سارسەنبى, 23 قازان 2019
الاشوردا 4856 0 پىكىر 11 مامىر, 2015 ساعات 10:58

باسقاقتار

ورىس سۋرەتشىسى س. يۆانوۆتىڭ "باسكاكي" (باسقاقتار) دەپ اتالاتىن ايگىلى كارتيناسى. باياعى "موڭعولداردىڭ" قانداي بولعانىن، ولاردىڭ كىمدەردىڭ ارعى بابالارى ەكەنىن وسى سۋرەتتىڭ ءوزى-اق ايتىپ تۇر. وردالىقتاردىڭ ورىستاردان الىم-سالىق جيناۋعا جىبەرەتىن ادامدارىن باسقاق دەپ اتاعان. باعىنباعاندارىنىڭ باسىن قاعىپ الاتىندار عوي. كادىمگى قازاقتىڭ ءسوزى...

جولىمبەت ماكىش
(جازبا اۆتوردىڭ فەيسبۋكتەگى پاراقشاسىنان الىندى). 

0 پىكىر