جۇما, 29 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9576. جازىلعاندار — 4900. قايتىس بولعاندار — 37
جاڭالىقتار 2349 0 پىكىر 31 مامىر, 2013 ساعات 14:39

پولتىسياچي ۆۆەدەننىح پروەكتوۆ سوزدالي 40 تىس. نوۆىح رابوچيح مەست

پروگرامما يندۋسترياليزاتسي، پرينياتايا پو ينيتسياتيۆە پرەزيدەنتا نۋرسۋلتانا نازارباەۆا، ۋجە وبەسپەچيۆاەت چەتۆەرت ەكونوميچەسكوگو روستا سترانى. پولتىسياچي ۆۆەدەننىح پروەكتوۆ سوزدالي 40 تىس. نوۆىح رابوچيح مەست.

ۆ ناچالە 2010 گودا گلاۆا گوسۋدارستۆا پروۆوزگلاسيل كۋرس نا فورسيروۆاننۋيۋ يندۋسترياليزاتسيۋ كازاحستانا. ۆ سوۆرەمەننوم ميرە ۋبەجات وت رازۆيتيا يننوۆاتسيوننىح يندۋستريالنىح تەحنولوگي نەۆوزموجنو. يمەننو وني ياۆليايۋتسيا لوكوموتيۆوم ليۋبوي ەكونوميكي، وبەسپەچيۆايا ەي ۆىسوكۋيۋ دوباۆلەننۋيۋ ستويموست، ي گارانتيرۋيا سوحرانەنيە كاپيتالا.

زا پروشەدشيە گودى ۆ رامكاح كارتى يندۋسترياليزاتسي ۆ دەيستۆيە ۆۆەدەنو 527 پروەكتوۆ نا وبششۋيۋ سۋممۋ 2,1 ترلن. تەنگە. ۆ پولتورا رازا ۋۆەچيلسيا ەكسپورت، پريچەم نە تولكو سىرەۆوي، نو ي پەرەرابوتاننىي. ەسلي ۆ 2010 گودۋ زا رۋبەج بىلو پوستاۆلەنو توۆاروۆ ي ۋسلۋگ نا سۋممۋ $60 ملرد.، تو ۆ 2012 گودۋ – ۋجە نا $92 ملرد. وتمەتيم: ۆ 2012 گودۋ ۋدالوس دوبيتسيا پەرەلوما ۆ تورگوۆلە سو سترانامي تاموجەننوگو سويۋزا – ۆپەرۆىە ەكسپورت وبرابوتاننىح توۆاروۆ (59%) پرەۆزوشەل ەكسپورت سىريا.

پروگرامما يندۋسترياليزاتسي، پرينياتايا پو ينيتسياتيۆە پرەزيدەنتا نۋرسۋلتانا نازارباەۆا، ۋجە وبەسپەچيۆاەت چەتۆەرت ەكونوميچەسكوگو روستا سترانى. پولتىسياچي ۆۆەدەننىح پروەكتوۆ سوزدالي 40 تىس. نوۆىح رابوچيح مەست.

ۆ ناچالە 2010 گودا گلاۆا گوسۋدارستۆا پروۆوزگلاسيل كۋرس نا فورسيروۆاننۋيۋ يندۋسترياليزاتسيۋ كازاحستانا. ۆ سوۆرەمەننوم ميرە ۋبەجات وت رازۆيتيا يننوۆاتسيوننىح يندۋستريالنىح تەحنولوگي نەۆوزموجنو. يمەننو وني ياۆليايۋتسيا لوكوموتيۆوم ليۋبوي ەكونوميكي، وبەسپەچيۆايا ەي ۆىسوكۋيۋ دوباۆلەننۋيۋ ستويموست، ي گارانتيرۋيا سوحرانەنيە كاپيتالا.

زا پروشەدشيە گودى ۆ رامكاح كارتى يندۋسترياليزاتسي ۆ دەيستۆيە ۆۆەدەنو 527 پروەكتوۆ نا وبششۋيۋ سۋممۋ 2,1 ترلن. تەنگە. ۆ پولتورا رازا ۋۆەچيلسيا ەكسپورت، پريچەم نە تولكو سىرەۆوي، نو ي پەرەرابوتاننىي. ەسلي ۆ 2010 گودۋ زا رۋبەج بىلو پوستاۆلەنو توۆاروۆ ي ۋسلۋگ نا سۋممۋ $60 ملرد.، تو ۆ 2012 گودۋ – ۋجە نا $92 ملرد. وتمەتيم: ۆ 2012 گودۋ ۋدالوس دوبيتسيا پەرەلوما ۆ تورگوۆلە سو سترانامي تاموجەننوگو سويۋزا – ۆپەرۆىە ەكسپورت وبرابوتاننىح توۆاروۆ (59%) پرەۆزوشەل ەكسپورت سىريا.

پراۆيتەلستۆو پرينيماەت ەنەرگيچنىە ۋسيليا پو ۆوۆلەچەنيۋ ۆ پروتسەسس يندۋسترياليزاتسي سرەدنيح ي مالىح كازاحستانسكيح پرەدپرياتي. ك پريمەرۋ، پو پروەكتۋ جامبىلسكوگو ەلەكترومەتاللۋرگيچەسكي زاۆود او «زاپچاست» رەشەن ۆوپروس پو پريۆلەچەنيۋ ينوستراننىح سپەتسياليستوۆ دليا پروۆەدەنيا پۋسكو-نالادوچنىح رابوت.  ۆ رامكاح پوۆىشەنيا دولي كازاحستانسكوگو سودەرجانيا پو پروەكتۋ «پرويزۆودستۆو بۋروۆىح راستۆوروۆ ۆ پوس. باۋتينو» فيليال «ەم-اي دريللينگ فليۋيدز ينتەرنەشنل، ب.ۆ.» زاكليۋچەن چەتىرەحلەتني كونتراكت نا رەاليزاتسيۋ پرودۋكتسي س كومپانيەي «ادجيپ كازاحستان نورت كاسپيان وپەرەيتينگ كومپاني ن.ۆ.».

0 پىكىر