سەيسەنبى, 3 قازان 2023
1988 3 پىكىر 1 مامىر, 2023 ساعات 13:17

تالدىقورعاندا قارۋ-جاراق قويماسى تابىلدى

تالدىقورعان ماڭىنان قارۋ-جاراقتار جاسىرىلعان ورىن تابىلدى.

29 ساۋىردە جەتىسۋ وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى كۇرەس باسقارماسىنىڭ وكىلدەرى كەلىپ تۇسكەن جەدەل اقپاراتتى تەكسەرۋ بارىسىندا قالا ماڭىنداعى ساياجاي القاپتارىنىڭ بىرىنەن قارۋ-جاراق ساقتالعان ورىندى انىقتادى.

«بىزجاسىرىلعان قارۋ-جاراق ارسەنالىن تاپتىق. ەكى تراۆماتيكالىق تاپانشا، تەگىس ۇڭعىلى شولاق مىلتىق، ءۇش گراناتا، 100-دەن استام ءتۇرلى كاليبرلى پاترون، سونداي-اق قورعانىس قۇرالدارى (پوليتسيا قالقانى، بروندى كەۋدەشە جانە ەكى كاسكا) تابىلدى»، - دەدى جەتىسۋ وبلىس پوليتسيا دەپارتامەنتنى ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى كۇرەس باقارماسىنىڭ باستىعى سارقىتباي قۇسايىنوۆ.

قارۋ-جاراق تاركىلەنىپ، فاكت بويىنشا قر قك-ءنىڭ 287-بابىنىڭ 3-بولىمىندە كوزدەلگەن قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.

 

Abai.kz

3 پىكىر