دۇيسەنبى, 5 جەلتوقسان 2022
جاڭالىقتار 3794 0 پىكىر 18 اقپان, 2012 ساعات 16:10

رەليگيوزنايا پوليتيكا روسسيسكوگو پراۆيتەلستۆا ۆ باشكورتوستانە ۆ XVII-XVIII ۆۆ.

موجنو ۆىدەليت چەتىرە ۋسلوۆنىح ەتاپا وسۋششەستۆلەنيا روسسيسكيم پراۆيتەلستۆوم رەليگيوزنوي پوليتيكي ۆ باشكورتوستانە ۆ XVII-XVIII ۆۆ. پەرۆىي ەتاپ - ۆتورايا پولوۆينا XVI - ناچالو 80-ح گگ. XVII ۆەكا - ەتو پەريود سوبليۋدەنيا پراۆيتەلستۆوم ۋسلوۆي، زاكليۋچەننىح مەجدۋ پرەدستاۆيتەليامي باشكيرسكيح رودوپلەمەننىح ورگانيزاتسي س تسارەم يۆانوم IV پري دوبروۆولنوم پرينياتي يمي موسكوۆسكوگو پوددانستۆا. ودنيم يز ۆاجنىح ۋسلوۆي، ۆىدۆينۋتىح باشكيرسكيمي پوسلامي ي پودتۆەرجدەننىح موسكوۆسكيم تسارەم، بىلا سۆوبودا ۆەرويسپوۆەدانيا. ۆ ەتوت پەريود سوحرانيلوس باشكيرسكوە ۆوتچيننوە پراۆو، پرودولجالو فۋنكتسيونيروۆات ساموۋپراۆلەنيە، ۋكرەپلياليس پوزيتسي يسلاما.

ۆتوروي ەتاپ - وت ناچالا ۆوسستانيا شەيحا سەيتا ساديرا ۆ 1681 گودۋ ي دو پوداۆلەنيا  ۆوورۋجەننوگو ۆىستۋپلەنيا باشكير ۆ 1735-1740 گگ. ەتو ۆرەميا  پەرەحود تسەنترالنوي ۆلاستي ك اكتيۆنوي رەليگيوزنوي پوليتيكە، پروۆەدەنيە حريستيانيزاتسي ۆ باشكيري. س ترەۆوگوي بىلو ۆوسپرينياتو نازناچەنيە ۆ 1681 گودۋ ۆ ۋفۋ وسوبوگو ەپيسكوپا. يمەننو ۆەست و توم، چتو «ينوۆەرتسەۆ» ۆەلەنو وبراششات ۆ حريستيانستۆو، ياۆيلاس پوۆودوم ك ناچالۋ رۋسسكو-باشكيرسكوي ۆوينى 80-ح گگ. XVII ۆ.

موجنو ۆىدەليت چەتىرە ۋسلوۆنىح ەتاپا وسۋششەستۆلەنيا روسسيسكيم پراۆيتەلستۆوم رەليگيوزنوي پوليتيكي ۆ باشكورتوستانە ۆ XVII-XVIII ۆۆ. پەرۆىي ەتاپ - ۆتورايا پولوۆينا XVI - ناچالو 80-ح گگ. XVII ۆەكا - ەتو پەريود سوبليۋدەنيا پراۆيتەلستۆوم ۋسلوۆي، زاكليۋچەننىح مەجدۋ پرەدستاۆيتەليامي باشكيرسكيح رودوپلەمەننىح ورگانيزاتسي س تسارەم يۆانوم IV پري دوبروۆولنوم پرينياتي يمي موسكوۆسكوگو پوددانستۆا. ودنيم يز ۆاجنىح ۋسلوۆي، ۆىدۆينۋتىح باشكيرسكيمي پوسلامي ي پودتۆەرجدەننىح موسكوۆسكيم تسارەم، بىلا سۆوبودا ۆەرويسپوۆەدانيا. ۆ ەتوت پەريود سوحرانيلوس باشكيرسكوە ۆوتچيننوە پراۆو، پرودولجالو فۋنكتسيونيروۆات ساموۋپراۆلەنيە، ۋكرەپلياليس پوزيتسي يسلاما.

ۆتوروي ەتاپ - وت ناچالا ۆوسستانيا شەيحا سەيتا ساديرا ۆ 1681 گودۋ ي دو پوداۆلەنيا  ۆوورۋجەننوگو ۆىستۋپلەنيا باشكير ۆ 1735-1740 گگ. ەتو ۆرەميا  پەرەحود تسەنترالنوي ۆلاستي ك اكتيۆنوي رەليگيوزنوي پوليتيكە، پروۆەدەنيە حريستيانيزاتسي ۆ باشكيري. س ترەۆوگوي بىلو ۆوسپرينياتو نازناچەنيە ۆ 1681 گودۋ ۆ ۋفۋ وسوبوگو ەپيسكوپا. يمەننو ۆەست و توم، چتو «ينوۆەرتسەۆ» ۆەلەنو وبراششات ۆ حريستيانستۆو، ياۆيلاس پوۆودوم ك ناچالۋ رۋسسكو-باشكيرسكوي ۆوينى 80-ح گگ. XVII ۆ.

