دۇيسەنبى, 18 قازان 2021
2281 0 پىكىر 15 مامىر, 2017 ساعات 11:07

بەردىبەك ساپارباەۆ ءدارى-دارمەك باعاسىن وسىرەتىندەردى سىنادى

ب.ساپارباەۆ باعانى نەگىزسىز كوتەرگەن ءدارىحانالار باسشىلارىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن كۇشەيتۋدى ۇسىندى، - دەپ حابارلايدى اقتوبە وبلىسى اكىمىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

اقتوبە وبلىسىنىڭ اكىمى بەردىبەك ساپارباەۆ ءدارى-دارمەك باعاسىن بۇرمالاۋ ماسەلەسىن دارىلىك زاتتاردى وندىرۋشىدەن ساتىپ الۋشىعا دەيىن  قاداعالاۋ جۇيەسىن ەنگىزۋ ارقىلى شەشۋدى ۇسىندى. بۇل ۇسىنىستى ءوڭىر باسشىسى بۇگىن ماجىلىستە وتكەن «قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا حالىقتى تەگىن مەديتسينالىق كومەكتىڭ كەپىلدىك بەرىلگەن كولەمى شەڭبەرىندە دارىلىك زاتتارمەن قامتاماسىز ەتۋ جانە فارماتسەۆتيكا سالاسىنىڭ جاي-كۇيى جانە دامۋى تۋرالى» پارلامەنتتىك تىڭداۋ كەزىندە جەتكىزدى.

بەردىبەك ساپارباەۆ وزگە دە پارامەترلەرمەن قاتار، اۆتوماتتاندىرۋ جۇيەسى ءونىمنىڭ وندىرۋشىدەن ساتىپ الۋشىعا دەيىنگى جولدا قانشا دەلدال تارتىلعاندىعىن قاداعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن جانە سوعان سايكەس ءدارىنى قىمباتتاتۋعا قارسى ءتيىمدى شارالار قولدانۋ جايىن ءتۇسىندىردى.

ونىڭ ايتۋىنشا رف ورىنبور وبلىسىنداعى كەيبىر دارىلەر اقتوبەلىك ءدارىحانالار بەكىتكەن باعادان ەكى ەسە ارزان ساتىلادى. سونىمەن، ديابەت اۋرۋىن ەمدەيتىن ءدارى ورىنبوردا 8 500 تەڭگە تۇرسا، اقتوبەدە 17 مىڭ تەڭگە، «ۋرسوسان» - 7 مىڭ تەڭگە تۇرسا، بىزدە 14 مىڭ تەڭگە. اقتوبەدە اتاۋى بىردەي دارىلىك زاتتاردىڭ باعالىق ايىرماشىلىعى 30 دان 50 پايىزعا دەيىن جەتۋى مۇمكىن.

وبلىس اكىمى اكىمدىكتەگىلەردىڭ باعا بەلگىلەۋدە ءدارىحانا باسشىلارىنا قانداي دا ءبىر ىقپال ەتۋگە وكىلەتتىگى جوقتىعىن ناقتىلادى.

- جاعدايدى تۇتىنۋشىلار پايداسىنا ەلباسىنىڭ ءدارى-دارمەكتەر باعاسىن مەملەكەتتىك رەتتەۋدى بەكىتۋ تۋرالى باستاماسىن جۇزەگە اسىرۋ عانا تۇبەگەيلى  وزگەرتە الادى،-دەپ اتاپ ءوتتى بەردىبەك ساپارباەۆ.

وبلىس اكىمى سونىمەن قاتار باعا بەلگىلەۋ كەزىندە ماڭىزدى ءرول اتقاراتىن تاعى ءبىر ماسەلەنى قوزعادى. اتاپ ايتقاندا، «دارىلىك زاتتارعا ساراپتاما جۇرگىزۋ ۇلتتىق ورتالىعى» رمك –دا  2016 جىلى ءدارى-دارمەككە ساراپتاما جۇرگىزۋدىڭ قىمباتتاعانى ايتىلدى.

«بىلتىر انتيگريپپينگە ساراپتاما جۇرگىزۋ 6 مىڭ تەڭگە بولسا، قازىر 70 مىڭ تەڭگە تولەۋ قاجەت، ياعني قىزمەت قۇنى 11 ەسەگە ارتقان. اسپيرين ءۇشىن وتكەن جىلى 4 مىڭ تەڭگە تولەسەك، قازىر 60 مىڭ تەڭگە تولەۋ كەرەك، ياعني 15 ەسە ءوسىم بار. سەبەبى نەدە؟ بىرنەشە رەت جازدىق، بىراق تۇسىنىكتى جاۋاپ العان جوقپىز",-دەدى ءوڭىر باسشىسى.

وبلىس اكىمى سونداي-اق، باعانى نەگىزسىز كوتەرگەن ءدارىحانالار باسشىلارىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن كۇشەيتۋدى ۇسىندى.

"مۇنىڭ بيزنەس ەكەنىن تۇسىنەمىز. بىراق ولاردىڭ مەملەكەت، حالىق الدىندا جاۋاپكەرشىلىگى بولۋى كەرەك قوي. بيزنەس اشىق، ادال، زاڭدى بولۋعا ءتيىس",-دەدى بەردىبەك ساپارباەۆ.

اباي-اقپارات

 

0 پىكىر