ا.ن. بۋكەيحان بىل نە ليشيون پوەتيچەسكوگو ي پيساتەلسكوگو دارا، نو نە ستال ني تەم، ني درۋگيم. ەسلي ب ي ستال، تو ەدۆا لي ستىديلسيا، كاك چيستو گيپوتەتيچەسكي پرەدپولاگاەت تا جە باتاەۆا، كاك راز ناوبوروت - گورديلسيا.

ا. بايتۋرسىنۋلى بىل ياركيم پۋبليتسيستوم، پوەتوم، وسنوۆاتەلەم سوۆرەمەننوگو كازاحسكوگو يازىكوزنانيا، تيۋركولوگوم، ليتەراتۋرنىم پەرەۆودچيكوم، ودنيم يز وسنوۆاتەلەي كازاحسكوگو ليتەراتۋروۆەدەنيا ي اباەۆەدەنيا ۆ چاستنوستي، نو تاكجە نە بىل پيساتەلەم.

ليش ودين م. دۋلاتۋلى - پوەت-بۋرەۆەستنيك، ياركي پۋبليتسيست، دراماتۋرگ، تالانتليۆىي وراتور (تريبۋن) - زاسلۋجيۆاەت يميا پيساتەليا، نو نەمنوگو س ناتياجكوي ي ليش زا نەسكولكو سوچينەني ۆ پروزە - پەرۆىي كازاحسكي رومان «باقىتسىز جامال» («نەسچاستنايا جامال») ي رياد درام.

نۋ ا اباي – ەست، بىل ي وستانەتسيا پوەتوم-مىسليتەلەم، فيلوسوفوم.

دالنەيشيە رازمىشلەنيا ز. باتاەۆوي و توم، چتو راز ۋج اباي بىل كوچەۆنيكوم-كازاحوم ءحىح ۆەكا، سلەدوۆاتەلنو «ەگو ناستوياششەە يميا موگلو بىت ىبىراي، ا نە يبراگيم: كازاحسكايا فونەتيكا نە پوزۆوليالا پرويزنەستي يميا «يبراگيم»، نە بولەە چەم پلود بۋرنوي فانتازي اۆتورا، نە يمەيۋششەگو ني مالەيشەگو پرەدستاۆلەنيا وب يستوري كازاحوۆ ي سيتۋاتسي ۆ ۆەليكوي ستەپي ۆ ءحىح. پري ەتوم ونا بەسكونەچنو اكتسەنتيرۋەت ۆنيمانيە نا توم، چتو اباي بىل كوچەۆنيكوم – چۋت لي نە «پوسلەدنيم يز موگيكان». ۋجە پري اباە-يبراگيمە بىلىە بەسكراينيە پروستورى كوچەۆەۆ كاتاستروفيچەسكي سوكراششاليس ي ستاروە پرەدستاۆلەنيە و كازاحاح، كاك و ۆەچنو كوچۋيۋششەم نارودە، گوۆوريا يازىكوم ا.ن. بۋكەيحانا، «پروستو اناحرونيزم» ي سۆيدەتەلستۆۋەت ليش و نەزناني ز. باتاەۆوي سوبستۆەننوي يستوري.

