سەنبى, 29 اقپان 2020

2012 مامىر

4 مامىر, 2012 ساعات 07:56

31 ارنا. ينفورمبيۋرو. 03.05.2012

اباي-اقپارات 1279

4 مامىر, 2012 ساعات 07:28

سىرىم دات. اتتەستاتسيانىڭ استارى

اباي-اقپارات 1236

4 مامىر, 2012 ساعات 07:17

بەكقوجا جىلقىبەكۇلى. دەتالدىق قۇرىلىمداعى ولەڭدەر

اباي-اقپارات 1649

4 مامىر, 2012 ساعات 07:08

ءامىرحان بالقىبەك. مەن ولگەندە ءبىر اقىن قۋانسا عوي...

اباي-اقپارات 1640

4 مامىر, 2012 ساعات 06:55

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1231