سارسەنبى, 21 ءساۋىر 2021
ءبىزدىڭ شەنەۋنىك 6638 0 پىكىر 20 جەلتوقسان, 2014 ساعات 00:04

ءنۇرالى اليەۆ – ورىنباسار

ەلىمىزدىڭ اكىمشىلىك باسقارۋ ءىسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ تىزىمىنە شىت جاڭا ەسىم قوسىلدى. ول - استانا قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى بولىپ جاڭادان تاعايىندالعان ءنۇرالى اليەۆ.

ءنۇرالى راحاتۇلى اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن ەكونوميكا جانە قارجى ماماندىعى بويىنشا، پەپپەردين ۋنيۆەرسيتەتىن بيزنەس-اكىمشىلەندىرۋ ماماندىعى بويىنشا جانە وسى ماماندىق بويىنشا يمادەك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ماگيستراتۋراسىن تامامداعان.

ءار جىلدارى «نۇربانك» اق توراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى، باسقارما توراعاسى جانە ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ توراعاسى لاۋازىمدارىندا قىزمەت اتقارعان. 2008 جىلدىڭ جەلتوقسانىنان 2013 جىل ارالىعىندا «قازاقستاننىڭ دامۋ بانكى» اق باسقارما توراعاسىنىڭ ورىنباسارى، «ترانستەلەكوم» اق باسقارما توراعاسى بولدى.

اباي-اقپارات.

0 پىكىر