ز. باتاەۆا ياۆنو لۋكاۆيت، كوگدا سومنەۆاەتسيا ۆ پودليننوستي ي پرويسحوجدەني يمەني پوەتا-مىسليتەليا، گولوسلوۆنو ۋتۆەرجدايا، چتو «كازاحسكايا فونەتيكا نە پوزۆوليالا پرويزنەستي يميا «يبراگيم». ۆو-پەرۆىح، كازاحسكايا فونەتيكا پوزۆوليالا ي پوزۆولياەت نە تولكو پرويزنەستي، نو پيسات ەتو يميا ۆ ارابسكوي ترانسكريپتسي، كاك «يبراھيم» («گاۋھار»، «جاۋھار»، «جيھانگەر» ي ت.د.). ۆو-ۆتورىح، دەيستۆيتەلنو، كازاحي داۆالي سۆويم دەتيام ەتو يميا، چاششە اداپتيرۋيا ەگو سۆوەي فونەتيكە، كاك «ىبىرايىم» يلي «ىبىراي». نو ۆ تو جە ۆرەميا ي ۆ-ترەتيح، ز. باتاەۆا، پلوت وت پلوتي كازاشكا (ەسلي، كونەچنو، نە سپۋستيلاس س نەبا كازاشكوي), نە موجەت نە زنات، چتو ەيو سوروديچي نەرەدكو نازىۆايۋت دەتەي ۆتورىم يمەنەم س تسەليۋ يح زاششيتى وت دۋرنىح گلاز ي درۋگيح ناپاستەي. ياركوي يلليۋستراتسيەي چەگو پوسلۋجات لەگەندارنىي حان ابلاي ي ەگو ۆنۋك شوكان (چوكان ۆ رۋسسكوي ترانسكريپتسي), ەسلي «پوبليجە»، تو كاكيتاي كۋنانباي، ناستوياششيمي يمەنامي كوتورىح بىلي ابيل-مانسۋر، مۋحاممەد-حانافيا ي گابدول-حاكيم. ناپومنيۋ، پوسلەدني – ليۋبيمىي پلەمياننيك ساموگو ابايا.

يلي درۋگوي پريمەر. وتتسا اليحانا بۋكەيحانا زۆالي نۋرمۋحامەد، ۆ نارودە ەگو وبىكنوۆەننو زناۆالي كاك «مۋكانا تورە» (يلي «تيۋرە» - پرياموي پوتوموك چينگيس حانا - چينگيزيد). ەتو يميا زاكرەپيلوس زا نيم ناستولكو، چتو ەگو ملادشي سىن سماحان نوسيل فاميليۋ «مۋكانوۆ». نو، نيكومۋ ۆ گولوۆۋ نە پريشلو، چتو ەششە دو «تسارسكوي يسلاميزاتسيەي» ستەپەي كازاحي نازىۆالي سۆويح دەتەي يمەنامي پروروكوۆ مۋحاممەدا، يبراگيما ي در.، نو اداپتيروۆاۆ يح كاك «ماحامبەت»، «ىبىرايىم» ي ت.د. پريچەم، وبششەيزۆەستنو، چتو ابىلاي ي شوكان وبرەلي نوۆىە يمەنا پري سوۆەرشەننو رازنىح وبستوياتەلستۆاح. ۆ ناشەم جە سلۋچاە يميا «اباي»، كاك ي «شوكان»، بىلو دانو يمەننو كاك وبەرەگ، ا نە «وت نەۆولنوگو يسكاجەنيا ناستوياششەگو يمەني» «ىبىراي» كاك «ىباي»، كاك سۆوەۆولنو فانتازيرۋەت ز. باتاەۆا، ا كاكيتاي – سوكراششەننو لاسكاتەلنوە «گابدول-حاكيم». ي تاكيح پريمەروۆ موجنو پرودولجات دو بەسكونەچنوستي...

