دۇيسەنبى, 25 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 8322. جازىلعاندار — 4352. قايتىس بولعاندار — 35
جاڭالىقتار 1708 0 پىكىر 26 ناۋرىز, 2010 ساعات 10:36

تارباعاتاي. الاپات تاسقىن العان اقسۋات (ۆيدەو) - جالعاسى

 

0 پىكىر