دۇيسەنبى, 20 قاڭتار 2020
الاشوردا 3262 0 پىكىر 4 تامىز, 2015 ساعات 16:00

ەلگە قىزمەت تۋرالى جۇسىپبەكتىڭ تاعىلىمدارى

 "وقىعاندار! بۇل ۋاقىت – جان تىنىشتىق ىزدەيتىن، قىزىق قۋاتىن ۋاقىت ەمەس، قىزمەت قىلاتىن، ەڭبەك سىڭىرەتىن ۋاقىت. ويلانىڭىزدار: حالىق ءبىز ءۇشىن ەمەس، ءبىز حالىق ءۇشىن تۋعانبىز، ولاي بولسا، موينىمىزدا حالىقتىڭ زور بورىشى، اۋىر جۇگى جاتىر."
*****
"ۇلتى ءۇشىن قۇرمەت قىلماي، باس قامىن ويلاپ جۇرگەن ازاماتتاردىڭ ەلى ارتتا قالىپ وتىر. ۇلتشىل جۇرتتار، انە، گەرمانيا، جاپونيا، انگليا، تۇركيالار ولاردىڭ بالاسى جاسىنان «ۇلتىم» دەپ وسەدى"
*****
"ەستەرىڭىزدە بولسىن: قارا حالىقتىڭ مادەنيەتتى بولۋىنان مادەنيەتتى كىسىنىڭ قازاق بولۋى قيىن، بالاسىنا وسى باستان ۇلت رۋحىن ءسىڭىرىپ، قازاق ومىرىنە جاقىنداتىپ تاربيەلەۋ كەرەك."
*****
"ۇلتى ءۇشىن قۇربان بولۋعا شىداعاندىق - ۇلتشىلدىقتىڭ وسى كۇندە ەڭ بەرىك ەرەجەسى."
*****
"ادامدا از دا بولسا بولسا ءبىر ءۇمىت، ءبىر تايانىش بولۋ كەرەك، ونداي بولماسا تىرشىلىك ەتىپ نە كەرەك."
*****
"قازاققا ايۋداي اقىرعان شەنەۋنىك تابىلۋى وڭاي; ەرىنبەي-جالىقپاي، باقىرماي، شاقىرماي ءىس بىتىرەتىن، تەرىسى قالىڭ، كونبىس، تاباندى قىزمەتكەر تابىلۋى قيىن." 

 

Abai.kz

0 پىكىر