دوستوۆەرنايا يستوريا پۋبليكاتسي پەرۆوي ستاتي-نەكرولوگا وب اباە س وپوزدانيەم نا بولەە چەم 1,5 گودا سو دنيا ەگو سمەرتي، كوتورۋيۋ ز. باتاەۆا تاكجە ناحوديت «ستراننوي»، نە بولەە، چەم بانالنا. پولۋچيۆ يز ستەپي تراگيچەسكۋيۋ ۆەست و سمەرتي ابايا، پروجيۆاۆشي ۆ ومسكە ا.ن. بۋكەيحان، كاك وتمەچال ۆ سۆوەي وچەرەدنوي ستاتە-نەكرولوگە «كاكيتاي» وت 1915 گودا [14]، وبراتيلسيا ك دەتيام پوكوينوگو س پيسموم، ۆ كوتوروم پرەدلوجيل نەمەدلەننو سوبرات ي يزدات سبورنيك سوچينەني ابايا، پوكا ەگو يميا ي تۆورچەسكوە ناسلەديە نە زابىتى، كاك زابىتى يمەنا پوەتوۆ منوگيح پوكولەني. وچەۆيدنو ودنو، چتو پري ۆسەم پري ەتوم اۆتور پيسما داجە نە پرەدپولاگال، چتو ستانەت پەرۆىم بيوگرافوم ابايا. ودناكو ۆو ۆتوروي پولوۆينە اپرەليا 1905 گودا، پوچتي گود سپۋستيا پوسلە سمەرتي پوەتا، ك نەمۋ ۆ ومسك نەجداننو-نەگادانو ناگريانۋل ليۋبيمىي يز پلەمياننيكوۆ پوكوينوگو پوەتا-مىسليتەليا، ەگو ۆوسپيتاننيك، دا ەششيو س رۋكوپيسيۋ ەگو ستيحوۆ - كاكيتاي كۋنانباي. كاك وتمەچال ا. بۋكەيحان ۆ سۆوەي ستاتە-نەكرولوگە، كاكيتاي پوگوستيل ۋ نەگو پارۋ نەدەل ي وني يمەلي ۆوزموجنوست ۆمەستە پوچيتات، وبسۋديت ستيحي ابايا، پۋشكينا، لەرمونتوۆا، ا تاكجە بليزكو پودرۋجيتسيا ي ستات سوراتنيكامي ۆ پوليتيچەسكوي بوربە. ليچنو دليا ا.ن. بۋكەيحانا ەتيح دۆۋح نەدەل بىلو بولەە چەم دوستاتوچنو، چتوبى نابروسات نە تولكو ي نە پروستو ودنۋ ستاتيۋ-نەكرولوگ و پوكوينوم اباە، نو ي تسەلىي وچەرك، ي نە تولكو نا رۋسسكوم، زاودنو ي كازاحسكوم يازىكاح، ي نەمەدليا وپۋبليكوۆات ۆ مەستنوي ومسكوي گازەتە «ستەپنوي كراي»، س كوتوروي تەسنو ي بليزكو سوترۋدنيچال س 1895 گودا. ودناكو 5 مايا 1905 گودا، كوگدا ون س كاكيتاەم نا پاروحودە تايكوم پريبىل ۆ سەميپالاتينسك، كاك سام جە وتمەچال ۆ سۆوەم نەكرولوگە و كاكيتاە، چتوبى «وبسۋديت كازاحسكيە ي پوليتيچەسكيە ۆوپروسى»، ۆ ەگو رۋكاح نە بىلو گوتوۆوي ستاتي يلي وچەركا. ون ليش ۋسپەل دوگوۆوريتسيا و توم، چتو «وريگينالنىە سوچينەنيا ابايا ي ەگو پەرەۆودى...، سوبرانى ەگو سىنوم تۋراۋلوم ي ۆ نەپرودولجيتەلنوم ۆرەمەني بۋدۋت يزدانى سەميپالاتينسكيم پودوتدەلوم ي.ر.گ.