پوسلە وكونچانيا ۆوينى كرەششەنىم پرودولجالي پرەدوستاۆليات لگوتى. زاپرەششالوس پرەۆراششەنيە نوۆوكرەششەننىح ليۋدەي ۆ حولوپوۆ، تاكجە وني وسۆوبوجداليس وت ناكازانيا زا سوۆەرشەننىە رانەە پروستۋپكي. ودناكو نوۆوكرەششەنى نە حوتەلي ۆىپولنيات تسەركوۆنىە وبريادى. ۆ وتۆەت نا جەستوچايشيە ناكازانيا سجيگالي تسەركۆي ي دوما سۆياششەننيكوۆ، پودنيمالي ۆوسستانيا. ناپريمەر، ۆ حودە ۆوينى 1704-1708 گگ.، ي در. منوگيە باشكيرى، زاحۆاچەننىە ۆ پلەن، بىلي پريگوۆورەنى ك سمەرتي. سپاسايا سۆويۋ جيزن، وني سوگلاشاليس پەرەيتي ۆ پراۆوسلاۆيە. زا وبراتنىي جە پەرەحود ۆ مۋسۋلمانستۆو يح سجيگالي نا كوستراح ۆەرووتستۋپنيكوۆ.

پراۆيتەلستۆو پروۆوزگلاسيلو دوپولنيتەلنىە لگوتى پرينيماۆشيم پراۆوسلاۆنۋيۋ ۆەرۋ: وني وسۆوبوجداليس نا تري گودا وت ۋپلاتى پوداتەي، نو پوداتي نەكرەششەنىح كرەستيان ۆوزراستالي.

زادەۆالي رەليگيوزنىە ۋبەجدەنيا مۋسۋلمان ترەبوۆانيا ۆلاستەي سترويت مەچەتي پو وبرازتسۋ حريستيانسكيح حراموۆ، ۋسترايۆات كلادبيششا وكولو مەچەتي. پري زاكليۋچەني براكوۆ ي نا  پوحوروناح ترەبوۆالوس پريسۋتستۆيە نە تولكو مۋسۋلمانسكوگو مۋللى، نو ي پراۆوسلاۆنوگو سۆياششەننيكا. تەم نە مەنەە، ۋسپەحي حريستيانسكيح ميسسيونەروۆ بىلي سكرومنى: ۆ پەرۆوي چەتۆەرتي XVII ۆ. ۆ باشكيري كرەششەننىح بىلو 300 دۆوروۆ.

ترەتي ەتاپ - 1736-1789 گگ. ەتو ۆرەميا ساموگو اكتيۆنوگو ناستۋپلەنيا تساريزما نا يسلام، پريچەم كرەششەنيە يازىچنيكوۆ ي مۋسۋلمان پروۆوديلوس ناسيلستۆەننىمي پۋتيامي.

ۋسيليۆاەتسيا پراۆيتەلستۆەننايا كولونيزاتسيا، سوزدايۋتسيا گرانيتسى پو رەكام، ۆ زاۋرالە، چتوبى وكرۋجيت باشكيريۋ  ۆوەننىمي ۋكرەپلەنيامي ي پرەدوتۆراتيت ۆوزموجنىە ۆىستۋپلەنيا.

زاپرەششالي پروپاگاندۋ يسلاما، سترويتەلستۆو نوۆىح مەچەتەي، وتكرىتيە كونفەسسيونالنىح شكول، سوكراششالوس كوليچەستۆو پرەدستاۆيتەلەي مۋسۋلمانسكوگو دۋحوۆەنستۆا، وگرانيچيۆاليس فۋنكتسي مۋسۋلمانسكيح شارياتسكيح سۋدوۆ. نا ەتوم ەتاپە رازرەشالاس پوكۋپكا ي پەرەپروداجا جەن ي دەتەي پوۆستانتسەۆ س پراۆوم يح كرەششەنيا. چيسلەننوست كرەششەنىح باشكير ۆوزراستالا ۆ گولودنىە گودى (1738, 1776). زا كرەششەنيە داۆالي بەسپلاتنىي حلەب. بەدنىە باشكيرى وبمەنيۆالي جەن ي دەتەي نا حلەب پري ۋسلوۆي يح كرەششەنيا، پراكتيكوۆاليس تاكجە ساموپروداجا ليۋدەي س پرەۆراششەنيەم يح ۆ حريستيان. ۆسلەد زا پوداۆلەنيەم ۆوسستانيا 1735-1740گگ. ۋسيليلاس بوربا س يسلاموم. پو سەناتسكومۋ ۋكازۋ وت 9 نويابريا 1742گ. ۋنيچتوجاليس ۆسە نوۆىە مەچەتي (پسز. ت. 11. №8664).

