جۇما, 28 اقپان 2020
جاڭالىقتار 2155 0 پىكىر 29 ناۋرىز, 2010 ساعات 06:11

زاياۆلەنيە

پرەزيدەنتۋ رەسپۋبليكي كازاحستان

نازارباەۆۋ ن.ا.

سپيكەرام سەناتا ي ماجيليسا پارلامەنتا رك

توكاەۆۋ ك.ك.

مۋحامەدجانوۆۋ و.

پرەمەر-مينيسترۋ رەسپۋبليكي كازاحستان

ماسيموۆۋ ك.ك.

زاياۆلەنيە

 

 

مى، نارودنو-دەموكراتيچەسكوە دۆيجەنيە «زاششيتا نەزاۆيسيموستي»، دەموكراتيچەسكيە، وپپوزيتسيوننىە، پاتريوتيچەسكيە پارتي ي مولودەجنىە ورگانيزاتسي، ا تاكجە پرەدستاۆيتەلەي ينتەلليگەنتسي، وزناكوميۆشيس س ودنوستوروننيم رەشەنيەم (بەز ۋچەتا منەنيا نارودا) زاكليۋچيت وت يمەني كازاحستانا تاموجەننىي سويۋز س روسسيسكوي فەدەراتسيەي ي رەسپۋبليكوي بەلارۋس، زاياۆلياەم، چتو ۆستۋپلەنيە كازاحستانا ۆ ەتۋ ورگانيزاتسيۋ وزناچاەت ناچالو كونتسا نەزاۆيسيموگو سۋششەستۆوۆانيا ناشەي سترانى.

نەزاۆيسيموست ي سۋۆەرەنيتەت نارودا - نەزىبلەمىە تسەننوستي، زا كوتورىە پروليۆالي كروۆ ناشي پرەدكي، ي مى پروتيۆ، چتوبى كتو-تو راسپلاچيۆالسيا يمي ۆ سۆويح پوليتيچەسكيح يگراح. رۋكوۆودستۆو سترانى وبيازانو وتستايۆات گوسۋدارستۆەننىە ينتەرەسى كازاحستانا.

پرەزيدەنتۋ رەسپۋبليكي كازاحستان

نازارباەۆۋ ن.ا.

سپيكەرام سەناتا ي ماجيليسا پارلامەنتا رك

توكاەۆۋ ك.ك.

مۋحامەدجانوۆۋ و.

پرەمەر-مينيسترۋ رەسپۋبليكي كازاحستان

ماسيموۆۋ ك.ك.

زاياۆلەنيە

 

 

مى، نارودنو-دەموكراتيچەسكوە دۆيجەنيە «زاششيتا نەزاۆيسيموستي»، دەموكراتيچەسكيە، وپپوزيتسيوننىە، پاتريوتيچەسكيە پارتي ي مولودەجنىە ورگانيزاتسي، ا تاكجە پرەدستاۆيتەلەي ينتەلليگەنتسي، وزناكوميۆشيس س ودنوستوروننيم رەشەنيەم (بەز ۋچەتا منەنيا نارودا) زاكليۋچيت وت يمەني كازاحستانا تاموجەننىي سويۋز س روسسيسكوي فەدەراتسيەي ي رەسپۋبليكوي بەلارۋس، زاياۆلياەم، چتو ۆستۋپلەنيە كازاحستانا ۆ ەتۋ ورگانيزاتسيۋ وزناچاەت ناچالو كونتسا نەزاۆيسيموگو سۋششەستۆوۆانيا ناشەي سترانى.

نەزاۆيسيموست ي سۋۆەرەنيتەت نارودا - نەزىبلەمىە تسەننوستي، زا كوتورىە پروليۆالي كروۆ ناشي پرەدكي، ي مى پروتيۆ، چتوبى كتو-تو راسپلاچيۆالسيا يمي ۆ سۆويح پوليتيچەسكيح يگراح. رۋكوۆودستۆو سترانى وبيازانو وتستايۆات گوسۋدارستۆەننىە ينتەرەسى كازاحستانا.

پاۆەل بورودين، گوسسەكرەتار سويۋزنوگو گوسۋدارستۆا روسسي ي بەلارۋسي، وتكرىتو زاياۆلياەت، چتو وني پلانيرۋيۋت ۆوسستانوۆيت پودوبيە سوۆەتسكوگو سويۋزا. نو گراجدانە كازاحستانا نە حوتيات پوۆوروتا يستوري ۆسپيات! مى نە حوتيم ۆوزۆراتا ۆ كولونيالنوە پروشلوە!