و. پود ەگو رەداكتسيەي». ۆاجنو وسوبو زامەتيت، چتو 1905 گود، كاك ناچالو كوروتكوۆرەمەننوگو تريۋمفا پەرۆوي رۋسسكوي رەۆوليۋتسي، كاك، ۆپروچەم، دۆا پوسلەدۋيۋششيح گودا، دليا اليحانا ي ۆسەگو كازاحسكوگو نارودا ۆىدالسيا چرەزۆىچاينو ناسىششەننىم وبششەيزۆەستنىمي يستوريچەسكيمي سوبىتيامي. وچەۆيدنو، ا.ن. بۋكەيحان ۆ سەمەي ۆمەستە س سوراتنيكامي (ر. مارسەكۋلى، ج. اكبايۋلى، ا. بايتۋرسىنۋلى، ت. نۋرەكەنۋلى ي در.) وبسۋجدال ي سوستاۆليال لەگەندارنۋيۋ «كاركارالينسكۋيۋ پەتيتسيۋ»، پەرۆىح پوليتيچەسكيح ترەبوۆاني كازاحسكوگو نارودا پەرەد كولونيالنىمي ۆلاستيامي، كوتورايا بۋدەت وزۆۋچانا ۆ يۋنە 1905 گودا نا ەجەگودنوي يارماركە پود كاركارالى ي پودپيسانا 14,5 تىسياچ كازاحوۆ [21]. زاتەم ليدەر «الاش» ورگانيزوۆال دوستاۆكۋ پەتيتسي ۆ س.-پەتەربۋرگ ي پو پوچتە، ي سپەتسيالنو وتوبراننوي دەلەگاتسيەي ناروچنو. ۆەس گود ون كۋرسيروۆال مەجدۋ سەميپالاتينسكوم، ومسكوم، پەتەربۋرگوم ي موسكۆوي. لەتوم ي ناچالە وسەني ت.گ. ون ۆ موسكۆە ۋچاستۆوۆال ۆ رازرابوتكە نورم كازاحسكوگو زەملەپولزوۆانيا پو ماتەريالوم ەكسپەديتسي ششەربينى، ۆ ناچالە نويابرە تام جە ۆىستۋپاەت س دوكلادوم نا ۆسەروسسيسكوم سەزدە زەمسكيح ي گورودسكيح دەياتەلەي، گدە ۆستۋپيل ۆ چلەنى تولكو چتو ورگانيزوۆاننوي كونستيتۋتسيوننو-دەموكراتيچەسكوي پارتي [5]. يمەننو ۆ 1905 گودۋ ون پلانيروۆال ورگانيزوۆات يزدانيە پەرۆوي نەزاۆيسيموي كازاحسكوي گازەتى. دليا ەتوگو يمەليس ۆسە وسنوۆانيا. ودنو يز ترەبوۆاني «كاركارالينسكوي پەتيتسي» بىلو... بليجە ك كونتسۋ گودا پوياۆيلسيا «مانيفەست 17 وكتيابريا» ي پوسلە موسكوۆسكوگو نويابرسكوگو سەزدا زەمسكو-گورودسكيح دەياتەلەي ا.ن. بۋكەيحان ۆزيالسيا زا ورگانيزاتسيۋ گازەتى نا رودنوم يازىكە، و چەم سووبششالا ستوليچنايا گازەتا «ناشا جيزن» [17]. نە ەتيم لي وبياسنياەتسيا توت «ستراننىي» پو-باتاەۆوي فاكت، چتو ون نە سپەشيل س پۋبليكاتسيەي ستاتي-نەكرولوگا و پوكوينوم پوەتە-مىسليتەلە اباە. وچەۆيدنو ون پلانيروۆال وپۋبليكوۆات پەرۆۋيۋ ستاتيۋ وب اباە نا رودنوم يازىكە ۆ پەرۆوي كازاحسكوي گازەتە. نو ۆىنۋجدەن وپۋبليكوۆات نا رۋسسكوم ۆ «سەميپالاتينسكوم ليستكە» ليش ۆ كونتسە نويابريا 1905  گ.، كوگدا ستالو ياسنو، چتو كولونيالنايا ادمينيستراتسيا ني ۆ كوەم سلۋچاە نە پوزۆوليت ەمۋ يزدات كازاحسكۋيۋ گازەتۋ، تەم بولەە ناكانۋنە پەرۆىح ۆىبوروۆ ۆ پەرۆۋيۋ گوسۋدارستۆەننۋيۋ دۋمۋ.

