دۇيسەنبى, 25 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 8322. جازىلعاندار — 4352. قايتىس بولعاندار — 35
جاڭالىقتار 1657 0 پىكىر 26 ناۋرىز, 2010 ساعات 18:26

شىعىس قازاقستاندا تاسقىن سۋ احۋالى «وتە كۇردەلى» – تجم باسشىسى

وسكەمەن. 26 ناۋرىز. قازتاگ – شىعىس قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك وڭىرلەرىن تاسقىن سۋ باسىپ وتكەن سوڭ، شىعىس جانە سولتۇستىك وڭىرلەرىندە سۋ تاسۋى ودان دا كۇشتى بولادى دەپ كۇتىلۋدە. بۇل تۋرالى تجم باسشىسى ۆلاديمير بوجكو شقو تج جونىندەگى وبلىستىق شتاب وتىرىسىندا ءمالىم ەتتى.

«ۇلكەن ماتەريالدىق شىعىنعا بايلانىستى جاعداي وتە كۇردەلى. سۋ تاسۋدىڭ ەكىنشى كەزەڭىندە كۇرشىم، زىريان، قاتون-قاراعاي، گلۋبوكوۆسكي، شەمونايحا اۋداندارى مەن وسكەمەندە پروبلەمالار تۋىندايدى»، - دەدى ۆ. بوجكو.

مينيستر، بۇل وڭىرلەردە «تاڭ قالارلىق» جاعداي قالىپتاسىپ وتىر دەپ ەسەپتەيدى. كوكتەمگى سۋ تاسقىنىندا كەيبىر سەلولار «جىل سايىن دەرلىك ءبىر-ەكى كوشەسىن جوعالتادى، جانە جاعداي وزگەرمەيدى»، - دەيدى ول.

«وسكەمەندە جىل سايىن ۇلبىدەگى بوگەتتى سۋ شايادى. نەگە ونى تۇبەگەيلى تۇردە سالىپ، سۋ اعىزاتىن ارنالار جاساماسقا؟»، - دەپ تاڭداندى تجم باسشىسى.

ودان باسقا، وبلىس تۇرعىندارىنىڭ اراسىندا سۋ تاسىعاندا نە ىستەۋ كەرەكتىگى تۋرالى كەڭىنەن ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ كەرەك. ونىڭ پىكىرىنشە، بۇگىندەرى زارداپ شەككەن اۋدانداردا ەشكىم تاسقىن سۋعا دايىن بولماعان، ادامداردا، دەيدى مينيستر، «سۋدى بۇرۋعا كۇرەكتەرى دە جوق». 

وسكەمەن. 26 ناۋرىز. قازتاگ – شىعىس قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك وڭىرلەرىن تاسقىن سۋ باسىپ وتكەن سوڭ، شىعىس جانە سولتۇستىك وڭىرلەرىندە سۋ تاسۋى ودان دا كۇشتى بولادى دەپ كۇتىلۋدە. بۇل تۋرالى تجم باسشىسى ۆلاديمير بوجكو شقو تج جونىندەگى وبلىستىق شتاب وتىرىسىندا ءمالىم ەتتى.

«ۇلكەن ماتەريالدىق شىعىنعا بايلانىستى جاعداي وتە كۇردەلى. سۋ تاسۋدىڭ ەكىنشى كەزەڭىندە كۇرشىم، زىريان، قاتون-قاراعاي، گلۋبوكوۆسكي، شەمونايحا اۋداندارى مەن وسكەمەندە پروبلەمالار تۋىندايدى»، - دەدى ۆ. بوجكو.

مينيستر، بۇل وڭىرلەردە «تاڭ قالارلىق» جاعداي قالىپتاسىپ وتىر دەپ ەسەپتەيدى. كوكتەمگى سۋ تاسقىنىندا كەيبىر سەلولار «جىل سايىن دەرلىك ءبىر-ەكى كوشەسىن جوعالتادى، جانە جاعداي وزگەرمەيدى»، - دەيدى ول.

«وسكەمەندە جىل سايىن ۇلبىدەگى بوگەتتى سۋ شايادى. نەگە ونى تۇبەگەيلى تۇردە سالىپ، سۋ اعىزاتىن ارنالار جاساماسقا؟»، - دەپ تاڭداندى تجم باسشىسى.

ودان باسقا، وبلىس تۇرعىندارىنىڭ اراسىندا سۋ تاسىعاندا نە ىستەۋ كەرەكتىگى تۋرالى كەڭىنەن ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ كەرەك. ونىڭ پىكىرىنشە، بۇگىندەرى زارداپ شەككەن اۋدانداردا ەشكىم تاسقىن سۋعا دايىن بولماعان، ادامداردا، دەيدى مينيستر، «سۋدى بۇرۋعا كۇرەكتەرى دە جوق». 

«تاجىريبە كورسەتكەندەي بالالار ارقىلى جۇمىس ىستەگەن ءتيىمدى. وڭتۇستىك قازاقستاندا وسىنداي تاسقىن سۋدان سوڭ مۋلتفيلم ءتۇسىرىپ، ول جەرگىلىكتى تەلەارنالاردا، مەكتەپتەردە كورسەتىلدى. بالالار ونداعى ايتىلعانداردى تەز يگەرىپ، كەيىن اتا-انالارىنا ۇيرەتتى. سۋ تاسىعاندا نە ىستەۋ كەرەكتىگى تۋرالى مەكتەپتەردە ساباق وتكىزۋ كەرەك، كىتاپشالار تاراتۋ كەرەك»، - دەيدى ۆ. بوجكو. 

بۇرىن حابارلانعانداي، شىعىس قازاقستانعا 24-ءشى ناۋرىزدا جۇمىس ساپارىمەن وڭتۇستىك وڭىرلەردەگى تاسقىن سۋ اۋقىمىن كوزىمەن كورۋ ءۇشىن تجم باسشىسى ۆ. بوجكو كەلگەن. 24-25-ءشى ناۋرىزدا مينيتسر تارباعاتاي، زايسان، ءۇرجار اۋداندارىن، سونداي-اق وسكەمەننىڭ سۋ باسۋى مۇمكىن ۋچاسكەلەرىن ارالاپ كوردى.

0 پىكىر