كاريم ماسيموۆ ۋتۆەرجداەت، چتو «سلەدۋيۋششي ۆوپروس... - ەتو سوزدانيە نا تەرريتوري ترەح ستران ەدينوگو ەكونوميچەسكوگو پروسترانستۆا... ۆ رامكاح ەەپ ۋنيفيتسيرۋيۋتسيا تاريفى نا ج\د پەرەۆوزكي، گاز، ەلەكتريچەستۆو ي پروچيە بازوۆىە توۆارى ي ۋسلۋگي. ناتسيونالنىە پراۆيتەلستۆا تاكجە وتدادۋت فۋنكتسي يح رەگۋليروۆانيا نادناتسيونالنىم ورگانام. مى ودنوزناچنو پريدەم ك ەەپ، ەتو ۆوپروس ۆ تەمپاح ناشەگو دۆيجەنيا... سلەدۋيۋششيم شاگوم پوسلە ەدينوگو ەكونوميچەسكوگو پروسترانستۆا بۋدەت سوزدانيە ەدينوي ۆاليۋتنوي زونى».

ترەبۋيا وپۋبليكوۆات ۆسە دوكۋمەنتى، پودپيساننىە ۆ 2009 ي 2010 گوداح، كاسايۋششيەسيا ينتەگراتسي س روسسيەي، مى كونستاتيرۋەم، چتو يزۆەستنىە ۋسلوۆيا زاكليۋچەننوگو تاموجەننوگو سويۋزا نە وتۆەچايۋت ناتسيونالنىم ەكونوميچەسكيم ي ستراتەگيچەسكيم ينتەرەسام كازاحستانا.

پو سۋتي، بەز سوگلاسيا نارودا، كازاحستان پريسوەدينيلي ك روسسيسكوي تاموجەننوي تەرريتوري: ەدينىي تاموجەننىي تاريف نا 92% سوستويت يز روسسيسكوگو تاموجەننوگو كودەكسا. وكولو 90% پوستۋپلەني وت ۆسەح تاموجەننىح پوشلين بۋدەت پوستۋپات ۆ روسسيسكي بيۋدجەت، ا كازاحستانۋ بۋدەت دوستاۆاتسيا ليش وكولو 7%. ۆ رەزۋلتاتە، پو وتسەنكام ەكسپەرتوۆ، تولكو وت ەتوگو ناش گوسۋدارستۆەننىي بيۋدجەت بۋدەت نەپوسرەدستۆەننو تەريات دو 500 ملن. دولل. ەجەگودنو.

كرومە توگو، پولنوموچيا مەنيات كازاحستانسكيە تاموجەننىە پوشلينى دەلەگيروۆانى نوۆومۋ نادناتسيونالنومۋ ورگانۋ - كوميسسي تاموجەننوگو سويۋزا، ۆ كوتوروي 57% گولوسوۆ پرينادلەجات روسسي، ا كازاحستانۋ ي بەلورۋسسي - پو 21,5%. درۋگيمي سلوۆامي، تەپەر موسكۆا بۋدەت رەشات، كاكيە پوشلينى بۋدۋت نا ناشيح گرانيتساح.

ۆ رەزۋلتاتە ۆحوجدەنيا ۆ تاموجەننىي سويۋز كازاحستان بولەە چەم دۆۋكراتنو پوۆىسيل تاموجەننىە پوشلينى نا بولەە چەم 5 تىس. نايمەنوۆاني توۆاروۆ نارودنوگو پوترەبلەنيا. ەتو ۋجە بولنو ۋداريلو پو كارمانام ۆسەح گراجدان كازاحستانا. ەتو زاششيتا ينتەرەسوۆ روسسيسكيح پرويزۆوديتەلەي زا سچەت سوبستۆەننىح گراجدان. پوچەمۋ كازاحستانتسى دولجنى پەرەپلاچيۆات زا روسسيسكيح پرويزۆوديتەلەي؟

