بەيسەنبى, 6 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 94882. جازىلعاندار — 67031. قايتىس بولعاندار — 1058
1537 0 پىكىر 13 قىركۇيەك, 2017 ساعات 10:16

وزبەكستاندا ءدىني سەبەپپەن سوتتالعاندار بوستاندىققا شىعۋى مۇمكىن

وزبەكستاندا ءدىني سەبەپپەن سوتتالعان ادامداردىڭ تۋىستارى تۇرمەدەن حات-حابار الا باستاعان. وندا جازانى ورىنداۋ مەكەمەسىنىڭ اكىمشىلىگى سوتتالۋشىلاردىڭ جازا مەرزىمىنىڭ اياقتالاتىنى جونىندە حابارلاپ، تۋىستارىن تۇرمەدەن الىپ كەتۋلەرىن سۇراعان.

بۇل جونىندە اندىجاندىق قۇقىق قورعاۋشى سايدجاحون زاينوبيددينوۆ حابارلادى. ونىڭ سوزدەرىنشە، وزبەكستاندا مۇنداي تاجىريبە ءبىرىنشى رەت جۇزەگە اسىپ وتىر.

"اباقتىدا تۋىستارى وتىرعان ادامدارمەن تىكەلەي سويلەستىم. ولار جازانى ورىنداۋ مەكەمەسى اكىمشىلىگىنەن حات العان. وندا ءدىني سەبەپپەن 2000 جىلدان بەرى تۇرمەدە وتىرعان ازاماتتاردىڭ بوستاندىققا شىعاتىنى حابارلانعان. بۇل حاتتا سوتتالۋشىلاردىڭ تۋىستارىنا وزدەرى كەلىپ، اباقتىداعى ۇلدارىن الىپ كەتۋدى سۇراعان", – دەيدى اندىجاندىق قۇقىق قورعاۋشى.

وسىعان دەيىن وزبەك بيلىگى "قارا تىزىمدەگى" ازاماتتاردىڭ ءىسىن قايتا قاراپ جاتقانى جونىندە حابارلانعان. جەرگىلىكتى باق-تىڭ جازۋىنشا، وزبەكستاندا 17 مىڭ "قارا تىزىمدەگى" ادامداردىڭ 16 مىڭى قاۋىپتىلەر قاتارىنان الىنىپ تاستالعان.

Abai.kz

0 پىكىر