سارسەنبى, 24 شىلدە 2024
بيلىك 4740 0 پىكىر 28 قىركۇيەك, 2015 ساعات 02:00

وقو: جەر قويناۋىن زاڭسىز پايدالانعاندار انىقتالدى

وبلىس اكiمiنiڭ ءماجiلiس زالىندا وبلىس پروكۋراتۋراسىنىڭ كەڭەيتiلگەن القا ءماجiلiسiنiڭ وتىرىسى ءوتتi. جيىنعا وبلىس اكiمi ب.اتامقۇلوۆ، وبلىس پروكۋرورى ي.يمانوۆ، سونداي-اق ۋاكiلەتتi مەملەكەتتiك مەكەمەلەر مەن جەرگiلiكتi پوليتسيا ورگاندارىنىڭ باسشىلارى جانە اۋدان اكiمدەرi قاتىستى. القا ءماجiلiسiنiڭ وتىرىسىندا وڭiرiمiزدەگi جەر قويناۋى جانە ونى پايدالانۋدىڭ زاڭدىلىعى تۋرالى ماسەلە قارالدى.

وبلىس پروكۋرورى ي.يمانوۆتىڭ ايتۋىنشا، پروكۋراتۋرا ورگاندارىنىڭ تابيعات قويناۋىن پايدالانۋشىلارعا جۇرگiزگەن تەكسەرۋiنiڭ قورىتىندىسى بويىنشا پايدالى قازبالاردى زاڭسىز ءوندiرۋ ارەكەتتەرi نەگiزiندە 30 دەرەك انىقتالىپ، ەكونوميكاعا 1 ميلليارد تەڭگە زالال كەلتiرiلگەنi انىقتالعان. بۇگiندە زاڭبۇزۋشىلىقتىڭ 27 دەرەگi بويىنشا قر قك-نiڭ 334-بابىمەن قىلمىستىق iس قوزعالىپ، قالعان 3 iسكە قاتىستى تەكسەرۋ امالدارى جۇرگiزiلۋدە. سونىمەن قاتار 2013-14 جىلدارى جەرگiلiكتi اتقارۋشى ورگاندار مەن جەر قويناۋىن پايدالانۋشىلار اراسىندا كەلiسiمشارت جاسالعان. الايدا، جەر قويناۋىن پايدالانۋشىلاردىڭ قۇجاتتا كورسەتiلگەن مiندەتتەردi ورىنداماۋىنىڭ سالدارىنان 109 كەلiسiمشارت بۇزىلعان. ولاردان جەر تەلiمدەرi قايتارىپ الىنعانىمەن، قازىلعان اۋماقتار قايتا قالپىنا كەلتiرiلمەگەن. وعان اكiمشiلiك تاراپىنان ەشقانداي شارا كورمەگەن. زاڭناماعا سايكەس اراداعى كەلiسiمدi تەك وبلىس اكiمشiلiگi ارقىلى عانا ءتۇزۋ كەرەك بولسا، 19 كەلiسiمشارتقا اۋدان اكiمiنiڭ ءمورi باسىلعانى بەلگiلi بولعان. تاعى دا 171 كەلiسiمشارت بويىنشا 200 ملن. تەڭگەنiڭ اۋىل شارۋاشىلىعى شىعىستارى وتەلمەپتi. ءدال وسىنداي 18 قۇجات نەگiزiندە سۋ قورعاۋ اۋماعىندا جەر قويناۋىن پايدالانۋشىلار جۇمىستارىن توقتاتپاعان. ايتا كەتۋiمiز كەرەك، جەرگiلiكتi iشكi iستەر ورگاندارىنا پايدالى قازبالاردى ءوز بەتiنشە پايدالانۋ دەرەگi بويىنشا 76 وقيعا تiركەلسە، ونىڭ بiر دە بiرەۋi سوتقا جولدانباعان.

جەر قويناۋىن زاڭدى جانە زاڭسىز پايدالانۋشىلاردىڭ iس-ارەكەتiن جەرگiلiكتi بيلiك قاتاڭ قاداعالاۋعا الماعاندىقتان قازىلعان جەر اۋماقتارىنىڭ توپىراق قۇنارلىلىعى تومەندەپ، سۋ ارنالارىنىڭ گيدرولوگيالىق جانە بيولوگيالىق جاعدايىنا كەرi اسەرiن تيگiزۋدە.

– وبلىس اۋماعىندا 203 جەر قويناۋىن پايدالانۋشى تiركەلگەن. اتاپ ايتار بولساق، كەڭ تارالعان پايدالى قازبالاردى يگەرۋ ماقساتىندا – 173, قاتتى پايدالى قازبالاردى قازۋعا – 28, كومiرسۋتەك شيكiزاتىن پايدالانۋعا 2 كەلiسiمشارت تۇزiلگەن. پروكۋراتۋرا وزەكتi ماسەلە كوتەرiپ وتىر. جەر قويناۋىن قالپىنا كەلتiرۋ جۇمىستارى دەر كەزiندە جۇرگiزiلۋi تيiس. سوندىقتان تابيعات بايلىعىن پايدالانۋشىلارعا مەملەكەتتiك ورگاندار تاراپىنان باقىلاۋدى كۇشەيتەمiز، – دەدi وبلىس اكiمi.

بۇدان كەيiن وبلىستىق پروكۋراتۋرانىڭ باسقارما باسشىسى ر.دۇيسەنباەۆ تەكسەرۋ ناتيجەلەرiمەن تانىستىردى. وبلىس اكiمiنiڭ ورىنباسارى س.تۇياقباەۆ جەر قويناۋىن پايدالانۋشىلارعا قاتىستى اتقارعان جۇمىستارىن باياندادى.

داميرا مولدانازاروۆا

Abai.kz

0 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

اباي مۇراسى

اباي ىلىمىندەگى ءومىر ماقساتى نە؟

دوسىم وماروۆ 1400
وي تۇرتكى

المەرەك ابىزدىڭ ورالۋى - ەلگە ءدىننىڭ ورالۋى

باقتىباي اينابەكوۆ 2195
كورشىنىڭ كولەڭكەسى

رەسەي تىلدىك ءھام ساياسي ەكسپانسيانى قالاي جۇرگىزدى؟

بەيسەنعازى ۇلىقبەك 2217