جۇما, 19 شىلدە 2024
بيلىك 5478 0 پىكىر 28 قىركۇيەك, 2015 ساعات 02:00

وقو: ارداگەرلەر كەڭەسى ۇندەۋ جاريالادى

قارت ادامداردى الەۋمەتتiك قولداۋ ايلىعىن وتكiزۋ تۋرالى ارداگەرلەر ۇيىمدارىنىڭ، اتقارۋشى ورگانداردىڭ باسشىلارىنا جانە

كاسiپكەرلەرگە ارداگەرلەردiڭ ورتالىق كەڭەسiنiڭ

ۇندەۋI

قىمباتتى قاۋىم!

1 قازان – حالىقارالىق قارتتار كۇنi. بۇل كۇندi بۇكiل پروگرەسشiل ادامزات اتاپ وتەدi.

بۇل اعا ۇرپاقتىڭ قاھارماندىعىنا زور العىس بiلدiرۋمەن بiرگە ولارعا شىنايى نازار اۋدارىلاتىن كۇن. تۇرمىسىنىڭ جايلى بولۋىنا كومەكتەسiپ، ناقتى قولداۋ جاسالاتىن كۇن. بiراق بۇل بiزدiڭ پارىزىمىزدىڭ ازعانتاي عانا بولiگi.

بiزدiڭ اتالارىمىز بەن اكەلەرiمiز ۇلى وتان سوعىسى جىلدارىندا قيراعان شارۋاشىلىقتاردى قالپىنا كەلتiرۋگە، جاڭا ونەركاسiپ ورىندارىن سالۋعا، جاس ۇرپاقتى تاربيەلەۋگە زور ەڭبەك سiڭiردi. جارقىن بولاشاققا سەنۋدi, تارتiپتiلiك پەن ادiلەتتiلiكتi باعالاۋدى، سابىرلىلىق پەن ەڭبەكسۇيگiشتiكتi ۇيرەتتi.

قازاقستاندا قارت ادامداردىڭ ماتەريالدىق، الەۋمەتتiك جاعدايىن جاقسارتۋعا، تۇرمىس ساپاسىن ارتتىرۋعا ۇلكەن كوڭiل ءبولiنiپ كەلەدi. مۇنداي iزگiلiك شارالارى ۇلى جەڭiستiڭ 70 جىلدىعىنا دايىندىق جانە ونى مەرەكەلەۋ كەزiندە ايرىقشا كورiنiس تاپتى.

سوڭعى جىلدارى ارداگەرلەر ۇيىمدارىنىڭ باستاماسىمەن ەلدە قارت ادامداردى الەۋمەتتiك قولداۋدىڭ ايلىعى وتكiزiلۋدە. قازان ايىنداعى مەرەكەگە وراي ۇيىمداستىرىلاتىن شارالاردا ەڭ الدىمەن اعا بۋىننىڭ قوعامعا سiڭiرگەن ەڭبەگiن قاستەرلەۋ، بەدەلiن بيiكتەتۋ، سونداي-اق، قارتتارعا كوڭiل ءبولiپ، جان-جاقتى كومەك كورسەتۋدiڭ شىنايى ۇلگiسi كورiنiس تابادى.

وتكەن جىلعى ايلىق بارىسىندا 17 مىڭ قايىرىمدىلىق iس-شاراسى وتكiزiلگەنiن، وعان 800 مىڭ ادام نەمەسە زەينەتكەرلەردiڭ 40 پايىزىنىڭ تارتىلعانىن، ال، ەسەپتەلگەن تiكەلەي ماتەريالدىق كومەك 3 ملرد. تەڭگەنi قۇراعانىن ايتساق تا جەتكiلiكتi بولار. ونىڭ iشiندە وڭتۇستiك قازاقستان وبلىسىندا 619 قايىرىمدىلىق شاراسى وتكiزiلiپ، وعان 24416 زەينەتكەر تارتىلىپ، 192 ملن. تەڭگەدەن استام ماتەريالدىق كومەك كورسەتiلدi.

