دۇيسەنبى, 21 ماۋسىم 2021
بيلىك 2258 2 پىكىر 10 ماۋسىم, 2021 ساعات 13:50

قازاقستانداعى ادام قۇقىعىنىڭ دەڭگەيى قانداي؟

پرەزيدەنت توقاەۆ 9 ماۋسىم كۇنى قازاقستانداعى ادام قۇقىقتارى سالاسىندا ودان ءارى شارالار قابىلداۋ تۋرالى قاۋلىعا قول قويدى.

توقاەۆتىڭ قاۋلىسىنا سايكەس، قر ۇكىمەتى ادام قۇقىقتارى سالاسىندا مىناداي شارالاردى قابىلداۋى ءتيىس:

1) ادام قۇقىقتارى سالاسىنداعى ءبىرىنشى كەزەكتەگى شارالار جوسپارىن (بۇدان ءارى – ءىس-شارالار جوسپارى) بەكىتسىن، وندا مىناداي جۇمىس باعىتتارىن كوزدەسىن:

بۇۇ-نىڭ شارتتىق ورگاندارىمەن جانە بۇۇ-نىڭ ادام قۇقىقتارى بويىنشا كەڭەسىنىڭ ارناۋلى راسىمدەرىمەن ءوزارا ءىس-قيمىل تەتىكتەرىن جەتىلدىرۋ;

- ادام ساۋداسى قۇرباندارىنىڭ قۇقىقتارىن قامتاماسىز ەتۋ;

- مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتارعا قاتىستى ادام قۇقىقتارى;

- ايەلدەرگە قاتىستى كەمسىتۋدى جويۋ;

- بىرلەسۋ بوستاندىعىنا قۇقىق;

- پىكىر ءبىلدىرۋ بوستاندىعىنا قۇقىق;

- ادامنىڭ ءومىر سۇرۋگە جانە قوعامدىق تارتىپكە قۇقىعى;

- ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمدارمەن ءوزارا ءىس-قيمىل تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ;

- ادامنىڭ قىلمىستىق سوت تورەلىگى، اتقارۋ جانە ازاپتاۋلار مەن قاتىگەز ءىس-ارەكەتتەردىڭ الدىن الۋ سالاسىنداعى قۇقىقتارى;

2) ءىس-شارالار جوسپارىن ىسكە اسىرۋدى قامتاماسىز ەتسىن;

3) جىل سايىن 25 قاڭتارعا قاراي جىل قورىتىندىلارى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگىنە ءىس-شارالار جوسپارىنىڭ ورىندالۋ بارىسى تۋرالى اقپارات ۇسىنسىن;

4) وسى جارلىقتى ىسكە اسىرۋ بويىنشا وزگە دە شارالاردى قابىلداسىن.

2. وسى جارلىقتىڭ ورىندالۋىن باقىلاۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگىنە جۇكتەلسىن.

3. وسى جارلىق قول قويىلعان كۇنىنەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.

ايتا كەتەيىك، ازاتتىق راديوسىنىڭ مالىمەتىنشە، Freedom House ۇيىمى "2019 جىلعى الەمدەگى ەركىندىك. دەموكراتيا السىرەپ بارادى" اتتى ەسەبىندە 68 ەلدە ساياسي جانە ازاماتتىق ەركىندىك ناشارلاعانىن، 50 ەلدە جاعداي جاقسارعانىن جازعان.

ەسەپتە قازاقستان "ەركىن ەمەس" ەلدەردىڭ قاتارىنا ەنگەن.

Abai.kz

2 پىكىر