وچەۆيدنو، چتو ەتي يستوريچەسكيە فاكتى، كاك ي منوجەستۆو درۋگيح، نە ۆەدومى ز. باتاەۆوي، چەم ي وبياسنياەتسيا ەيو كراينە سلابوە پرەدستاۆلەنيە وب اباە ي ەگو ۆرەمەني...

ي، ناكونەتس، ز. باتاەۆا گلۋبوكو وشيباەتسيا، ۋتۆەرجدايا، چتو دو رەۆوليۋتسي و جيزني ي تۆورچەستۆە ابايا بىلو ناپيسانو ۆسەگو نەسكولكو ماتەريالوۆ. وچەۆيدنو، ونا يمەلا ۆ ۆيدۋ پەرۆۋيۋ ستاتيۋ-نەكرولوگ نا رۋسسكوم يازىكە ۆ گازەتە «سەميپالاتينسكي ليستوك» ي «زاپيسكاح سەميپالاتينسكوگو پودوتدەلا زاپادنو-سيبيرسكوگو وتدەلا يرگو»، ستاتي ا. بايتۋرسىنۋلى ي م. دۋلاتۋلى ۆ گازەتە «قازاق». نو، سۋديا پو ۆسەمۋ، ۆو-پەرۆىح، ونا ي نە پودوزرەۆالا، چتو ماتەريالى وب اباە، ەگو ستيحي ي سلوۆا نازيدانيا پۋبليكوۆاليس ۆ گازەتاح «سارىارقا» (گ. الاش، بىۆشي پوسەلوك زارەچنايا سلوبودكا، نىنە سەمەي), «بىرلىك تۋى» (تاشكەنت), جۋرنالە «اباي» (گ. الاش). ك پريمەرۋ، ۆ 1918 گودۋ گازەتا «سارىارقا» پۋبليكۋەت ماتەريال و نيوم، ۆسلەد زا نەي تاشكەنتسكايا «بىرلىك تۋى» پەچاتاەت سلوۆا نازيدانيا پوەتا-مىسليتەليا، ۆ 1920 گودۋ گازەتا «ەڭبەك تۋى» (№ 2, 1920) رازمەششاەت پودبوركۋ ەگو ستيحوۆ.  ۆو-ۆتورىح، ز. باتاەۆا، زاياۆليايا، چتو اباي ستال پوپۋليارەن ليش پوسلە رەۆوليۋتسي»، ۋپۋسكاەت وچەن ۆاجنوە وبستوياتەلستۆو توگو يستوريچەسكوگو مومەنتا. ۆ چاستنوستي، كاك ۋتۆەرجدالي يسسلەدوۆاتەلي يز تسەنترا يزۋچەنيا تسەنترالنوي ازي وكسفوردسكوگو ۋنيۆەرسيتەتا، ۆ 1913-1918 گوداح ودنا ليش وبششەناتسيونالنايا گازەتا «قازاق»، دوستيگنۋۆ ك 1915 گودۋ تيراجا بولەە 8 تىسياچ ەكزەمپلياروۆ، بەزرازدەلنو ۆلاستۆوۆالا ناد وبششەستۆەننوي ي كۋلتۋرنوي جيزنيۋ ۆسەگو كازاحسكوگو كرايا [22]. ۆ ناچالە حح ۆەكا يمەننو ونا يمەلا نەسراۆنيمو بولشە ۆليانيە نا ۆسيۋ كازاحسكۋيۋ ستەپ، رازدەلەننۋيۋ نا ستەپنوي ي تۋركەستانسكي كرايا، وتدەلنىح پريكاسپيسكۋيۋ، ورەنبۋرگسكۋيۋ، استراحانسكۋيۋ (بۋكەەۆسكايا يلي ۆنۋترەننيايا وردا), ۋرالسكۋيۋ، تۋرگايسكۋيۋ وبلاستي، وتدەلنىە بيسكۋيۋ، زمەينوگورسكۋيۋ ي بارناۋلسكۋيۋ ۆولوستي التايا، چەم ۆسە سرەدستۆا تەلەكوممۋنيكاتسي سوۆرەمەننوگو كازاحستانا ۆ ناچالە ءححى ۆەكا، ۆكليۋچايا دەسياتكي راديو- ي تەلەكانالوۆ، تىسياچي پەچاتنىح ي ەلەكتروننىح سمي ۆمەستە ۆزياتىح. تە نەسكولكو ستاتەي يز ەيو نومەروۆ سدەلالي يميا ي تۆورچەستۆو ابايا پوپۋليارنىم نا ۆسيۋ كازاحسكۋيۋ ستەپ، ا تاكجە دليا كازاحوۆ ۆوستوچنوگو تۋركەستانا، ۆىپيسىۆاۆشيح گازەتۋ «قازاق».

