جۇما, 2 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107979. جازىلعاندار — 102937. قايتىس بولعاندار — 1725
بىلگەنگە مارجان 2920 0 پىكىر 11 ناۋرىز, 2016 ساعات 10:55

قازاقستان مەن ۋكراينا تاراس شەۆچەنكو تۋرالى فيلم تۇسىرەدى

ۋكراينادا تاراس شەۆچەنكو تۋرالى «تارازي. شولمەن قوشتاسۋ» تولىق مەتراجدى كوركەم ءفيلمىنىڭ تۇسىرىلىمدەرى باستالادى، دەپ حابارلادى قازاقپارات.

«تارازي. شولمەن قوشتاسۋ» ءفيلمىن بيىل ودەسسا وبلىسىنىڭ اۋماعىندا، سونىمەن قاتار قازاقستاندا تۇسىرەدى. ونى مەملەكەتتىك كينو كوميتەتىنىڭ قولداۋىمەن تۇسىرەدى. لەنتا ۋكراينالىق-قازاقستاندىق ءونىم. ونى «ودەسسا كينوستۋدياسى» مەن الماتىلىق Sky Production ستۋدياسى تۇسىرەدى.

كوبزاردىڭ ءرولىن وينايتىن ادامعا كاستينگ وتەدى. وعان كەز-كەلگەن ادام قاتىسا الادى.

ءوتىنىش بەرگەندەردىڭ اراسىنان 10 كانديدات تاڭدالادى، ولار شەۆچەنكو وبرازىنا ەنۋ ءۇشىن باسەكەلەسەدى.

لەنتا رەجيسسەرى ۋكراينالىق كينوسۋرەتشى جانە جازۋشى الەكساندر دەنيسەنكو. سونداي-اق ول فيلم ستسەناريىنىڭ اۆتورى. بۇل ءماتىن تاراس شەۆچەنكونىڭ 200 جىلدىعىنا ارنالعان حالىقارالىق كينوستسەناريلەر بايقاۋىندا ۇزدىك اتانعانداردىڭ ءبىرى بولدى.

الەكساندر دەنيسەنكو كوبزار ءومىرىنىڭ قازاقستانداعى كاسپي تەڭىزىنىڭ جاعالاۋىنداعى نوۆوپەتروۆ بەكىنىسىندە قىزمەت ەتكەن سوڭعى جىلدارىن باياندايدى. 
Abai.kz

0 پىكىر