ۆ كازاحستانە، ۆ وتليچيە وت توي جە بەلارۋسي، پوسلە رازۆالا ۆ 90-ىە گودى زاۆودوۆ، فابريك ي سەلحوزپرويزۆوديتەلەي، ەكونوميكا نە ۆوسستانوۆلەنا. ۆ بەلارۋسي نە ۋنيچتوجەنو ني ودنو پەرەراباتىۆايۋششەە پرويزۆودستۆو، ناپروتيۆ، وني مودەرنيزيروۆانى. ا ۋ ناس پراكتيچەسكي نەت سوبستۆەننىح پرويزۆوديتەلەي گوتوۆوي پرودۋكتسي، كازاحستانسكي ەكسپورت نا 90% سوستاۆلياەت سىرە! ۆ تەچەنيە 20 لەت ۆ كازاحستانە نە سوزدانو ەكسپورتووريەنتيروۆاننوە، كونكۋرەنتوسپوسوبنوە پرويزۆودستۆو. ني ودنا پروگرامما دو كونتسا نە رەاليزوۆانا پري وگرومنىح زاتراچەننىح سرەدستۆاح. مالىي ي سرەدني بيزنەس ۆلاچيت جالكوە سۋششەستۆوۆانيە. پوەتومۋ سەگودنيا نام نەكوگو زاششيششات ۆىسوكيمي پوشلينامي!

وبياۆليايا و گريادۋششەم ۆاليۋتنوم سويۋزە، ەدينوم ەكونوميچەسكوم پروسترانستۆە،  كازاحستان فاكتيچەسكي وتكازىۆاەتسيا وت ناتسيونالنوي ۆاليۋتى ي سوبستۆەننوي مونەتارنوي پوليتيكي، پلانيرۋەتسيا پەرەدات «نادناتسيونالنىم ورگانام» پولنوموچيا ۋتۆەرجدات كازاحستانسكيە ج\د تاريفى، تاريفى نا گاز، ەلەكتريچەستۆو. تاكوە پوشاگوۆوە دەلەگيروۆانيە ەكونوميچەسكوگو سۋۆەرەنيتەتا نەمينۋەمو پريۆەدەت ك پەرەداچە ي پوليتيچەسكوگو سۋۆەرەنيتەتا موسكۆە.

مى - زا ۆزايموۆىگودنوە سوترۋدنيچەستۆو، زا پارتنەرسكيە، ۆ توم چيسلە سويۋزنيچەسكيە وتنوشەنيا س سوسەديامي. سلەدۋەت وتمەتيت، چتو ۆ ميرە ساموي راسپروسترانەننوي فورموي ەكونوميچەسكوگو سوترۋدنيچەستۆا ياۆلياەتسيا زونا سۆوبودنوي تورگوۆلي - ەتو NAFTA, ASEAN, MERCATUR ي در. ي تولكو ۆ ەۆروپە 27 ستران ەس نا پروتياجەني 50 لەت پريشلي ك ورگانيزاتسي تاموجەننوگو سويۋزا. نو ەكونوميچەسكيە ي دەموگرافيچەسكيە پوتەنتسيالى ستران ەس پريمەرنو سوپوستاۆيمى درۋگ س درۋگوم. پري ەتوم ني ودنا سترانا ەس نە يمەەت يۋريديچەسكوي ۆوزموجنوستي ەدينوليچنو پرينيمات رەشەنيا، وبيازاتەلنىە دليا ۆسەح وستالنىح.

سلەدۋيا ميروۆوي پراكتيكە دوبروسوسەدسكوگو سوترۋدنيچەستۆا، كازاحستان ۋجە يمەەت س روسسيەي زونۋ سۆوبودنوي تورگوۆلي, ت.ە. نۋلەۆۋيۋ تاموجەننۋيۋ ستاۆكۋ. كازاحستان ۋچاستۆۋەت ۆ دەياتەلنوستي سودرۋجەستۆا نەزاۆيسيمىح گوسۋدارستۆ، ەۆرازيسكوگو ەكونوميچەسكوگو سووبششەستۆا، ورگانيزاتسي دوگوۆورا و كوللەكتيۆنوي بەزوپاسنوستي، شانحايسكوي ورگانيزاتسي سوترۋدنيچەستۆا، وتراسلەۆىح سترۋكتۋراح (ۆ سفەرە ج\د، ەلەكتروەنەرگەتيكي ي ت.د.). پوتەنتسيال ەتيح ورگانيزاتسي ۆ پولنوي مەرە پوزۆولياەت وسۋششەستۆليات ۆزايموۆىگودنوە سوترۋدنيچەستۆو س روسسيەي، بەلارۋسيۋ ي درۋگيمي سترانامي.

پودپيسىۆايا جە دوكۋمەنتى وب ورگانيزاتسي تاموجەننوگو سويۋزا، ەدينوگو ەكونوميچەسكوگو پروسترانستۆا، ۆاليۋتنوگو سويۋزا، كازاحستان، پو سۋتي، پەرەحوديت وت راۆنوپراۆنوگو سوترۋدنيچەستۆا پود روسسيسكۋيۋ يۋريسديكتسيۋ. ۆ رەزۋلتاتە مى تەرياەم ەكونوميچەسكي ي پوليتيچەسكي سۋۆەرەنيتەت سترانى! مى نيكوگدا نە سوگلاسيمسيا س ەتيم!