ۆوزمۋششەنيە ۆىزۆالا دەياتەلنوست پرەدستاۆيتەليا سينودا، ستوياۆشەگو ۆو گلاۆە نوۆوكرەششەنسكوي كونتورى، ەپيسكوپا دميتريا سەچەنوۆا ي درۋگيح ينكۆيزيتوروۆ. وني وبراششالي ۆ پراۆوسلاۆيە، دەيستۆۋيا وگنەم ي مەچوم.

پروتەستى باشكير-مۋسۋلمان پروتيۆ دەياتەلنوستي دۋحوۆەنستۆا پرينيمالي رازليچنىە فورمى: ەتو بىلي جالوبى نا سۆياششەننيكوۆ ۆ سينود ي پراۆيتەلستۆۋ، كرومە توگو وني سامي راسپراۆلياليس سو سۆياششەننيكامي، يزبيۆالي ي ۋبيۆالي يح. چتوبى دوبيتسيا بولشيح ۋسپەحوۆ ۆ ميسسيونەرسكوي دەياتەلنوستي، ناسيلستۆەننوە كرەششەنيە مۋسۋلمان بىلو ۆرەمەننو پريوستانوۆلەنو (پسز. ت. 12. №28973). تسارسكيە چينوۆنيكي، بورياس س ماسسوۆىم بەگستۆوم ي ۆوزمۋششەنيامي كرەستيان نەرۋسسكوي ناتسيونالنوستي، پىتاليس وبۋزدات دۋحوۆنىە ۆلاستي، رۋكوۆوديۆشيە حريستيانيزاتسيەي. تاك، ۆ 1751گ. ورەنبۋرگسكي گۋبەرناتور پروسيل سەنات زاپرەتيت سۆياششەننيكام كرەستيت باشكير سيلوي. ون پيسال، چتو دەياتەلنوست ميسسيونەروۆ رازورياەت باشكير ي نانوسيت بولشوي ۆرەد ينتەرەسام گوسۋدارستۆا. بوربا «ينوۆەرتسەۆ» زا سۆوبودۋ ۆەرويسپوۆەدانيا ي نازرەۆانيا سوتسيالنوگو كونفليكتا ۆ سترانە ۆىنۋديلي ۆلاستي ۆ 1773گ. يزدات ۋكاز «و تەرپيموستي  ۆسەح ۆەرويسپوۆەداني»، چتوبى مەجدۋ پودداننىمي يمپەري «ليۋبوۆ، تيشينا ي سوگلاسيە تسارستۆوۆالي» (پسز. ت. 19. №13996). پەرەد سامىم وتكرىتيەم مۋسۋلمانسكوگو دۋحوۆنوگو سوبرانيا ۆ ۋفە ۆرەمەننو بىلو زاپرەششەنا دەياتەلنوست ميسسيونەروۆ «ۆ ينوۆەرچەسكيح سەلەنياح».

تاكيم وبرازوم، نا ترەتەم ەتاپە پراۆيتەلستۆو ۋسيليلو ناستۋپلەنيە نا يسلام ي يازىچەستۆو، شيروكو رازۆەرنۋلي سۆويۋ دەياتەلنوست حريستيانسكيە ميسسيونەروۆ. سوپروتيۆلەنيە مۋسۋلمانسكوگو دۋحوۆەنستۆا بىلو سلوملەنو. ونو تەپەر نە پرەدستاۆليالو سەرەزنۋيۋ وپپوزيتسيوننۋيۋ سيلۋ.

چەتۆەرتىي ەتاپ - س كونتسا 80-ح گگ. XVII ۆەكا دو 1861گ. ۆ ەتو ۆرەميا پراۆيتەلستۆو رەزكو مەنياەت سۆوە وتنوشەنيە ك يسلامۋ، پۋتەم وتكرىتيا ۆ ۋفە ورەنبۋرگسكوگو ماگومەتانسكوگو دۋحوۆنوگو سوبرانيا ۆ ناچالە دەكابريا 1789گ.

