دۇيسەنبى, 21 ماۋسىم 2021
3218 5 پىكىر 7 مامىر, 2021 ساعات 13:35

وزبەكستاندا سۋ تاسقىنى: قازا تاپقاندار بار

وزبەكستاننىڭ شىعىسىندا نوسەر جاۋىننان كەيىن سۋ تاسقىنى بولىپ، ەكى بالا كوز جۇمدى. بۇل تۋرالى وزبەك باق-تارى جازدى. 

ءاندىجان وبلىسىنىڭ ىشكى ساياسات باسقارماسىنىڭ حابارلاۋىنشا مامىر ايىنىڭ 6-سىنان 7-نە قاراعان ءتۇنى وبلىستا قاتتى نوسەر جاۋىپ، 700 ءۇيدى سۋ الىپ كەتكەن. سۋ باسۋ سالدارىنان ەكى بالا كوز جۇمعان. ولار 2013, 2018 جىلعى بالالار بولىپ شىقتى.

قازىرگى تاڭدا سۋ باسۋ سالدارىن جويۋ جۇمىستارى ىسكە اسۋدا. 2020 جىلى وسى ۋاقىتتا وزبەكستاندا "ساردوبا" سۋ قويماسى جارىلىپ، قازاقستان مەن وزبەكستاننىڭ اۋىلدارىن سۋ باسقان ەدى.

Abai.kz

5 پىكىر