س درۋگوي ستورونى، بەسسپورنو ودنو، چتو سوۆرەمەننومۋ كازاحسكومۋ وبششەستۆۋ پرەدستويت پەرەسموترەت، پەرەوسمىسليت ي پەرەپيسات منوگوە يز توگو، چتو نام دوستالوس ۆ ناسلەدستۆو وت سوۆەتسكوگو پەريودا، ۆ توم چيسلە توت اباي، وبراز كوتوروگو سوزداۆالسيا ۆ وسنوۆنوم ۆ سوۆەتسكي پەريود.

دا، ۆاجنو پريزنات، چتو ستاتيا زاۋرە باتاەۆوي ۆزبۋدوراجيلا وبششەستۆو. ەتاكي نەستاندارتنىي ۆزگلياد نە تولكو نا فيگۋرۋ ي تۆورچەستۆو ۆەليكوگو ابايا، نو ي اليحانا بۋكەيحانا، پەرۆوگو بيوگرافا پوەتا-مىسليتەليا، احمەتا بايتۋرسىنۋلى، ميرجاكىپا دۋلاتۋلى، پەرۆىح اباەۆەدوۆ، ي درۋگيح. چرەزۆىچاينو سمەلىي اناليز، گرانيچاششي رازۆە چتو س بەزۋمستۆوم، سوكرۋشيتەلنىە ۋراگاننىە ۆىۆودى ي زاكليۋچەنيا، «ۋبيستۆەننىە» دليا ۆسەح بەز يسكليۋچەنيا اباەۆەدوۆ. پوستانوۆكا سوۆەرشەننو نەوجيداننىح، چاششە بەسسمىسلەننىح ي ابسۋردنىح ۆوپروسوۆ ي زاداچ، نا كوتورىە ساما جە پىتاەتسيا وتۆەتيت. پراۆدا، نەمالوە يز نيح وشيبوچنى، گولوسلوۆنى، نەرەدكو يز-زا نەدوستاتكا يلي داجە پولنوگو وتسۋتستۆيا فاكتولوگيچەسكيح ماتەريالوۆ، چۋت رەجە - يز پوسپەشنىح ي سۋبەكتيۆنىح، گيپوتەتيچەسكيح ۋموزاكليۋچەني. ۆ پوپىتكە يزباۆيت ابايا ي اباەۆەدەنيە وت سوۆەتسكيح ستەرەوتيپوۆ، لجي، ميفوۆ، ونا پىتالاس پريمەريت نا اباە ي اباۆەدەني زاپادنوەۆروپەيسكي شابلون. يناچە گوۆوريا ناسيلنو نادەت نا سۆوبودوليۋبيۆوگو ستەپنياكا ابايا ۋزكي ەۆروپەيسكي كافتان ۆمەستو شيروكوگو شيولكوۆوگو حالاتا. پوسەمۋ ۆيدنو، چتو ەيۋ دۆيگالا نەۋتوميمايا جاجدا سلاۆى. ودناكو ەتا سلاۆا وكازالاس «گەروستراتوۆوي»، نا پروتياجەني تىسياچي لەت ناپومينايۋششەي و سامىح پوستىدنىح پوستۋپكاح ليۋدەي...

ليتەراتۋرا:

