دۇيسەنبى, 25 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 8531. جازىلعاندار — 4352. قايتىس بولعاندار — 35
جاڭالىقتار 1780 0 پىكىر 26 ناۋرىز, 2010 ساعات 18:30

شىعىس قازاقستاندا وكپە قۇرتى اۋرۋىمەن اۋرۋ كورسەتكىشى رەسپۋبليكالىق كورسەتكىشتەن 13,1% -عا ارتىق

وسكەمەن. 26 ناۋرىز. قازتاگ – شىعىس قازاقستان وبلىسىندا (شقو) وكپە قۇرتى اۋرۋىمەن اۋرۋ كورسەتكىشى رەسپۋبليكالىق كورسەتكىشتەن 13,1% -عا ارتىق، دەپ سالاۋاتتى ءومىر سالتى ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى باقىت ابدراشەۆ جۇما كۇنى ءباسپاسوز ءماسليحاتىندا ءمالىم ەتتى.

ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل كورسەتكىشتەن وبلىس ەلدە ءتورتىنشى ورىندا تۇر. بۇل ناۋقاس جۇمىسسىزدار اراسىندا كوپ تىركەلگەن. بۇل رەتتە ول، حالىقتى قۇرت اۋرۋىنان ساقتاۋ تۋرالى ۇكىمەت قاۋلىسى ورنىدالمايتىنىن، «جانە بارلىق شارا ناۋقاستى انىقتاۋمەن عانا شەكتەلەتىنىن» اتاپ ءوتتى. 

ءوز كەزەگىندە شقو-نىڭ تۋبەركۋلەز اۋرۋىنا قارسى كۇرەس ديسپانسەرىنىڭ باس دارىگەرى، وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باس فتيزياترى مايگۋل جىگىتەكوۆا «بۇل اۋرۋدىڭ ەڭ جوعارعى كورسەكىشى كوكپەكتى اۋدانىندا» ەكەنىن جەتكىزدى. سونىمەن قاتار گلۋبوكوۆسكوە، بەسقاراعاي اۋداندارى مەن سەمەيدە دە وسى اۋرۋ كورسەتكىشتەرى جوعارى.

وبلىستىق باس فتيزياتردىڭ پىكىرىنشە، تۋبەركۋلەزدىڭ كەڭ تارالۋىنىڭ ءبىر سەبەبى – وسى كەسەلدىڭ وشاعى بولىپ سانالاتىن تۇرمەلەردىڭ تىعىز ورنالاسۋىندا. ونداي مەكەمەلەر وبلىستا - 14.

«تۇرمەدەن بوساتىلعان ناۋقاستاردى ەكىنشى دارىگەرگە تاپسىرۋدىڭ زاڭنامالىق نەگىزى جوق»، - دەيدى م. جىگىتەكوۆ. بۇل رەتتە ول، قازىر پروبلەما «ناۋقاستاردىڭ ءتىزىمىن بەرۋ ارقىلى» شەشىلەتىنىن، بىراق تۇرمەدەن شىققانداردىڭ كوبىسى كورسەتىلگەن ادرەسپەن تۇرمايتىنى ماسەلەنى ۋشىقتىراتىنىن» ايتتى.

وسكەمەن. 26 ناۋرىز. قازتاگ – شىعىس قازاقستان وبلىسىندا (شقو) وكپە قۇرتى اۋرۋىمەن اۋرۋ كورسەتكىشى رەسپۋبليكالىق كورسەتكىشتەن 13,1% -عا ارتىق، دەپ سالاۋاتتى ءومىر سالتى ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى باقىت ابدراشەۆ جۇما كۇنى ءباسپاسوز ءماسليحاتىندا ءمالىم ەتتى.

ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل كورسەتكىشتەن وبلىس ەلدە ءتورتىنشى ورىندا تۇر. بۇل ناۋقاس جۇمىسسىزدار اراسىندا كوپ تىركەلگەن. بۇل رەتتە ول، حالىقتى قۇرت اۋرۋىنان ساقتاۋ تۋرالى ۇكىمەت قاۋلىسى ورنىدالمايتىنىن، «جانە بارلىق شارا ناۋقاستى انىقتاۋمەن عانا شەكتەلەتىنىن» اتاپ ءوتتى. 

ءوز كەزەگىندە شقو-نىڭ تۋبەركۋلەز اۋرۋىنا قارسى كۇرەس ديسپانسەرىنىڭ باس دارىگەرى، وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باس فتيزياترى مايگۋل جىگىتەكوۆا «بۇل اۋرۋدىڭ ەڭ جوعارعى كورسەكىشى كوكپەكتى اۋدانىندا» ەكەنىن جەتكىزدى. سونىمەن قاتار گلۋبوكوۆسكوە، بەسقاراعاي اۋداندارى مەن سەمەيدە دە وسى اۋرۋ كورسەتكىشتەرى جوعارى.

وبلىستىق باس فتيزياتردىڭ پىكىرىنشە، تۋبەركۋلەزدىڭ كەڭ تارالۋىنىڭ ءبىر سەبەبى – وسى كەسەلدىڭ وشاعى بولىپ سانالاتىن تۇرمەلەردىڭ تىعىز ورنالاسۋىندا. ونداي مەكەمەلەر وبلىستا - 14.

«تۇرمەدەن بوساتىلعان ناۋقاستاردى ەكىنشى دارىگەرگە تاپسىرۋدىڭ زاڭنامالىق نەگىزى جوق»، - دەيدى م. جىگىتەكوۆ. بۇل رەتتە ول، قازىر پروبلەما «ناۋقاستاردىڭ ءتىزىمىن بەرۋ ارقىلى» شەشىلەتىنىن، بىراق تۇرمەدەن شىققانداردىڭ كوبىسى كورسەتىلگەن ادرەسپەن تۇرمايتىنى ماسەلەنى ۋشىقتىراتىنىن» ايتتى.

قاۋىپتى ينفەكتسيانىڭ تارالۋىنىڭ ەكىنشى فاكتورى - «تۋبەركۋلەز ديسپانسەرلەرىنە اسكەري كۇزەت قويىلماۋىندا، وعان قاراجات جوق».

ودان باسقا، اۋدانداردا جىلجىمالى قوندىرعىلاردىڭ بارلىعىنا قاراماي، ادامدار فليۋروگرافيالىق زەرتتەۋلەردەن وتپەيدى، سەبەبى ونىڭ جۇرگىزىلەتىنى تۋرالى ەستىمەيدى، دەپ ەسەپتەيدى ماماندار.

0 پىكىر