سەنبى, 18 تامىز 2018
اباي-اقپارات 1503 2 پىكىر 12 اقپان, 2018 ساعات 12:05

ەرلان ءبىلالدىڭ ورنىنا اسحات ماەمەروۆ ديرەكتور بولىپ تاعايىندالدى

مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق دراما تەاترىنا جاڭا ديرەكتور بولىپ اسحات ماقسىمۇلى ماەميروۆ تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى تەاتردىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

اسحات ماقسىمۇلى ماەميروۆ 1974 جىلى 12 ناۋرىزدا باتىس قازاقستان وبلىسى سىرىم اۋدانىندا تۋعان.

1995 - 1996 جىلدارى ت.جۇرگەنوۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ونەر اكادەمياسىنىڭ "دراما رەجيسسەرى" ماماندىعى بويىنشا قازاقستاننىڭ حالىق ءارتيسى، پروفەسسور مامان بايسەركەنوۆتىڭ كلاسسىن بىتىرگەن. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنىتىنىڭ "بولاشاق" حالىقارالىق ستەپەندياسىنىڭ يەگەرى. سول جىلى Université Sorbonne Nouvelle Paris ۋنيۆەرسيتەتىندە ءبىلىمىن جەتىلدىرگەن. (فرانتسيا، پاريج); 2008 جىلى پاريج ۇلتتىق ونەر كونسەرۆاتورياسىنىڭ "درامالىق ونەر" ماماندىعى بويىنشا تاعلىمدامادان وتكەن (فرانتسيا، پاريج); 2010 جىلى رەسەيدىڭ اتاقتى گيتيس ونەر اكادەمياسىندا تەاتر ونەرى بويىنشا ماگيستر عىلىمي اتاعىن الدى.قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى، تەاتر رەجيسسەرى.

ەستەرىڭىزدە بولسا، تەاتردى اسحات ماەميروۆقا دەيىن باسقارعان ەرلان بىلالعا 24-بابىنىڭ 3-بولىگى جانە 366-بابىنىڭ 2-بولىگى "پارا الۋعا وقتالۋ" بويىنشا ايىپ تاعىلعان. ول  "سەزام" قوعامدىق قايىرىمدىلىق شىعارماشىلىق قورىنىڭ پرەزيدەنتى قايرات بايانوۆتان اۋەزوۆ تەاترىنىڭ قابىرعاسىندا جاڭاجىلدىق قويىلىمدار قويۋ ءۇشىن 1,5 ميلليون تەڭگە پارا الماق بولعان. ەرلان ءبىلال قىلمىسىن مويىنداعان بولاتىن.

"سىياقى تۋرالى كەلىستىك، سوسىن 2 قاڭتاردا كەزدەسىپ، ول ماعان 600 مىڭ تەڭگە بەردى. ەكىنشى رەت 4 قاڭتاردا 900 مىڭ تەڭگە بەردى دە، مەن سول كۇنى ۇستالدىم. كىنامدى تولىق مويىندايمىن، وكىنىش بىلدىرەمىن. باسىندا بايانوۆ ماعان ءوزى ۇسىنعان. بىزدە جىلدا شىرشالار، قويىلىمدار وتەدى. ءوزى كەلدى. قازاقشا ايتقاندا ريزالىعىن ءبىلدىرۋ ءۇشىن. باسىندا سومانى دا ءوزى ايتقان بولاتىن. 600 مىڭدى قايدا جاراتقانىم ەسىمدە جوق، قارىزدارىمدى قايتارىپ جۇرگەنمىن. ەشكىم قىسىم جاساعان جوق، كىنامدى ءوزىم مويىندادىم", - دەگەن ەدى ەرلان ءبىلال سوت وتىرىسى كەزىندە.

سوت ەرلان ءبىلالدى قر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 24-بابىنىڭ 3-بولىگى جانە 366-بابى بويىنشا ايىپتى دەپ تانىپ، 52 500 000 تەڭگە كولەمىندە ايىپپۇل سالۋ تۋرالى ۇكىم شىعارادى.

Abai.kz

2 پىكىر