نا يزمەنەنيە وتنوشەنيا پراۆيتەلستۆا ك مۋسۋلمانام پوۆليالي كاك ۆنۋترەننيە، تاك ي ۆنەشنيە فاكتورى. ك پەرۆىم وتنوسيلوس پرەۆراششەنيە باشكير ي ميشارەي ۆ اكتيۆنىح پروۆودنيكوۆ پوليتيكي پراۆيتەلستۆا پۋتەم پەرەۆودا يح ۆ ۆوەننو-كازاچە سوسلوۆيە. وپرەدەلەننۋيۋ رول سىگرالي رۋسسكو-تۋرەتسكيە ۆوينى ۆتوروي پولوۆينى XVIII ۆەكا. پراۆيتەلستۆو ەكاتەرينا II سترەميلوس نەيتراليزوۆات رەليگيوزنوە ي پوليتيچەسكوە ۆليانيە تۋرتسي نا مۋسۋلمان روسسي. تاكيە مەروپرياتيا پراۆيتەلستۆا، كاك يزدانيە ۋكازا و سۆوبودە ۆەرويسپوۆەداني ي وتكرىتيە دۋحوۆنوگو ۋپراۆلەنيا مۋسۋلمان ۆ ۋفە، پروۆوديلوس ۆ تسەلياح پريۆلەچەنيا سوسەدنيح كازاحوۆ نا ستورونۋ روسسي.

ۆ ۋسلوۆياح رەاليزاتسي ۋكازا و سۆوبودە ۆەرويسپوۆەدانيا، سترويليس نوۆىە مەچەتي، وتكرىۆاليس پري نيح رەليگيوزنىە شكولى. پروپاگاندا يسلاما نوسيلا ۆ تسەلوم پوۆسەمەستنىي ي سۆوبودنىي حاراكتەر.

ۆمەستە س تەم كرەششەنيە مۋسۋلمان ي يازىچنيكوۆ پرودولجالوس. نو تەپەر ونو ستالو دەلوم نە پراۆيتەلستۆا، ا تسەركۆي ي داجە وتدەلنىح ليتس.  ودناكو ماسسوۆوگو ي ناسيلستۆەننوگو كرەششەنيا ۋجە نە بىلو.

تاكيم وبرازوم، رەليگيوزنايا پوليتيكا تساريزما ۆ باشكيري ۆ سۆوەم رازۆيتي پروشلا نەسكولكو ەتاپوۆ. وت پريزنانيا  سۆوبودى ۆەرويسپوۆەدانيا باشكير دو پوپىتوك اكتيۆنوي بوربى س يسلاموم. تساريزم ۆوزۆراششاەتسيا ك يسحودنوي پوزيتسي سۆوەي پوليتيكي - پريزنانيۋ سۆوبودى ۆەرويسپوۆەدانيا مۋسۋلمان ي يازىچنيكوۆ، لەگاليزوۆاۆ يسلام، دەياتەلنوست ەگو ۋچرەجدەني پۋتەم وتكرىتيا ورەنبۋرگسكوگو ماگومەتانسكوگو دۋحوۆنوگو سوبرانيا ۆ ۋفە. ۆمەستە س تەم بىل ۋسيلەن كونترول ۆلاستەي ناد دەياتەلنوستيۋ مۋسۋلمانسكوگو دۋحوۆەنستۆا، پرەدستاۆيتەلي كوتوروگو پوچتي بىلي پرەۆراششەنى ۆ پوسلۋشنىح چينوۆنيكوۆ - پروۆودنيكوۆ پوليتيكي پراۆيتەلستۆا نا مەستاح.

رەليگيوزنايا پوليتيكا پراۆيتەلستۆا ۆسترەچالا ۋپورنوە سوپروتيۆلەنيە باشكير. نارود نە جەلال وتكازىۆاتسيا وت سۆويح رەليگيوزنىح ۆزگليادوۆ ي پرينيات درۋگۋيۋ ۆەرۋ. ودناكو سوپروتيۆلەنيە پوليتيكە حريستيانيزاتسي نەلزيا وبياسنيت يح رەليگيوزنىم فاناتيزموم. نەجەلانيە كرەستيتسيا وبياسنياەتسيا سترەملەنيەم باشكير سوحرانيت سۆوي دۋحوۆنىي مير. ۆىستۋپلەنيا باشكيرسكوگو نارودا پروتيۆ پوليتيكي حريستيانيزاتسي بىلي بوربوي پروتيۆ يح دۋحوۆنوگو ي سوتسيالنوگو پورابوششەنيا.

گاراەۆا س.ا.

نا فوتو: پراۆوسلاۆنىي كرەست نا ۆەرشينە درەۆنەي سۆياتىني باشكيرسكوگو نارودا - گورى يرەمەل. ناشي دني.

http://bashkorttar.ru/?p=722

0 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

قۇيىلسىن كوشىڭ

قانداستار قازاققا، قازاقستانعا نە بەردى؟

رايىس ءارىپجانۇلى 2377
الاشوردا

تۇركىلىك تەك جانە تۇركى-موعول بىرلىگى

ءجادي شاكەنۇلى 1242
قاۋىپ ەتكەننەن ايتامىن

گازدىڭ گەوساياسي «گەموررويى»

ءامىرجان قوسان 1496