دۇيسەنبى, 15 شىلدە 2024
جاڭالىقتار 1468 0 پىكىر 5 ماۋسىم, 2023 ساعات 11:25

نالوگ نا دوباۆلەننۋيۋ ستويموست، پلاتەلششيكي ي پوستانوۆكا نا ۋچەت

نالوگ نا دوباۆلەننۋيۋ ستويموست (دالەە-ندس) پرەدستاۆلياەت سوبوي وتچيسلەنيا ۆ بيۋدجەت چاستي پريروستا ستويموستي، دوباۆلەننوي ۆ پروتسەسسە پرويزۆودستۆا ي وبراششەنيا توۆاروۆ، رابوت، ۋسلۋگ، تاكجە وتچيسلەنيا پري يمپورتە توۆاروۆ نا تەرريتوريۋ كازاحستانا. ۆ داننوي ستاتە حوتيم وزناكوميت س وسنوۆنىمي مومەنتامي ندس.

    وبەكتامي وبلوجەنيا  ندس ياۆليايۋتسيا : وبلاگاەمىي وبوروت; وبلاگاەمىي يمپورت;

    وبلاگاەمىم وبوروتوم پو ندس ياۆلياەتسيا - وبوروت سوۆەرشاەمىي پلاتەلششيكوم ندس پو رەاليزاتسي توۆاروۆ، رابوت، ۋسلۋگ ، زا يسكليۋچەنيەم نەوبلاگاەموگو وبوروتا.

    وبلاگاەمىم يمپورتوم ياۆليايۋتسيا توۆارى، ۆۆوزيمىە يلي ۆۆەزەننىە نا تەرريتوريۋ گوسۋدارستۆ-چلەنوۆ ەۆرازيسكوگو ەكونوميچەسكوگو سويۋزا (زا يسكليۋچەنيەم وسۆوبوجدەننىح وت ندس), پودلەجاششيە دەكلاريروۆانيۋ ۆ سووتۆەتستۆي س تاموجەننىم زاكونوداتەلستۆوم ەۆرازيسكوگو ەكونوميچەسكوگو سويۋزا ي (يلي) تاموجەننىم زاكونوداتەلستۆوم رەسپۋبليكي كازاحستان.

  پلاتەلششيكامي ندس ياۆليايۋتسيا ليتسا، پو كوتورىم پرويزۆەدەنا پوستانوۆكا (دوبروۆولنو يلي ۆ وبيازاتەلنوم پوريادكە) نا رەگيستراتسيوننىي ۋچەت پو ندس ۆ رەسپۋبليكە كازاحستان. ەتو موگۋت بىت-  ينديۆيدۋالنىە پرەدپرينيماتەلي، ليتسا، زانيمايۋششيەسيا چاستنوي پراكتيكوي; يۋريديچەسكيە ليتسا -رەزيدەنتى، زا يسكليۋچەنيەم گوسۋدارستۆەننىح ۋچرەجدەني ي گوسۋدارستۆەننىح ۋچەبنىح زاۆەدەني سرەدنەگو وبرازوۆانيا; نەرەزيدەنتى، وسۋششەستۆليايۋششيە دەياتەلنوست ۆ رەسپۋبليكە كازاحستان چەرەز سترۋكتۋرنىە پودرازدەلەنيا; ليتسا يمپورتيرۋيۋششيە توۆارى نا تەرريتوريۋ رەسپۋبليكي كازاحستان ۆ سووتۆەتستۆي     س تاموجەننىم زاكونوداتەلستۆوم ەۆرازيسكوگو ەكونوميچەسكوگو سويۋزا ي (يلي) تاموجەننىم زاكونوداتەلستۆوم رەسپۋبليكي كازاحستا; ينوستراننىە كومپاني وسۋششەستۆليايۋششيە ەلەكتروننۋيۋ تورگوۆليۋ توۆارامي ي ۋسلۋگي ۆ ەلەكتروننوي فورمە فيزيچەسكيم ليتسام;

       پوستانوۆكا نا رەگيستراتسيوننىي ۋچەت پو ندس پرويزۆوديتسيا  ۆ ورگاناح گوسۋدارستۆەننىح دوحودوۆ پو مەستۋ رەگيستراتسي نالوگوپلاتەلششيكا, ۆ سووتۆەتستۆي سو ستاتيامي 82 ي 83 كودەكسا رەسپۋبليكي كازاحستان «و نالوگاح ي درۋگيح وبيازاتەلنىح پلاتەجاح ۆ بيۋدجەت»(دالەە- نالوگوۆىي كودەكس).    

