دۇيسەنبى, 20 قىركۇيەك 2021
مايەكتى 5766 0 پىكىر 9 قاڭتار, 2017 ساعات 17:48

حان شاتىردا جالاڭاش "كانيزاكتەر" جYر

استاناداعى حان شاتىر ويىن ساۋىق ورتالىعىندا ءبىر توپ قىز ءىش كيىممەن ءجۇر ەكەن، - دەپ حابارلايدى kaz.365info.kz

بۇل سۋرەتتەر الەۋمەتتىك جەلىدەگى «زا تەبيا، باكە» توبىندا جاريالانعان. "حان شاتىردا" قىزدار وسىلاي قىدىراتىن بولعان. ۇيات، سەن قايدا جوعالدىڭ؟ – دەپ جازادى اۆتور.

سۋرەتكە قاراعاندا بۇلار وسى ورتالىقتاعى كيىم دۇكەندەرىنىڭ ءبىرىن جارنامالاۋعا شىققان قىزدار سەكىلدى. ءبىر جاعىنان قاراساق، "حاننىڭ شاتىرىندا" جۇرگەن "كانيزاكتەر" سەكىلدى كورىنەدى.

قازىر قازاقتى ماسقارالاۋدىڭ ءتۇرلى ايلا-شارعىسى جاسالىپ جاتىر. بۇل دا سونىڭ ءبىرى بولسا كەرەك.

ءشارىپحان قايسار

Abai.kz

0 پىكىر