سەنبى, 8 مامىر 2021
جاڭالىقتار 1926 0 پىكىر 22 اقپان, 2010 ساعات 11:29

استانالىق سالىق قىزمەتكەرلەرى زاڭنامانى بۇزعانى ءۇشىن 7 مىڭنان اسا جاۋاپسىز سالىق تولەۋشىلەردى ماجبۇرلەپ تاراتادى

الماتى. 22 اقپان. قازتاگ – استانالىق سالىق قىزمەتكەرلەرى سالىق زاڭناماسىن بۇزعاندىعى ءۇشىن 7 مىڭنان اسا زاڭدى تۇلعالار مەن جەكە كاسىپكەرلەردى ماجبۇرلەپ تاراتادى، دەپ كورسەتىلگەن دۇيسەنبى كۇنى استانانىڭ سالىق  دەپارتامەنتى تاراتقان حابارلامادا.

قۇجاتقا سايكەس، ماجبۇرلەپ تاراتىلاتىن سالىق تولەۋشىلەردىڭ ءتىزىمى 10 اقپاندا www.salyk.kz سايتىنا شىعارىلعان.

«وسىعان بايلانىستى، سالىق ورگاندارى كرەديتورلار مەن اتالعان سالىق تولەۋشىلەردى ماجبۇرلەپ تاراتۋ جاعدايىندا قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرىنە نۇقسان كەلەتىن تۇلعالاردىڭ تالاپتارىن، ولاردىڭ تالابىنىڭ زاڭدىلىعىن دالەلدەيتىن قۇجاتتارىمەن بىرگە 2010 جىلدىڭ 30 ساۋىرىنە دەيىن قابىلدايدى»، -دەپ اتاپ وتىلگەن ءباسپاسوز-پاراقشاسىندا.

حابارلامادا كورسەتىلگەنىندەي، ماجبۇرلەپ تاراتۋ جۇمىستارىنىڭ نەگىزدەمەسى مەن جۇرگىزىلۋ ءتارتىبى «سالىقتار جانە بيۋدجەتكە وزگە دە مىندەتتى تولەمدەر تۋرالى» (بۇدان ارى – سالىق كودەكسى)  قر كودەكسىن ىسكە قوسۋ تۋرالى» قر 2008 جىلدىڭ 10 جەلتوقسانىنداعى زاڭىنىڭ 45 بابىمەن رەتتەلەدى.

اتالعان باپتىڭ 2 تارماعى بويىنشا ءبىر مەزگىلدە بىرنەشە شارتقا ساي كەلەتىن سالىق تولەۋشىلەر  تاراتۋعا جاتادى دەپ بەلگىلەنگەن.

بىرىنشىدەن، 2009 جىلدىڭ 1 قاڭتارىنداعى جاعداي  بويىنشا جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنا مىندەتتى زەينەتاقى جارناسى بويىنشا جانە الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋدىڭ مەملەكەتتىك قورىنا الەۋمەتتىك جارنالار بويىنشا قارىزدارى جوقتار.

الماتى. 22 اقپان. قازتاگ – استانالىق سالىق قىزمەتكەرلەرى سالىق زاڭناماسىن بۇزعاندىعى ءۇشىن 7 مىڭنان اسا زاڭدى تۇلعالار مەن جەكە كاسىپكەرلەردى ماجبۇرلەپ تاراتادى، دەپ كورسەتىلگەن دۇيسەنبى كۇنى استانانىڭ سالىق  دەپارتامەنتى تاراتقان حابارلامادا.

قۇجاتقا سايكەس، ماجبۇرلەپ تاراتىلاتىن سالىق تولەۋشىلەردىڭ ءتىزىمى 10 اقپاندا www.salyk.kz سايتىنا شىعارىلعان.

«وسىعان بايلانىستى، سالىق ورگاندارى كرەديتورلار مەن اتالعان سالىق تولەۋشىلەردى ماجبۇرلەپ تاراتۋ جاعدايىندا قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرىنە نۇقسان كەلەتىن تۇلعالاردىڭ تالاپتارىن، ولاردىڭ تالابىنىڭ زاڭدىلىعىن دالەلدەيتىن قۇجاتتارىمەن بىرگە 2010 جىلدىڭ 30 ساۋىرىنە دەيىن قابىلدايدى»، -دەپ اتاپ وتىلگەن ءباسپاسوز-پاراقشاسىندا.

حابارلامادا كورسەتىلگەنىندەي، ماجبۇرلەپ تاراتۋ جۇمىستارىنىڭ نەگىزدەمەسى مەن جۇرگىزىلۋ ءتارتىبى «سالىقتار جانە بيۋدجەتكە وزگە دە مىندەتتى تولەمدەر تۋرالى» (بۇدان ارى – سالىق كودەكسى)  قر كودەكسىن ىسكە قوسۋ تۋرالى» قر 2008 جىلدىڭ 10 جەلتوقسانىنداعى زاڭىنىڭ 45 بابىمەن رەتتەلەدى.

اتالعان باپتىڭ 2 تارماعى بويىنشا ءبىر مەزگىلدە بىرنەشە شارتقا ساي كەلەتىن سالىق تولەۋشىلەر  تاراتۋعا جاتادى دەپ بەلگىلەنگەن.

بىرىنشىدەن، 2009 جىلدىڭ 1 قاڭتارىنداعى جاعداي  بويىنشا جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنا مىندەتتى زەينەتاقى جارناسى بويىنشا جانە الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋدىڭ مەملەكەتتىك قورىنا الەۋمەتتىك جارنالار بويىنشا قارىزدارى جوقتار.

ەكىنشىدەن، 2010 جىلدىڭ 1 قاڭتارىنا دەيىن بەلگىلەنگەن شاعىمدانۋ مەرزىمىنە دەيىن سالىق ەسەبىن ۇسىنباعاندار; ادىلەت ورگاندارىندا قايتا تىركەۋدەن وتپەگەندەر; قىزمەتىن سالىق زاڭناماسىندا بەلگىلەنگەن ءتارتىپ بويىنشا توقتاتپاعاندار; مەنشىك قۇقىندا سالىق سالىناتىن نەمەسە سالىق سالىنۋمەن بايلانىستى نىساندار بولماعاندار; ەكسپورت-يمپورت وپەراتسيالارىن جاساماعاندار.

ۇشىنشىدەن، 2010 جىلدىڭ 1 قاڭتارىنداعى جاعداي بويىنشا قوسىمشا قۇن سالىعىن تولەۋشى رەتىندە تىركەۋ ەسەبىندە تۇرماعاندار;

تورتىنشىدەن، 2010 جىلدىڭ 1 اقپانىنداعى جاعداي بويىنشا بانك شوتى جوق جانە 2010 جىلدىڭ 1 اقپانىنا دەيىن سالىق كودەكسىمەن بەلگىلەنگەن شاعىمدانۋ مەرزىمى بويىنشا بانك شوتىمەن اقشا تولەمدەرىن جانە (نەمەسە) اۋدارىمدارىن جاساماعاندار;

بەسىنشىدەن، مۇنداي سالىق تولەۋشىلەردى تاراتقان جاعدايدا قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرىنە نۇقسان كەلەتىن كرەديتورلاردىڭ جانە (نەمەسە) وزگە دە تۇلعالاردىڭ وتىنىشتەر (تالاپتارى) بەرۋ فاكتىلەرىنىڭ جوق بولۋى.

0 پىكىر