   تەپەر،  پودروبنو راسسموتريم وبيازاتەلنۋيۋ پوستانوۆكۋ نا ۋچەت پو ندس, تاك كاك پو سراۆنەنيۋ س دوبروۆولنوي پوستانوۆكوي نا ۋچەت پو ندس، زدەس ۆوزنيكاەت رياد ترەبوۆاني نالوگوپلاتەلششيكۋ، ۆ سلۋچاياح نەسۆوەۆرەمەننوي پوستانوۆكي نا ۋچەت پو ندس ۆوزنيكاەت ادمينيستراتيۆنايا وتۆەتستۆەننوست پو كودەكسۋ رەسپۋبليكي كازاحستان وب ادمينيستراتيۆنىح پراۆونارۋشەنياح (دالەە-كواپ).

    ۆ سووتۆەتستۆي س پ.1 ست. 82 نالوگوۆوگو كودەكسا رك وبيازاتەلنوي پوستانوۆكە نا ۋچەت پو ندس پودلەجات: يۋريديچەسكيە ليتسا-رەزيدەنتى، يۋريديچەسكيە ليتسا-نەرەزيدەنتى، وسۋششەستۆليايۋششيە دەياتەلنوست ۆ رك چەرەز فيليال يلي پرەدستاۆيتەلستۆو; ينديۆيدۋالنىە پرەدپرينيماتەلي; ليتسا، زانيمايۋششيەسيا چاستنوي پراكتيكوي. ۋكازاننىە ۆىشە نالوگوپلاتەلششيكي وبيازانى ۆستات نا رەگيستراتسيوننىي ۋچەت پو ندس ۆ سلۋچاە، پرەۆىشەنيا مينيمۋم وبوروتا تەچەني كالەندارنوگو گودا. سوگلاسنو پ. 4 ست. 82 نالوگوۆوگو كودەكسا مينيمۋم وبوروتا، پري پرەۆىشەني كوتوروگو نەوبحوديمو ۆستات نا رەگيستراتسيوننىي ۋچەت پو ندس، سوستاۆلياەت 20 000 -كراتنىي رازمەر مەسياچنوگو راسچەتنوگو پوكازاتەليا، ۋستانوۆلەننوگو زاكونوم و رەسپۋبليكانسكوم بيۋدجەتە ي دەيستۆۋيۋششەگو نا 1 يانۆاريا سووتۆەتستۆۋيۋششەگو فينانسوۆوگو گودا.. دليا ينديۆيدۋالنىح پرەدپرينيماتەلەي, رابوتايۋششيح نا وسنوۆە ۋپروششەننوي دەكلاراتسي، پريمەنيايۋششيح تيس (ترەحكومپونەنتنۋيۋ ينتەگريروۆاننۋيۋ سيستەمۋ), مينيمۋم وبوروتا سوستاۆلياەت 20 000 مرپ پليۋس دوحودى، پروۆەدەننىە پو تيس ۆ بەزناليچنوي فورمە. ۆ 2023 گودۋ وبششي پوروگ پو ندس زا گود س پريمەنەنيەم تيس ۋۆەليچيۆاەتسيا دو 497 434 800 تەنگە. ناليچنىي راسچەت – 69 000 000 تەنگە. بەزناليچنىي راسچەت – 428 434 800 تەنگە. وبوروتى نالوگوپلاتەلششيكوۆ، پريمەنيايۋششيح سنر روزنيچنوگو نالوگا، نە ۆكليۋچايۋتسيا ۆ مينيمۋم وبوروتا. كاك وپرەدەليت رازمەر وبوروتا ۆ تسەلياح پوستانوۆكي نا ۋچەت پو ندس. سوگلاسنو ستاتي 369 نالوگوۆوگو كودەكسا, ۆ وبلاگاەمىي وبوروت دليا تسەلەي پوستانوۆكي نا ۋچەت پو ندس ۆكليۋچايۋت سلەدۋيۋششيە سۋممى وبوروتوۆ: پو رەاليزاتسي توۆاروۆ، رابوت، ۋسلۋگ (كرومە سۋمم نەوبلاگاەموگو وبوروتا، سوگلاسنو ست. 370 نالوگوۆوگو كودەكسا); پري پريوبرەتەني رابوت، ۋسلۋگ وت نەرەزيدەنتا ۆ سووتۆەتستۆي سو ست.373 نالوگوۆوگو كودەكسا; ۆ ۆيدە وستاتكوۆ توۆاروۆ (زا يسكليۋچەنيەم توۆاروۆ ۋكازاننىح ۆ پ.3 ست.370 نالوگوۆوگو كودەكسا);  رازمەر وبوروتا وپرەدەلياەتسيا ناراستايۋششيم يتوگوم ۆ تەچەنيە كالەندارنوگو گودا. ۆو يزبەجانيە نەسۆوەۆرەمەننوي پوستانوۆكي نا ۋچەت  نالوگوپلاتەلششيكۋ سلەدۋەت ساموستوياتەلنو وتسلەجيۆات ەجەمەسياچنو رازمەر سۆوەگو وبوروتا، ۆ تەچەني كالەندارنوگو گودا. ۆ سلۋچاە پرەۆىشەنيا مينيمۋم وبوروتا نۋجنو پو مەستۋ رەگيستراتسي, ۆ سووتۆەتستۆۋيۋششي نالوگوۆىي ورگان، ناپراۆيت نالوگوۆوە زاياۆلەنيە و پوستانوۆكە نا ۋچەت ۆ كاچەستۆە پلاتەلششيكا ندس. زاياۆلەنيە پوداەتسيا ەلەكتروننوي ي بۋماجنوي فورمە، نە پوزدنەە 10 رابوچيح دنەي سو دنيا وكونچانيا مەسياتسا، ۆ كوتوروم ۆوزنيكلو پرەۆىشەنيە. وبراششاەم ۆنيمانيە، چتو نالوگوپلاتەلششيكي، كوتورىم پريسۆوەنا ۆىسوكايا ستەپەن ريسكا پو سيستەمە ۋپراۆلەنيا ريسكامي, دولجنى پوداۆات زاياۆلەنيە تولكو ۆ بۋماجنوي فورمە (پ.2 ست.82 نالوگوۆوگو كودەكسا). ليتسا ۋكازاننىە ۆ پ.1 ستاتي 82 نالوگوۆوگو كودەكسا، پوداۆشەە زاياۆلەنيە نا پوستانوۆكۋ نا ۋچەت پو ندس, ستانوۆياتسيا پلاتەلششيكوم ندس سو دنيا پوداچي زاياۆلەنيا. دوبروۆولنايا پوستانوۆكا نا ۋچەت پو ندس پرويزۆوديتسيا پو سوبستۆەننومۋ جەلانيۋنالوگوپلاتەلششيكا ي رەگۋليرۋەتسيا ستاتەي 83 نالوگوۆوگو كودەكسا. پروتسەدۋرا پوستانوۆكي نا ۋچەت انالوگيچنا توي، چتو ي پري وبيازاتەلنوي رەگيستراتسي ۆ كاچەستۆە پلاتەلششيكا ندس. نەوبحوديمو پودات نالوگوۆوە زاياۆلەنيە ۆ نالوگوۆىي ورگان پو مەستۋ رەگيستراتسي. دوبروۆولنو پودات زاياۆلەنيە نا ۋچەت پو ندس موجنو نا بۋماجنوم نوسيتەلە; ونلاين چەرەز پورتال Egov.kz يلي كابينەت نالوگوپلاتەلششيكا; سرازۋ پري گوسرەگيستراتسي يۋرليتسا-رەزيدەنتا، پري پريسۆوەني بين. پلاتەلششيكامي ندس زاياۆيتەلي ستانوۆياتسيا سو دنيا پوداچي نالوگوۆوگو زاياۆلەنيا (يلي سو دنيا گوسرەگيستراتسي ۆ ناتسيونالنوم رەەسترە بين.

