سەنبى, 2 جەلتوقسان 2023
ەل ءىشى... 2036 20 پىكىر 28 قىركۇيەك, 2023 ساعات 12:59

سامات ءابىش سوتتالادى. كەلەسى كىم؟

باس پروكۋراتۋرا جاقىندا، ناقتىراق ايتساق، قىركۇيەك ايىنىڭ 19-ى كۇنى بۇرىنعى ەلباسىنىڭ نەمەرە ءىنىسى، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى توراعاسىنىڭ بۇرىنعى ءبىرىنشى ورىنباسارى سامات ابىشكە قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتقانىن مالىمدەگەن ەدى.

سامات ءابىش قاڭتار وقيعاسى كەزىندە بيلىك پەن لاۋازىمدىق وكىلەتىن اسىرا پايدالانۋ ارەكەتى بويىنشا تەرگەلىپ جاتىر.

باس پروكۋروردىڭ ورىنباسارى اسەت شىنداليەۆ كەشە اتالمىش تەرگەۋدىڭ نەگە كەش باستالعانى تۋراسىنداعى جۋرناليست قويعان سۇراققا جاۋاپ بەردى، دۇرىسى، جاۋاپ بەرۋگە تىرىستى.

«سامات ابىشكە قاتىستى قىلمىستىق ءىستىڭ ناقتى قاشان قوزعالعانىن بىلمەيمىن، بىراق تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتقانىنا ءبىراز بولدى»، – دەپ جاۋاپ بەردى ول.  سونداي-اق ول سامات ءابىشتىڭ نازارباەۆپەن تۋىستىعى تەرگەۋگە كەدەرگى كەلتىرمەيتىنىن، ونىڭ قاڭتار وقيعاسى كەزىندە قىزمەت بابىن اسىرا پايدالانعانىن ايتتى.

ەستەرىڭىزدە بولسا، سامات ساتىبالدىۇلى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقاەۆتىڭ وكىمىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى توراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى لاۋازىمىنان بوساتىلعانىن قاڭتاردىڭ 17-ءسى كۇنى اقوردانىڭ رەسمي سايتى جازعان ەدى.

وسىدان ءبىر اپتاداي ۋاقىت بۇرىن اتىراۋ قالاسىندا وتكەن «AMANAT» پارتياسىنىڭ جانىنداعى سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل جونىندەگى رەسپۋبليكالىق كەڭەستىڭ كوشپەلى وتىرىسىندا ءماجىلىس دەپۋتاتى ەرلان سايروۆ: «بارشامىزعا بەلگىلى جاقىندا روپ دەپ اتالاتىن ۇيىم باسشىلارىنىڭ بىرقاتارى قىلمىستىق جاۋاپقا تارتىلدى. سوت بارىسىندا كوپتەگەن كۋاگەرلەر جەمقورلىققا قارجىنىڭ تۇپكى بەنەفيتسيارى ءاليا نازارباەۆا دەپ كورسەتتى. بىراق سوت تا، باس پروكۋراتۋرا وكىلدەرى دە سوت پروتسەسىندە بۇل ازاماتتاردىڭ ۋاجىنە ەشقانداي نازار اۋدارمادى. ەگەر قازاقستاندا ادىلەتتى قوعام ورناتامىز دەسەك، ءاربىر ازامات ءوزىنىڭ كىناسىزدىگىن سوتقا كەلىپ دالەلدەۋى قاجەت»، – دەگەن بولاتىن.

جۋرناليستەر بۇگىن اسەت شىنداليەۆتەن وسى ءىستىڭ جاي-جاپسارىن دا سۇرادى.

«مەنىڭ قولىمدا ءاليا نازارباەۆانى قىلمىستىق قۋدالاۋ نەمەسە ۇستىنەن ءىس قوزعاۋ تۋرالى مالىمەت جوق. بىزگە ەشقانداي ءوتىنىش كەلىپ تۇسكەن جوق. ەگەر قىلمىس قۇرامى انىقتالسا، قانداي دا ءبىر اقپارات بولسا، ءتيىستى ورگاندار قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداۋى كەرەك»، – دەپ جاۋاپ بەردى ول.

نازارباەۆ اۋلەتىنە قاتىسى بار تاعى كىمدەر قىزمەتىنەن بوساتىلدى، كىمننىڭ ۇستىنەن تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر، كىمدەر سوتتالدى – شولۋ جاساپ كورەلىك.