ۆمەستە س تەم سلەدۋەت ۋچەست سلەدۋيۋششەە. ۆام يزۆەستنى دەيستۆيا ناتسيونالنوي ينتەلليگەنتسي، كوگدا ۆلاست پىتالاس پروتولكنۋت چەرەز اسسامبلەيۋ نارودا كازاحستانا يدەيۋ، ناپراۆلەننۋيۋ نا سوزدانيە ەدينوي ناتسي يز منوگيح ناتسي، وسنوۆاننوە نا ددوكترينە ناتسيونالنوگو ەدينستۆا، بەرۋششەي سۆوە ناچالو يز امەريكانسكوي ناتسي. ا تاكجە كاك ۆزبۋدوراجيلا وبششەستۆەننوست كازاحستانا ينفورماتسيا و ۆوزموجنوي پەرەداچە ۆ ارەندۋ كيتايۋ 1 ملن. گەكتاروۆ زەملي. ودناكو سەيچاس روسسيا ارەندۋەت 11 ملن. گەكتاروۆ زەملي كازاحستانا ۆ ۆوەننىح تسەلياح. ەتو توجە ۆ زناچيتەلنوي مەرە نانوسيت ۆرەد ناشەي ەكولوگيچەسكوي سيتۋاتسي ي زدوروۆيۋ نارودا. ۆسە ەتو ترەبۋەت اناليزا س توچكي زرەنيا نەزاۆيسيموي سترانى.

راسسماتريۆاەمىە پروبلەمى دولجنى پرويتي ۆسەستوروننيۋيۋ ناۋچنۋيۋ ەكسپەرتيزۋ ي دولجنى بىت وبسۋجدەنى ۆسەنارودنو ي تولكو پوسلە ەتوگو موجنو بىلو بى گوۆوريت و نەوبحوديموستي سوزدانيا تاموجەننوگو سويۋزا.

ۆ سۆيازي سو ۆسەم ۆىشەيزلوجەننىم مى رەشيتەلنو ترەبۋەم دەنونساتسي سوگلاشەني و تاموجەننوم سويۋزە ي ۆوسستانوۆلەنيا پرەجنەگو تاموجەننوگو كودەكسا رەسپۋبليكي كازاحستان! ترەبۋەم, ناكونەتس، زانياتسيا پوستروەنيەم سوبستۆەننوي كونكۋرەنتوسپوسوبنوي ەكونوميكي, ناتسيونالنوگو پراۆوۆوگو گوسۋدارستۆا س كومپەتەنتنوي ي وتۆەتستۆەننوي، وبلادايۋششەي دوۆەريەم نارودا ۆلاستيۋ.

ۆ سلۋچاە نەۆىپولنەنيا ۆىشەۋكازاننىح ترەبوۆاني مى نامەرەنى پروۆەستي اكتسي گراجدانسكوگو پروتەستا، ي پوستاۆيم ۆوپروس وب وتستاۆكە رۋكوۆودستۆا سترانى ي پروۆەدەنيا دوسروچنىح ۆىبوروۆ پرەزيدەنتا ي پارلامەنتا كازاحستانا.

 

پودپيساۆشيە وت يمەني نارودنو-دەموكراتيچەسكوگو دۆيجەنيا

«زاششيتا نەزاۆيسيموستي»:

 