    نە وبيازانى ۆستاۆات نا ۋچەت پو ندس,  سوگلاسنوپ.1 ست.82 نالوگوۆوگو كودەكسا گوسۋدارستۆەننىە ۋچرەجدەنيا; سترۋكتۋرنىە پودرازدەلەنيا يۋريديچەسكيح ليتس - رەزيدەنتوۆ; نالوگوپلاتەلششيكي، پريمەنيايۋششيە سنر دليا كرەستيانسكيح يلي فەرمەرسكيح حوزيايستۆ (پو دەياتەلنوستي، پوپادايۋششەي پود سپەتسرەجيم). تاكيە ورگانيزاتسي نە موگۋت ۆستاۆات نا ۋچەت پو ندس داجە ۆ سلۋچاە پرەۆىشەنيا رازمەرا مينيمالنوگو وبوروتا. وپرەدەليوننىم كاتەگوريام ليتس وتكازانو تاكجە ۆ دوبروۆولنوي پوستانوۆكە نا رەگيستراتسيوننىي ۋچيوت پو ندس. سوگلاسنو پ.1 ست.83نالوگوۆوگو كودەكسا, نە ۆپراۆە ۆستات نا ۋچەت: فيزيچەسكيە ليتسا، نە ياۆليايۋششيەسيا ينديۆيدۋالنىمي پرەدپرينيماتەليامي يلي چاستنوپراكتيكۋيۋششيمي ليتسامي; گوسۋدارستۆەننىە ۋچرەجدەنيا; نەرەزيدەنتى، نە وسۋششەستۆليايۋششيە دەياتەلنوست ۆ رك چەرەز فيليال، پرەدستاۆيتەلستۆو; سترۋكتۋرنىە پودرازدەلەنيا يۋريديچەسكيح ليتس-رەزيدەنتوۆ; كازينو، زالى يگروۆىح اۆتوماتوۆ، توتاليزاتور، بۋكمەكەرسكيە كونتورى پو دەياتەلنوستي، پودلەجاششەي وبلوجەنيۋ نالوگوم نا يگورنىي بيزنەس; نالوگوپلاتەلششيكي، نە پوداۆشيە ليكۆيداتسيوننۋيۋ دەكلاراتسيۋ ۆ سووتۆەتستۆي س پ.4 ست.424 نالوگوۆوگو كودەكسا.پوسلە پوستانوۆكي نا رەگيستراتسيوننىي ۋچەت پو ندس، ۋ نالوگوپلاتەلششيكا پوياۆلياەتسيا وبيازاننوست پو ەجەكۆارتالنوي سداچە فورمى 300.00 ي ۋپلاتە ندس ۆ بيۋدجەت. پوريادوك يسچيسلەنيا ي ۋپلاتى ندس رەگۋليرۋەتسيا ست. 421 - 425 نالوگوۆوگو كودەكسا. دەكلاراتسيا پرەدوستاۆلياەتسيا راز ۆ كۆارتال ۆ سروك نە پوزدنەە 15 چيسلا ۆتوروگو مەسياتسا، سلەدۋيۋششەگو زا وتچەتنىم كۆارتالوم (پ.1 ست. 424 نالوگوۆوگو كودەكسا). ودنوۆرەمەننو س دەكلاراتسيەي پو ندس پرەدوستاۆليايۋتسيا رەەسترى سچەتوۆ-فاكتۋر پو پريوبرەتەننىم ي رەاليزوۆاننىم ۆ تەچەني نالوگوۆوگو پەريودا توۆارام، رابوتام، ۋسلۋگام، ياۆليايۋششيەسيا پريلوجەنيەم ك دەكلاراتسي.  ستاۆكا ندس سوستاۆلياەت: 12% ي نۋلەۆايا ستاۆكا ندس. پەرۆىي راز  پرەدوستاۆلياەتسيا پو ندس پەرۆوناچالنايا دەكلاراتسيا. وپلاتا ندس پو يتوگام دەكلاراتسي ۆ بيۋدجەت سلەدۋەت پەرەچيسليت نە پوزدنەە 25 چيسلا ۆتوروگو مەسياتسا، سلەدۋيۋششەگو زا وتچەتنىم كۆارتالوم (پ.1 ست. 425 نالوگوۆوگو كودەكسا).

