سەنبى, 18 تامىز 2018
469 0 پىكىر 17 مامىر, 2018 ساعات 09:40

بۇۇ باس حاتشىسىنىڭ كومەكشىسى دۋشانبەنى ازاماتتىق قوعام كەڭىستىگىن كەڭەيتۋگە شاقىردى

ۇكىمەت ءوز ازاماتتارىنىڭ ومىرىندە شەشۋشى ءرول اتقارادى، "بىراق دانالىقتى باعىندىرۋ مۇمكىن ەمەس", - دەپ مالىمدەدى بۇۇ باس حاتشىسىنىڭ ادام قۇقىقتارى جونىندەگى كومەكشىسى ەندريۋ گيلمور.

ەندريۋ گيلمور ازاماتتىق قوعام كەڭىستىگىن كەڭەيتۋگە شاقىردى، دەلىنگەن 16 مامىردا بۇۇ-نىڭ ادام قۇقىقتارى جونىندەگى كەڭسەسى تاراتقان ءباسپاسوز حابارلاماسىندا.

گيلمور باستاعان بۇۇ دەلەگاتسياسى 15-16 مامىردا تاجىكستاندا بولدى. دەلەگاتسيا مۇشەلەرى تاجىك ۇكىمەتىنىڭ مۇشەلەرىمەن كەزدەستى. گيلمور قوعامدىق جانە ادام قۇقىقتارىن قورعاۋ ۇيىمدارىنىڭ وكىلدەرىمەن، تاجىك ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ستۋدەنتتەرىمەن جۇزدەستى. بۇل كەزدەسۋلەرگە جۋرناليستەر شاقىرىلعان جوق.

بۇۇ باس حاتشىسىنىڭ كومەكشىسى ادام قۇقىعىن قورعاۋشىلار، جۋرناليستەر، ادۆوكاتتار جانە باسقا دا تۇلعالار وزدەرىنىڭ ماڭىزدى جۇمىستارىن ەشقانداي كەدەرگىسىز، قورقىتىپ-ۇركىتۋسىز اتقارۋ كەرەكتىگىن، ولار قاجەتسىز اكىمشىلىك تەكسەرۋلەر مەن قۋدالاۋلاردان قورىقپاۋى كەرەكتىگىن اتاپ ءوتتى.

Abai.kz

0 پىكىر