سارسەنبى, 15 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 63514. جازىلعاندار — 35911. قايتىس بولعاندار — 375
ەل ءىشى... 2045 6 پىكىر 21 تامىز, 2019 ساعات 10:26

ازىق-تۇلىك تاعى قىمباتتادى

ەلىمىزدە سارىمساق، كارتوپ، كۇرىش جانە ءبىرىنشى سورتتى ۇن باعاسى قىمباتتادى. بۇل تۋرالى 20 تامىزدا ۇكىمەت وتىرىسىندا ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترلى رۋسلان دالەنوۆ ايتتى.

مينيسترلىكتىڭ دەرەگىنشە، ورتا ەسەپپەن سارىمساق – 79 پايىز، ءسابىز – 59,3 پايىز، كارتوپ – 32,9 پايىز، كۇرىش – 23,8 پايىز، ءبىرىنشى سورتتى ۇن 14,3 پايىز قىمباتتاعان. ول باعانى بازارداعىلار مەن دۇكەندەر ءوسىرىپ وتىرعانىن جەتكىزدى.

– بازارداعى باعا وندىرۋشىلەر مەن يمپورتتاعى باعادان قىمبات. مىسالى وندىرۋشىلەر ءسابىزدىڭ كەلىسىن 67 تەڭگەدەن (0,17 دوللار) ساتسا، بازارداعى باعاسى 151 تەڭگە (0,4 دوللار), - دەدى ول.

بيلىكتىڭ ايتۋىنشا، باعا نۇر-سۇلتاندا قاتتى قىمباتتاعان. ماسەلەن، ەل استاناسىندا ءسابىز – 2,4 پايىز، سارىمساق – 85,5 پايىز، كارتوپ – 824 پايىز، كۇرىش – 21,6 پايىز، ۇن 20,8 پايىز وسكەن.

ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى باقىت سۇلتانوۆتىڭ سوزىنشە، جۇيەلى ءوندىرىستىڭ جوقتىعىنان، دەلدالداردىڭ كوپتىگىنەن، ساقتاۋ شارتتارىن ساقتاماۋدان ازىق باعاسى قىمباتتاعان. مينيستر قىمباتشىلىققا رەسەي ەكونوميكاسىنىڭ اسەرى بارىن ايتتى.

– ەۋرازيالىق ەكونوميكا وداعىنىڭ ورتاق نارىعىنداعى باعا رەتتەۋ دە اسەر ەتەدى. رەسەيدەگى باعانىڭ وسكەندىكتەن بىزدە دە قىمباتشىلىق بولىپ جاتىر، - دەدى ول.

ۇكىمەت ينفلياتسيا كولەمىن 4-6 پايىز اراسىندا ۇستاۋ ءۇشىن حالىق كوپ تۇتىناتىن ون ازىق-تۇلىكتىڭ باعاسىن باقىلاپ وتىرۋعا ۋادە بەردى.

– ون تاۋارعا سارىمساق، ءسابىز، كارتوپ، قىزىلشا، كۇرىش، ۇن، جىلقى ەتى، قوي ەتى، سيىر ەتى جانە نان كىرەدى. وسى ازىق-تۇلىكتەرگە باقىلاۋ جاساپ، باعاسىن ارزانداتۋ جاعىن قاراستىرامىز، - دەدى دالەنوۆ.

ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ ەسەبىنشە، شىلدە ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەلدەگى جىلدىق ينفلياتسيا كولەمى 5,4 پايىزدى قۇرايدى.

كەيبىر ساراپشىلار قىمباتشىلىق «ىشكى ءوندىرىس كوزدەرىنىڭ ازدىعىنان جانە يمپورتقا تاۋەلدىلىكتەن بولىپ جاتىر» دەپ سانايدى.

Abai.kz

6 پىكىر