  پرەدۋسموترەنا ادمينيستراتيۆنايا وتۆەتستۆەننوست زا نەسۆوەۆرەمەننۋيۋ پوستانوۆكۋ نا ۋچەت پو ندس ي نارۋشەنيە سروكا پوداچي نالوگوۆوگو زاياۆلەنيا. تاك، سوگلاسنو پ. 3 ست. 269 كواپ رك نارۋشەنيە سروكا پوداچي نالوگوۆوگو زاياۆلەنيا و پوستانوۆكە نا رەگيستراتسيوننىي ۋچەت پو ندس ۆلەچەت  شتراف ۆ رازمەرە پياتيدەسياتي مەسياچنىح راسچەتنىح پوكازاتەلەي، ۆ سووتۆەتستۆي  چاستي 5 ستاتي 275 كواپ رك سوۆەرشەنيە وبوروتا زا پەريود نە پوستانوۆكي نا ۋچەت ۆ كاچەستۆە پلاتەلششيكا ندس-ۆلەچەت شتراف ۆ رازمەرە پياتنادتساتي پروتسەنتوۆ وت سۋممى وبوروتا زا پەريود نە پوستانوۆكي نا ۋچەت.

 

Abai.kz 

0 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

اباي مۇراسى

اباي ىلىمىندەگى ءومىر ماقساتى نە؟

دوسىم وماروۆ 1211
وي تۇرتكى

المەرەك ابىزدىڭ ورالۋى - ەلگە ءدىننىڭ ورالۋى

باقتىباي اينابەكوۆ 1904
كورشىنىڭ كولەڭكەسى

رەسەي تىلدىك ءھام ساياسي ەكسپانسيانى قالاي جۇرگىزدى؟

بەيسەنعازى ۇلىقبەك 1953