 1. بۋكەيحانوۆ ا. و كيرگيزسكيح پومينكاح (وتۆەت نا ستاتيۋ گ. نۋردجانوۆا ۆ تۋركەستانسكيح ۆەدوموستياح»). //«كيرگيزسكايا ستەپنايا گازەتا». – 1900. – 20.02. - № 7.
 2. "اباي شىعارمالارى ءاليحان بوكەيحانوۆتىكى بولۋى مۇمكىن": زاۋرە باتاەۆا ۇلى اقىننىڭ جۇمباعى تۋرالى ايتتى. – Stan.kz, 09.09.2020 - https://stan.kz/zaure-bataeva-abay-zhymbagi-turali-336710/?fbclid=IwAR1mmYaFIpuvOHsLU2Gu1GtFBjRpEIAqcMvd_Xks901g9VieYhEFv-yUx20
 3. ءا. ن. ق. ويازىنىڭ موللاسىنىڭ بايانى. - «دالا ۋالاياتىنىڭ گازەتى». – 1889. – 12.05. - № 19; ا. ن. مۋللا ۆ ك-سكوم ۋەزدە. - «وسوبوە پريباۆلەنيە ك «اكمولينسكيم وبلاستنىم ۆەدوموستيام» (وپ ك «اكمولينسكيم وبلاستنىم ۆѣدوموستيام»). – 1889. - 12.05. - № 19; ءا. ن. ق. ويازىنىڭ قىزمەتتەگى قازاق ادامدارىنىڭ ءبىر قىلعان ءىسى. - دالا ۋالاياتىنىڭ گازەتى». – 1889. - 02.06. - № 22; ا. ن. يز جيزني كيرگيزسكيح دولجنوستنىح ليتس ك-سكوگو ۋەزدا (و دەياتەلنوستي ۋپراۆيتەلەي كيرگيز ۆ كاركارالينسكوم ۋەزدە). - وپ ك «اكمولينسكيم وبلاستنىم ۆѣدوموستيام». – 1889. - 02.06. - № 22; ءا. ن. ىحتياتتى بولىس. - «دالا ۋالاياتىنىڭ گازەتى». – 1889. - 10.11. - № 45; ا. ن. دەياتەلنىي ۋپراۆيتەل. - «وپ ك «اكمولينسكيم وبلاستنىم ۆەدوموستيام». – 1889. - 10.11. - № 45.
 4. سىن ستەپەي. پيسمو ۆ رەداكتسىيۋ. // وپ ك «اكمولينسكيم وبلاستنىم ۆەدوموستيام»، 16.06.1889 گ.، № 24. ومسك.
 5. تسا فسب رف. – سلەدستۆەننوە دەلو ر-34862 (پو وبۆينەنيۋ بۋكەيحانوۆا ا.ن.). – ل. 27.
 6. بۋكەي-حانوۆ ال. نۋرم. وتكرىتوە پيسمو كيرگيزام سەميپالاتينسكوي وبلاستي. - «گولوس ستەپي». – 1907. – 13.01. - № 7. – C. 4; بۋكەي-حانوۆ اليحان نۋرم. وتكرىتوە پيسمو چلەنام گوسۋدارستۆەننوي دۋمى. - «رەچ». – 1914. – 23.01. - № 22.
 7. قىر بالاسى. قىزىلجاردان حات. - «دالا ۋالاياتىنىڭ گازەتى». 1900. – 12.03. - № 9; سىن ستەپەي. كوررەسپوندەنتسيا يز پەتروپاۆلوۆسكا. - «كيرگيزسكايا ستەپنايا گازەتا». 1900. – 12.03. - № 9; قىر بالاسى. قايماقسىز ءسۇت قازاق حالقىن ولىمنەن ساقتايدى. - «دالا ۋالاياتىنىڭ گازەتى». 1900. – 30.04. - № 14; سىن ستەپەي. سنياتوە مولوكو كاك سرەدستۆو پروتيۆ ءۆىميرانىيا كيرگيز. - «كيرگيزسكايا ستەپنايا گازەتا». – 1900. – 30.04. - № 14.
