دۇيسەنبى, 28 قاراشا 2022
4712 6 پىكىر 29 ماۋسىم, 2019 ساعات 15:39

باۋىرجان بايبەك باس پارتيانىڭ باسشىلىعىنا باردى

الماتى قالاسىنىڭ ەكس-اكىمى باۋىرجان بايبەك "نۇر وتان" پارتياسى توراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.

بۇل تۋرالى تۇڭعىش پرەزيدەنتتىڭ ءباسپاسوز حاتشىسى ايدوس ۇكىباي مالىمدەدى.

"نۇرسۇلتان نازارباەۆ "نۇر وتان" پارتياسى توراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى باۋىرجان بايبەكتى تانىستىردى", - دەپ جازدى ول Twitter جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا.

باۋىرجان قىدىرعاليۇلى كۇنى كەشەگە دەيىن الماتى قالاسىنىڭ اكىمى قىزمەتىن اتقارعان. كەشە پرەزيدەنت توقاەۆتىڭ جارلىعىمەن قالا باسشىلىعىنا باقىتجان ساعىنتاەۆ كەلدى.

باۋىرجان بايبەك:

  • 1999 جىلدان - ماينداعى فرانكفۋرت قالاسى قر باس كونسۋلدىعىنىڭ رەفەرەنتى، اتتاشەسى - گفر-داعى قر ەلشىلىگى ەكونوميكالىق ءبولىمىنىڭ ءۇشىنشى حاتشىسى (بەرلين قالاسى).
  • 2002 جىلدان - قر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى جۇيەلى زەرتتەۋلەر ورتالىعىنىڭ ساراپشىسى.
  • 2003 جىلدان - قر پرەزيدەنتى حاتتاماسىنىڭ اقپارات پەن تالداۋ سەكتورىنىڭ مەڭگەرۋشىسى
  • 2004 جىلدان - باس ينسپەكتورى
  • 2006 جىلدان - حاتتاما جەتەكشىسى.
  • 2009 جىلدىڭ تامىز ايىنان - قر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى جەتەكشىسىنىڭ ورىنباسارى.
  • 2013 جىلدىڭ قاڭتارىنان — "نۇر وتان" پارتياسى توراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى.
  • 2015 جىلدىڭ 9 تامىزىنان - الماتى قالاسىنىڭ اكىمى قىزمەتتەرىن اتقاردى.

قازاق، ورىس، اعىلشىن جانە نەمىس تىلدەرىن مەڭگەرگەن. "قۇرمەت", "پاراسات" وردەندەرىمەن ماراپاتتالعان.

Abai.kz

6 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

انە، كوردىڭ بە؟

ورىس ءپاتريوتيزمى جانە ياحتا

ەسبول ۇسەنۇلى 1488
قازاقتىڭ ءتىلى

قازاقتىڭ ءتىلى ولمەسىن دەسەك...

كامشات تاسبولاتوۆا 1568
سوعىستا جۇرگەن سۇلۋلار

مايدانداعى ۋكراينا ارۋلارى: مارگاريتا ريۆچاچەنكو

ايجان تەمىرحان 1733