م.شاحانوۆ, پپرەدسەداتەل ورگكوميتەتا، پرەدسەداتەل وبششەستۆەننوگو دۆيجەنيا «گوسۋدارستۆەننىي يازىك» ي نەزارەگيستريروۆاننوي دەموكراتيچەسكوي پارتي «حالىق رۋحى»; ج.تۋياكباي, ب.ابيلوۆ, سسوپرەدسەداتەلي وسدپ «ازات»; ا.كوسانوۆ، گەنەرالنىي سەكرەتار وسدپ «ازات»; گ.الدامجاروۆ, وت يمەني تسەنترالنوگو كوميتەتا كومپارتي كازاحستانا; ۆ.كوزلوۆ, پرەدسەداتەل ورگكوميتەتا نارودنوي پارتي «العا!»; د.كوشيم, پرەدسەداتەل وبششەستۆەننوگو دۆيجەنيا «ۇلت تاعدىرى»; ە.تورەحانوۆ, پرەدسەداتەل الماتينسكوگو گورودسكوگو وبششەستۆا «قازاق ءتىلى»; ا.سارىم، رۋكوۆوديتەل فوندا يم.ا.سارسەنبايۋلى; د.نۋر-احمەت, پرەدسەداتەل وبششەستۆەننوگو وبەدينەنيا «ۇلت پاتريوتتارى»; د.بابامۋراتوۆ, ليدەر رەسپۋبليكانسكوگو مولودەجنوگو دۆيجەنيا «بولاشاق»; ا.وسمان, چلەن اسسامبلەي نارودا كازاحستانا، پرەدسەداتەل ازەربايدجانسكوگو كۋلتۋرنوگو تسەنترا; ب.تورەگوجينا , پرەدسەداتەل وبششەستۆەننوگو دۆيجەنيا «ار. رۋح. حاق»; ن.وشانبەكوۆ, زامەستيتەل پرەدسەداتەليا ەكولوگيچەسكوگو سويۋزا «تابيعات»; ب.يمانكوجا, پرەدسەداتەل وبششەستۆەننوگو وبەدينەنيا «جەلتوقسان رۋحى»; ب.سادۋلى, پرەدسەداتەل وبششەستۆەننوگو وبەدينەنيا «جەلتوقسان اقيقاتى»; ج.شىمشىكوۆ, پرەدسەداتەل ورگكوميتەتا «زاششيتا نەزاۆيسيموستي» گ.استانى; س.نۋربەكوۆا، پرەدسەداتەل دۆيجەنيا «شاڭىراق» يۋجنو-كازاحستانسكوگو وبلاستنوگو وتدەلەنيا; ح.گابجاليلوۆ, پرەزيدەنت تسەنترا يستوريچەسكيح يسسلەدوۆاني «الاش»; م.تايجان, پرەزيدەنت فوندا يم.بولاتحانا تايجان; د.تۋرلىبەك, گەنەرالنىي ديرەكتور تەلەستۋدي مەجدۋنارودنوگو تيۋركسكوگو ميرا, لاۋرەات مەجدۋنارودنوي پرەمي يم.جامبىلا; ج.ماماي, رۋكوۆوديتەل كلۋبا «رۋح پەن تءىل»; م.بوتەەۆ, پرەدسەداتەل وبششەستۆەننوگو فوندا «اللاجار-قولداۋ»; ز.باتتالوۆا, پرەدسەداتەل دۆيجەنيا «باسپانانى حالىققا قالدىرايىق»; ب.ەرگاليەۆا, پرەدسەداتەل مەجدۋنارودنوگو كازاحستانسكوگو يستوريكو-پراۆوۆوگو تسەنترا «دەموكراتيا ي پراۆو»; ب.كويشيباەۆ, پرەزيدەنت يستوريكو-پروسۆەتيتەلسكوگو وبششەستۆو كازاحستانا «ادىلەت»; ك.كاپتاگاي, پرەدسەداتەل دۆيجەنيا «حالىق دابىلى»; ي.بايجانوۆ, پرەدسەداتەل ورگكوميتەتا ندد «زاششيتا نەزاۆيسيموستي» گ.شىمكەنتا; ا.سۋلتانبەكوۆ، پرەدسەداتەل سوۆەتا اكساكالوۆ شىمكەنتسكوگو وبلاستنوگو ندد «زاششيتا نەزاۆيسيموستي»; س.تاسجان، زامەستيتەل پرەدسەداتەليا وبششەستۆەننوگو وبەدينەنيا «اقيقات-1» يۋكو; ش.ابديكاريموۆ، پرەدسەداتەل كىزىلوردينسكوي وبششەستۆەننوي تەلەراديوكومپاني، پرەدسەداتەل كىزىلوردينسكوگو وبلاستنوگو فيليالا رەسپۋبليكانسكوگو وبششەستۆەننوگو دۆيجەنيا «مەملەكەتتىك ءتىل»; ى.