بۇرىنعى پرەزيدەنتتىڭ تۋعان ءىنىسى ساتىبالدى نازارباەۆتىڭ بالاسى قايرات ساتىبالدى 13-ناۋرىز كۇنى الماتى اۋەجايىندا ۇستالعان. ول لاۋازىمىن اسىرا پايدالانۋ جانە ەلدەگى ەڭ ءىرى بايلانىس وپەراتورى — «قازاقتەلەكومنان» اسا ءىرى كولەمدە قارجى ۇرلاۋ فاكتىلەرى بويىنشا كۇدىككە ىلىنگەن ەدى.  ول استانا قالاسى بايقوڭىر اۋداندىق №2 سوتىنىڭ ۇكىمىمەن قر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 28-بابىنىڭ 3-بولىگىندە، 189-بابىنىڭ 4-بولىگىنىڭ 2-تارماعىندا، قر قك-ءنىڭ 195-بابىنىڭ 28-بابىنىڭ 3-بولىگىندە، 4-بولىگىنىڭ 2-تارماعىندا كوزدەلگەن قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى جاساعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلىپ، مۇلكى تاركىلەنەدى. ول ەندى مەملەكەتتىك قىزمەتتە لاۋازىم يەلەنە المايدى. سونىمەن قاتار، جەرگىلىكتى ءوزىن-ءوزى باسقارۋ ورگاندارىندا، قر ۇلتتىق بانكىندە جانە ونىڭ ۆەدومستۆولارىندا، مەملەكەتتىك جانە مەملەكەتتىڭ ۇلەسىن قۇرايتىن ۇيىمداردا لاۋازىمعا ورنالاسۋ قۇقىعىمەن قوسا، 6 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.

قايرات ساتىبالدىۇلى ۇستالعاننان ەكى كۇننەن كەيىن داريعا نازارباەۆانىڭ قۇداسى قايرات بورانباەۆتىڭ دا ۇستالعانى تۋرالى حابار تارادى. ونى قارجى مونيتورينگى اگەنتتىگىنىڭ (ققا) قىزمەتكەرلەرى قۇرىقتاپتى.

ق.بورانباەۆقا قاتىستى سوت ۇكىمى بيىل ناۋرىز ايىندا وقىلدى.

سارىارقا اۋداندىق №2 سوتى قر قىلمىستىق كودەكسى 58-بابىنىڭ 3-بولىگىنە سايكەس بورانباەۆتىڭ مۇلكىن تاركىلەپ، 8 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىردى.  ول دا ەندى ءومىر بويى مەملەكەتتىك قىزمەتتە، سوتتا، جەرگىلىكتى ءوزىن-ءوزى باسقارۋ ورگاندارىندا، ۇلتتىق بانك پەن وعان قاراستى ۆەدومستۆولاردا، قارجى نارىعىن رەتتەۋ، باقىلاۋ جانە قاداعالاۋ جونىندەگى ۋاكىلەتتى ورگاندا قىزمەت اتقارا المايدى. سونىمەن قاتار، قارجى ۇيىمدارىندا، مەملەكەتتىك ۇيىمداردا، كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور سۋبەكتىلەرىندە قىزمەت ەتۋگە دە تىيىم سالىنعان. سوت ۇكىمىنە سايكەس، بورانباەۆتىڭ مەنشىگىندەگى الماتى قالاسى ءال-فارابي كوشەسىندە ورنالاسقان ءۇي مەن جەر ۋچاسكەسى، «قازاقستان حالىق بانكى» اق شوتىنداعى 1 ملرد 270 ملن 196 مىڭ تەڭگە جانە «قازاقستان حالىق بانكى» اق-نىڭ ەكى شوتىنداعى 2 ملرد 847 ملن 877 تەڭگە مەملەكەت كىرىسىنە وتەدى.

بىلتىر، مامىر ايىندا،  نۇرسۇلتان نازارباەۆتىڭ ءىنىسى بولات نازارباەۆتىڭ «بالاسى» دەلىنەتىن ەربول نازارباەۆتىڭ قىزمەتتەن بوساتىلعانى جونىندە حابار تارادى.  ال قازاقستاننىڭ سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل اگەنتتىگى بۇعان قاتىستى «جەلىدە تاراعان ۆيدەوعا بايلانىستى جەمقورلىققا قارسى قىزمەت بىلاي دەپ حابارلايدى: 2022 جىلعى قاڭتاردىڭ 26-كۇنى اگەنتتىك توراعاسىنىڭ بۇيرىعىمەن ە.نازارباەۆ اگەنتتىكتىڭ ارنايى دەپارتامەنتى جەتەكشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنەن بوساتىلدى» دەپ مالىمدەدى.

Abai.kz

20 پىكىر