سەيسەنبى, 13 ءساۋىر 2021
1440 0 پىكىر 28 قاراشا, 2018 ساعات 16:18

تۇركىستان وبلىسىندا اۋىلدىق ەلدى مەكەندەردەگى كاسىپكەرلىكتى قولداۋعا 3,2 ملرد. تەڭگە بولىنگەن

ەلباسى نۇرسۇلتان نازارباەۆتىڭ «ناتيجەلى جۇمىسپەن قامتۋ جانە جاپپاي كاسىپكەرلىكتى دامىتۋدىڭ 2017-2021 جىلدارعا ارنالعان» باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا، تۇركىستان وبلىسىندا 2018 جىلى 3,8 ملرد. تەڭگە  قاراستىرىلعان.

ونىڭ ىشىندە وبلىستىق ماڭىزى بار قالالىق (شىمكەنت، تۇركىستان، كەنتاۋ) جەرلەردەگى كاسىپكەرلەردى قارجىلاندىرۋعا 615,0 ملن. تەڭگە، اۋىلدىق ەلدى مەكەندەردە كاسىپكەرلىكتى قولداۋعا 3,2 ملرد. تەڭگە بولىندى.

سونىمەن قاتار، ەلباسىنىڭ بەس الەۋمەتتىك باستاماسىن ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا شاعىن نەسيەنىڭ كولەمىن ۇلعايتۋعا رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن قوسىمشا 2,7 ملرد. تەڭگە بولىندى، ونىڭ ىشىندە، اۋىلدى جەرلەرگە – 1,8 ملرد. تەڭگە، قالا جانە مونوقالالاردا – 943 ملن. تەڭگە. جالپى باعدارلاما شەڭبەرىندە 6,5 ملرد. تەڭگە شاعىن نەسيە بەرۋگە قاراستىرىلعان.

قازىرگى تاڭدا قارجىلار تولىعىمەن قارجى وپەراتورلارىنا «دامۋ» كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ قورى» اق-نىڭ وقو بويىنشا ايماقتىق فيليالى، «اۋىلشارۋاشىلىعىن قارجىلاي قولداۋ قورى» اق-نىڭ وقو بويىنشا فيليالى جانە «اگرارلىق نەسيە كورپوراتسياسى» اق-نىڭ وقو بويىنشا فيليالدارىنا اۋدارىلعان.

اعىمداعى جىلدىڭ 6 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 1,4 ملرد. تەڭگەگە 142 ازاماتقاشاعىن نەسيەلەر بەرىلگەن.

باعدارلاما اياسىندا نەسيە الۋ ءۇشىن نەگىزگى شارتتاردىڭ سالىق ورگاندارىندا تىركەلۋى جانە حالىقتى جۇمىسپەن قامتۋ ورتالىعىنىڭ جولداماسى بولۋى قاجەت.

ايدار ديدار

Abai.kz

0 پىكىر