دابەي, رۋكوۆوديتەل ليتەراتۋرنوگو وبەدينەنيا «الاڭ»; ك.تاليمۋلى, ديرەكتور تالگارسكوگو رايوننوگو تسەنترا پو وبۋچەنيۋ گوسۋدارستۆەننومۋ يازىكۋ; ە.راكىشەۆ, ديرەكتور كينوستۋدي «جاس ۇلان»; ج.كەنەباي, رۋكوۆوديتەل ديسكۋسسيوننوگو كلۋبا «تانىم»; ب.توباياكوۆ, وت يمەني استانينسكوگو فيليالا رەسپۋبليكانسكوگو وبششەستۆەننوگو دۆيجەنيا «مەملەكەتتىك ءتىل»; ج.وتەگەن، پرەدسەداتەل فيليالا وسدپ «ازات» يۋجنو-كازاحستانسكوي وبلاستي; ە.پەرنەەۆ، پەرۆىي سەكرەتار وبكوما كومپارتي كازاحستانا يۋجنو-كازاحستانسكوي وبلاستي; ا.كۋميسبەك، پرەدسەداتەل فيليالا وبششەستۆەننوگو دۆيجەنيا «ۇلت تاعدىرى» يۋجنو-كازاحستانسكوي وبلاستي; ن.اميروۆا، سەكرەتار شىمكەنتسكوگو گورودسكوگو كوميتەتا كوممۋنيستيچەسكوي پارتي كازاحستانا; ج.اشۋلى، پرەدسەداتەل سووبششەستۆا جەرتۆ پوليتيچەسكيح رەپرەسسيروۆاننىح كازاحستانا; ت.يرگەباەۆ، پرەدسەداتەل فوندا يم. «كابانباي باتىرا»; ۋ.شامشەت، وت يمەني «زا سۆوبودنىي ينتەرنەت»; ر.سارسەنباي, گلاۆنىي رەداكتور گازەتى «جاس الاش»; گ.ەرگاليەۆا, گلاۆنىي رەداكتور گازەتى «سۆوبودا سلوۆا»; د.يسابەكوۆ, گلاۆنىي رەداكتور جۋرنالا «مادەنيەت», لاۋرەات گوسۋدارستۆەننوي پرەمي رك; ە.باپي, گلاۆنىي چيتاتەل گازەتى «تاسجارعان»; م.كۋلكەنوۆ, گلاۆنىي رەداكتور جۋرنالا «تاڭشولپان»; ر.تاۋكينا, گلاۆنىي رەداكتور گازەتى «وبششەستۆەننايا پوزيتسيا»; س.مۋحتاربەك, گلاۆنىي رەداكتور گازەتى «قازاقستان»; ە.ايگاليۋلى, گلاۆنىي رەداكتور گازەتى «قازاقستان-زامان»; ۋ.ەسداۋلەت, گلاۆنىي رەداكتور جۋرنالا «جۇلدىز»; ج.كالىباي, گلاۆنىي رەداكتور جۋرنالا «جۇلدىزدار وتباسى»; ج.اشيمجان، ديرەكتور تسەنترا «كالامگەر-Media»; م.توكاشباەۆ, گلاۆنىي رەداكتور گازەتى «پرەزيدەنت جانە حالىق»; ك.سارسەكەەۆ, گلاۆنىي رەداكتور گازەتى «قازاق»; ن.داريمبەت, گلاۆنىي رەداكتور گازەتى «ازات»; ش.پاتتەۆ, گلاۆنىي رەداكتور گازەتى «تۇركىستان»; ا.سىگاي, گلاۆنىي رەداكتور جۋرنالا «دارابوز»، لاۋرەات گوسۋدارستۆەننوي پرەمي رك; د.كۋات, رۋكوۆوديتەل ينفورماتسيوننوگو پورتالا «اباي.kz»; ي.ومار, گلاۆنىي رەداكتور گازەتى «زامانا»; ش.پيرمات, گلاۆنىي رەداكتور گازەتى «ءدىل»; ج.وپىشەۆ, گلاۆنىي ديرەكتور گازەتى «حالىق ءۇنى»; و.اكجيگيت، گلاۆنىي رەداكتور گازەتى «جاس قازاق ءۇنى»; ك.كۋرمانالي، ديرەكتور ديرەكتسي مەجدۋنارودنوگو فەستيۆاليا پەسەن يمەني ش.كالداياكوۆا، گلاۆنىي رەداكتور جۋرنالا «شامشي»; ك.گابدوللا, گلاۆنىي رەداكتور گازەتى «جۇماداعى جۇزدەسۋ»; ت.كاناەۆ، گلاۆنىي رەداكتور گازەتى «بولاشاق»;

