سارسەنبى, 26 اقپان 2020
4496 16 پىكىر 13 ماۋسىم, 2019 ساعات 11:20

مەملەكەت باسشىسى بىرقاتار كادرلىق تاعايىنداۋلار جاسادى

مەملەكەت باسشىسى پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى مەن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ توراعاسىن تاعايىندادى. جارلىقتاردىڭ ماتىندەرى اقوردا سايتىندا جاريالانعان. 

مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىقتارىمەن:

- باقىتجان ءابدىرۇلى ساعىنتاەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى بولىپ تاعايىندالدى;

- كارىم قاجىمقانۇلى ءماسىموۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ توراعاسى بولىپ تاعايىندالدى.

Abai.kz

16 پىكىر