قارتتارعا جۇرتشىلىقتىڭ نازارىن اۋدارۋ، قارت ادامداردىڭ iسiنە الەۋمەتتiك قاتىسۋدى قالىپتاستىرۋ، ۇرپاقتاردىڭ ىنتىماعىن نىعايتۋ ماقساتىندا ارداگەرلەردiڭ ورتالىق كەڭەسi قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ارداگەرلەر ۇيىمدارىنا، اتقارۋشى ورگانداردىڭ باسشىلارىنا، كاسiپكەرلەرگە، ەگدە جاستاعى ازاماتتارعا مورالدىق، الەۋمەتتiك-تۇرمىستىق جانە باسقا دا قاجەتتi كومەك كورسەتۋ بويىنشا بيىلعى قازان ايىندا ءداستۇرلi ايلىق وتكiزۋگە ۇندەۋ جاريالايدى.

كۇردەلi ەكونوميكالىق احۋالعا بايلانىستى بيىلعى ايلىقتىڭ وزگەشە جاعدايدا وتەتiنiن سەزiنە بiلۋ كەرەك. سوندىقتان وسى كۇنگە ورايلاستىرىلعان iس-شارادا ارداگەرلەر ۇيىمدارىنىڭ قۇرىلىمدارى، اكiمدiكتەر، حالىقتى الەۋمەتتiك قورعاۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ ورگاندارى، قوعامدىق جانە قايىرىمدىلىق قورلارى ۇيىمدارى، كاسiپورىندار، مەكەمەلەر بiرiنشi كەزەكتە از قامتاماسىز ەتiلگەن، جالعىزباستى جانە سىرقات ازاماتتارعا كومەك پەن قولداۋ كورسەتۋلەرi كەرەك. شەكتەۋلi رەسۋرستار مەن مۇمكiندiكتەر ولارعا اۋاداي قاجەت جەرلەرگە باعىتتالۋى تيiس. اسiرەسە، قۋاتى ازايعان زەينەتكەرلەرگە كۇتiم جاساۋ، ولاردىڭ باسپاناسىن جانە اۋلالارىن جيناۋ، قىسقى وتىنىن دايىنداۋ ماسەلەسiندە الەۋمەتتiك جانە ۆولونتەرلiك كومەكتi كۇشەيتۋ ماڭىزدى.

قارت ادامدار ءۇشiن ارداگەرلەر ۇيىمدارى مەن بيلiك ورگاندارى تاراپىنان قامقورلىق پەن كومەك كورسەتۋدiڭ، ولاردىڭ سiڭiرگەن ەڭبەكتەرiن باعالاۋدىڭ، قۇرمەت كورسەتۋدiڭ ماڭىزى زور. الداعى ايلىق بارىسىندا نەگiزiنەن وسىعان باسا نازار اۋدارۋ كەرەك.

بiز قارت ادامدارعا وتكەن جىلدارداعىداي زور كوڭiل بولiنەتiنiنە، ولارعا قولداۋ كورسەتiلەتiنiنە، ال، ولاردىڭ مەملەكەتتiڭ ناقتى مۇمكiندiكتەرiنە تۇسiنiستiكپەن قارايتىنىنا سەنەمiز.

ۇندەۋ 2015 جىلعى 18 قىركۇيەكتە وڭتۇستiك قازاقستان وبلىستىق ارداگەرلەر كەڭەسi تورالقا ماجiلiسiندە قارالىپ، قۋاتتالدى.

Abai.kz

0 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

اباي مۇراسى

اباي ىلىمىندەگى ءومىر ماقساتى نە؟

دوسىم وماروۆ 1291
وي تۇرتكى

المەرەك ابىزدىڭ ورالۋى - ەلگە ءدىننىڭ ورالۋى

باقتىباي اينابەكوۆ 2026
كورشىنىڭ كولەڭكەسى

رەسەي تىلدىك ءھام ساياسي ەكسپانسيانى قالاي جۇرگىزدى؟

بەيسەنعازى ۇلىقبەك 2075