سەيسەنبى, 29 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107833. جازىلعاندار — 102805. قايتىس بولعاندار — 1699
مايەكتى 4741 0 پىكىر 28 اقپان, 2017 ساعات 18:12

اقىرىپ ءالى اقپان تۇر

ايتارى جوق، بيىلعى قىس قاتتى بولدى. كۇرە جولدار قايتا-قايتا جابىلىپ، جولاۋشىلاپ شىعىپ كەتكەن ادامدار قالىڭ جاۋعان قار استىندا قالدى. ءتىپتى، ادام شىعىنى دا بار. مىسالى، جامبىل وبلىسىنداعى كوكساي شاتقالىندا ءوتىپ جاتقان 91678 اسكەري بولىمىندەگى اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ جاۋىنگەرلىك دايىندىق ساباعى بارىسىندا كۇتپەگەن جەردەن قار كوشكىنى بولىپ، جەتى جاۋىنگەر كوز جۇمدى. قازاق دالاسىنا كەلگەن بيىلعى قىستىڭ قاھارى مەن اق باسقىن شەتەلدىك باق-تاردىڭ دا نازارىن اۋداردى. مىنا تومەندەگى كورىنىستى باتىس ەلدەرىندەگى ءباسپاسوز "اق اپوكوليپسيس" دەپ اتاعان. پريرەچنوە اۋىلىنىڭ تۇرعىندارى (شقو) قازىر وسىنداي قالىڭ قاردىڭ استىندا جاتىر. ولار ءبىر-بىرىمەن ۇيلەردىڭ شاتىرى ارقىلى نەمەسە ۇڭگىپ قازىپ العان ۇڭعىما جولدار ارقىلى قاتىنىس جاسايتىن جاعدايعا جەتكەن. ءيا، بۇگىن كۇنتىزبە بويىنشا قىستىڭ سوڭعى كۇنى، بىراق قىردا اقىرىپ ءالى اقپان تۇر. مىنا الاپات قاردان  ۇكىمەت كۇش شاعىرىپ ەلدى-مەكەندەردى ارشىپ الماسا، ەرتەڭ سۋعا كەتۋى مۇمكىن. اق جاعالى ۇلىقتارىمىزعا وسىنى ەسكەرتەمىز! قىزىلاعاش وقيعاسى قايتالانىپ جۇرمەسىن، مىرزالار! 


سۋرەتتەر inform.kz سايتىنان الىندى

Abai.kz

0 پىكىر