ۆيدنىە دەياتەلي كۋلتۋرى ي ناۋكي: ابديجاميل نۋرپەيسوۆ، لاۋرەات گوسۋدارستۆەننوي پرەمي سسسر، نارودنىي پيساتەل كازاحستانا; مۋزافار اليمباەۆ، نارودنىي پيساتەل كازاحستانا، لاۋرەات گوسۋدارستۆەننوي پرەمي رك; اسانالي اشيموۆ، نارودنىي ارتيست سسسر،

لاۋرەات گوسۋدارستۆەننوي پرەمي رك; گالىم جايلىباي، پەرۆىي زامەستيتەل پرەدسەداتەليا سويۋزا پيساتەلەي كازاحستانا; كابدەش جۋماديلوۆ، نارودنىي پيساتەل كازاحستانا، لاۋرەات گوسۋدارستۆەننوي پرەمي رك; سوفى سماتاەۆ، پيساتەل, لاۋرەات مەجدۋنارودنوي ليتەراتۋرنوي پرەمي « الاش»; تۋرسىنبەك كاكيشەۆ، اكادەميك، دوكتور فيلولوگيچەسكيح ناۋك، پروفەسسور; جانۋزاك اكيم، پوليتولوگ، ديرەكتور توو «تابىنباي»، كانديدات بيولوگيچەسكيح ناۋك; بولات اتاباەۆ، پرەدسەداتەل مولودەجنوگو ميۋزيكل-تەاترا «اكساراي»; سماگۋل ەلۋباي, پيساتەل، ۆيتسە-پرەزيدەنت پەن-كلۋبا; نۋرگالي نۋسيپجانوۆ، نارودنىي ارتيست كازاحستانا، لاۋرەات گوسۋدارستۆەننوي پرەمي رك; گابباس كابىشۋلى، پيساتەل، لاۋرەات مەجدۋنارودنوي ليتەراتۋرنوي پرەمي « الاش»، پوچەتنىي جۋرناليست كازاحستانا; وراك اليەۆ، دوكتور ەكونوميچەسكيح ناۋك، پروفەسسور; ۆلاديمير اكيموۆ، كانديدات ەكونوميچەسكيح ناۋك، پروفەسسور; كاسىمحان جۋمانازاروۆ، كانديدات ەكونوميچەسكيح ناۋك، دوتسەنت; اسكار سىرگاباەۆ، ەكس-دەپۋتات ماجيليسا پارلامەنتا رك; مۋسا بەسباەۆ، پروفەسسور، دوكتور ناۋكي; كازىبەك يسا، پوەت، لاۋرەات مەجدۋنارودنوي ليتەراتۋرنوي پرەمي «الاش»، دەياتەل كۋلتۋرى رك; كۋديار بيليال، پيساتەل، دەياتەل كۋلتۋرى رك; سوۆەت-حان گابباسوۆ، پيساتەل، دوكتور مەديتسينسكيح ي پەداگوگيچەسكيح ناۋك، لاۋرەات پرەمي ماحامبەتا، پەرەدوۆيك زدراۆووحرانەنيا سسسر; نازاربەك كانافيا، كانديدات فيلولوگيچەسكيح ناۋك; مەكەمتاس مىرزاحمەتوۆ، اكادەميك، لاۋرەات گوسۋدارستۆەننوي پرەمي رك; التىنبەك كورازباەۆ، پەۆەتس-كومپوزيتور، ديرەكتور فيليالا «قازاق اۋەندەرى» او «قازاقكونتسەرت»، نارودنىي ارتيست كازاحستانا, لاۋرەات گوسۋدارستۆەننوي پرەمي رك; تەميرحان مەدەتبەك، پوەت، لاۋرەات گوسۋدارستۆەننوي پرەمي رك; سەريك تۋرگىنبەكۋلى، پوەت، لاۋرەات مەجدۋنارودنوي پرەمي «الاش»; رافاەل نيازبەك، لاۋرەات گوسۋدارستۆەننوي پرەمي چەچني; جاركىنبەك سەيتيمبەت، ديرەكتور وتدەلەنيا يۋكو ينستيتۋتا رازۆيتيا دەموكراتي; بەكەمكۋل باتىربەككىزى، پوەتەسسا، جۋرناليست; توكتار بەيسكۋلوۆ، پيساتەل، ۋچەنىي; مارات ۋاتكان، جۋرناليست; اگىباي مۋكاتايۋلى، ۋچەنىي-جۋرناليست; ماكسۋت كالىباي، پەرسونالنىي پەنسيونەر رك; ازيمباي گالي، پوليتولوگ، دوكتور يستوريچەسكيح ناۋك; امانگازى كاريبجان، پوەت; امانحان اليم، پوەت، لاۋرەات پرەمي يم.م.ماكاتاەۆا، دەياتەل كۋلتۋرى رك; مىرزان كەنجەباي، پوەت، دەياتەل كۋلتۋرى رك; ابۋباكير كايران، پوەت، لاۋرەات مەجدۋنارودنوي ليتەراتۋرنوي پرەمي «الاش»;

