دۇيسەنبى, 25 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 8322. جازىلعاندار — 4352. قايتىس بولعاندار — 35

2012 مامىر

4 مامىر, 2012 ساعات 10:24

«جاۋجۇرەك مىڭ بالا» – ازاتتىقتىڭ ايناسى

اباي-اقپارات 5853

4 مامىر, 2012 ساعات 10:23

اقىن المات استانادا كەش وتكىزدى

اباي-اقپارات 1449

4 مامىر, 2012 ساعات 10:08

ۇرانداپ كىرەتىن اجەتحانا

اباي-اقپارات 1484