 8. ق. قارقارالىدان حات. 30 اپرەل. - «دالا ۋالاياتىنىڭ گازەتى». – 1900. - 14.05. - № 18. - 3 ب.; ك-. كوررەسپوندەنتسىيا. كاركارالى. 30 اپرەليا. - «كيرگيزسكايا ستەپنايا گازەتا». – 1900. - 14.05. - № 18; ق.. قارقارالىدان حات (پەرۋادتاعان عالي حان بوكەي حان. 18-ءىنشى ماي 1900-ءىنشى جىلى). - «دالا ۋالاياتىنىڭ گازەتى». – 1900. - 21.05. - № 19; ك-. (گاليحان بۋكەيحان). كوررەسپوندەنتسىيا. كاركارالى. - «كيرگيزسكايا ستەپنايا گازەتا». – 1900. - 21.05. - № 19; ق. بۇيرىقتان باسقا سوزدەر: جەمقور بولىس ەكى بيمەن. - «دالا ۋالاياتىنىڭ گازەتى». – 1900. - 11.06. - № 22; ك. ك حاراكتەريستيكە نراۆوۆ كيرگيزسكيح دولجنوستنىح ليتس: وحوتنيك ۋپراۆيتەل س دۆۋميا بيامي. - «كيرگيزسكايا ستەپنايا گازەتا». – 1900. - 11.06. - № 22.
 9. تسگيا رف. – ف. 387. – وپ. 24. – د. 1307.
 10. عالي حان. ون ءتورت توعىز بولا ما؟ . («قازاق» گازەتىنەن الىنىپ باسىلدى: № 91, 1914 ج.) - «ايقاپ». - № 2. - 1915 ج.
 11. بۋكەي-حانوۆ ا.ن. وتكرىتوە پيسمو كازاحام سەميپالاتينسكوي ي اكمولينسكوي وبلاستەي. - «يرتىش». – 1906. – 26.10. - № 77.
 12. شۆەتسوۆ س.پ. «ومسكايا گازەتا «ستەپنوي كراي» ي پوليتيچەسكايا سسىلكا». – «سەۆەرنايا ازيا». - № 1. – 1930. – س. 101-118.
 13. ۆوسپومينانيا لۆا كارلوۆيچا چەرماكا. - رگالي: - ف. 1337. - وپ. 2. - ەد. 67. - ل. 84-85.
 14. عالي حان. كاكىتاي (ىسقاقۇلى قۇنانباي). ءمۇناھيب. - «قازاق». – 1915. – 18.02. - № 105. – 2 ب.
 15. بۋكەيحانوۆ ا. اباي (يبراگيم) كۋنانباەۆ. نەكرولوگ. - «زاپيسكي سەميپالاتينسكوگو پودوتدەلا زاپادنو-سيبيرسكوگو وتدەلا ي.ر.گ.و.». - ۆىپۋسك № 3. - 1907 گ.
 16. بۋكەيحانوۆ، ا. ن. كيرگيزى. / كوستەليانسكىي، ا. ن. (رەد.). فورمى ناتسيونالناگو دۆيجەنىيا ۆ سوۆرەمەننىح گوسۋدارستۆاح. 1910 گ. سپب. - سc. 599–600.
 17. يز سيبيرسكوي جيزني: چلەن گوسۋدارستۆەننوي دۋمى وت كازاحوۆ سەميپالاتينسكوي وبلاستي بۋكەيحانوۆ اليحان نۋرمۋحامەدوۆيچ. - «ناشا جيزن». – 1906. - 21.06(04.07). - سپب.
 18. بوكەيحان س. الەكەڭنىڭ ءومىرى (ۆوسپومينانيا). - «جۇلدىز». – 1996. - № 3. - 102-125 ستر.
 19. موپاسسان گ. د. جاراسىن الدىرعان انا (اۋد. قىر بالاسى). - «جاڭا مەكتەپ». – 1925. - № 4. - 65–71 بب.; موپاسسان گ. د. سيموننىڭ اكەسى (اۋد. قىر بالاسى). - «جاڭا مەكتەپ». – 1926. - № 6. - 57–64 بب. موپاسسان، گي دە. اقساق كەمپىر (اۋدار. قىر بالاسى). - «ايەل تەڭدىگى». – 1927, - № 10–11 (22–23). - 109–112 بب.; فلامماريون ك. استرونوميا ءالىپ-ءبيى (قازاقشالاعان قىر بالاسى). – م.: تسين سسسر. - 1924 ج.; ۋايلد و. جۇلدىز بالا. اۋد. قىر بالاسى. - «اق جول». – 1923. - №№ 381-385.
 20. ماكەنباەۆ ق.، سادۋاقاسوۆ ق. ءالىمحان ەرمەكوۆ. – جەزقازعان. – 1992.

22 Society for Central Asian Studies. Kazakhs on Russians Before 1917. A. Bukeykhanov, M. Dulatov, A. Baytursynov, T. Ryskulov. Reprient series № 5. Oxford, 1985.

سۋلتان حان اككۋلى

Abai.kz

4 پىكىر