كۋل-كەريم ەلەمەس، پوەت; كاجىتاي يلياسۋلى، ساتيريك، لاۋرەات مەجدۋنارودنوي ليتەراتۋرنوي پرەمي «الاش»; اليبەك كالامباەۆ، پەرەدوۆيك نارودنوگو پروسۆەششەنيا سسسر، پوچەتنىي گراجدانين سارىاگاشسكوگو رايونا; كولباي ادىربەك، جۋرناليست، لاۋرەات پرەمي پرەزيدەنتا; سەريكجان كاجي، پوەت; جاراس سارسەك، پوەت، لاۋرەات مەجدۋنارودنوي ليتەراتۋرنوي پرەمي «الاش»; توكتارالي تانجارىك، پوەت، لاۋرەات مولودەجنوي پرەمي «سەرپەر»; ىكىلاس وجاي، پوەت; ماكسات رامازانۋلى، پيساتەل; ەرلان جۋنيس، پوەت، وبلاداتەل كۋبكا پرەزيدەنتا، پريزەر مەجدۋنارودنوگو فەستيۆاليا «شابىت»; وميرجان ابديحالىك، جۋرناليست; جامالبەك اكىلبايۋلى، جۋرناليست، پوەت، پوچەتنىي گراجدانين ماكتارالسكوگو رايونا; جارىلكاسىن داۋلەت، كومپوزيتور، دەياتەل كۋلتۋرى رك; بولات شاراحىمباي، پوەت، لاۋرەات فەستيۆاليا ۆسەتيۋركسكيح پوەتوۆ; بەككال ابيش، پيساتەلنيتسا، لاۋرەات پرەمي يمەني گ.مۋسرەپوۆا; نۋرتاي لاحان، پوەت-يمپروۆيزاتور; نۋرمات رىمحانۋلى، پوەت-يمپروۆيزاتور; رينات زايتوۆ، پوەت-يمپروۆيزاتور; جانداربەك بۋلگاكوۆ، پوەت-يمپروۆيزاتور; اينۋر تۋرسىنباەۆا, پوەتەسسا-يمپروۆيزاتور; ايبەك كاليەۆ, پوەت-يمپروۆيزاتور; ەركەبۋلان كاينازاروۆ، پوەت-يمپروۆيزاتور; ساادات نۋرمانوۆ، پوەت-يمپروۆيزاتور; ەرجەنيس ابديەۆ، پوەت-يمپروۆيزاتور; سارا توكتامىسوۆا، پوەتەسسا-يمپروۆيزاتور; ايتاكىن بۋلگاكوۆ، پوەت-يمپروۆيزاتور; ساحان اكەلەي، پەۆەتس، لاۋرەات مەجدۋنارودنوگو كونكۋرسا پەۆتسوۆ، ستارشي پرەپوداۆاتەل ناتسيونالنوي اكادەمي يسكۋسستۆ; سابىرجان شۋكيرۋلى، جۋرناليست، زاسلۋجەننىي دەياتەل كۋلتۋرى رك; جانىل سەيدەحانوۆا، پروفەسسور، كانديدات تەحنيچەسكيح ناۋك; تلەۋبەردي بيناشەۆ، سكۋلپتور، دەياتەل كۋلتۋرى رك; اسكار مامىرباەۆ، پوچەتنىي ارحيتەكتور رك; داۋرەن مۋكانوۆ، پەرەۆودچيك، ليتەراتۋروۆەد; راحىم ايىپۋلى، ديرەكتور تسەنترالنوگو يسپولنيتەلنوگو سوۆەتا رەسپۋبليكانسكوگو وبششەستۆەننوگو وبەدينەنيە «جەبەۋ»; الماس كوشەرباەۆ، پۋبليتسيست; ەرالحان ابيش، ديرەكتور پروديۋسەرسكوگو تسەنترا «مۇراگەر»; ايدوس وماروۆ، پەۆەتس، چلەن گرۋپپى «دو-ماجور»; تاجيباي جاناەۆ، پيساتەل; گ.تاشيمباي، پوچەتنىي جۋرناليست كازاحستانا; دالەلحان شوتامانتەگي، سوتسيولوگ، ي ت.د.

زاياۆلەنيە پوددەرجالي بولەە 60-تي پارتي، وبششەستۆەننىە ورگانيزاتسي،

رۋكوۆوديتەلي سمي ي بولەە 100 دەياتەلي ليتەراتۋرى، يسكۋسستۆا،

ناۋكي ي دەياتەلي درۋگيح سفەر ۆسەگو پودپيسالي 175 چەلوۆەك.

پودپيسي بۋدۋت پرودولجەنى پو ۆسەمۋ كازاحستانۋ.

 

0 پىكىر