دۇيسەنبى, 30 ناۋرىز 2020
اباي.tv 4100 0 پىكىر 31 مامىر, 2016 ساعات 14:32

قاپەز: وكىنبەيىن دەسەم دە، وزەگىم بار-اۋ...

بۇگىن ەلىزىمدە اشتىق پەن ساياسي قۋعىن-سۇرگىن قۇرباندارىن ەسكە الۋ كۇنى. بۇگىن – قازاق تاريحىندا قارالى كۇن. بۇگىن – قىلىشىنان قان تامعان حح عاسىردىڭ باسىندا تالايدى سارساڭعا سالىپ، قاسىرەت شەكتىرگەن ساياسي قۋعىن-سۇرگىن قۇرباندارىن ەسكە الۋ كۇنى. ءدال وسى كۇنى سابەتتىڭ قۇرساۋىنان بوساپ، ازاتتىق الۋعا تالپىنعان الاش زيالىلارىن ارداقتايتىن كۇن.

Abai.kz

 

0 پىكىر