سەيسەنبى, 29 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107833. جازىلعاندار — 102805. قايتىس بولعاندار — 1699

2012 مامىر

4 مامىر, 2012 ساعات 07:56

31 ارنا. ينفورمبيۋرو. 03.05.2012

اباي-اقپارات 1499

4 مامىر, 2012 ساعات 07:28

سىرىم دات. اتتەستاتسيانىڭ استارى

اباي-اقپارات 1447

4 مامىر, 2012 ساعات 07:17

بەكقوجا جىلقىبەكۇلى. دەتالدىق قۇرىلىمداعى ولەڭدەر

اباي-اقپارات 1861

4 مامىر, 2012 ساعات 07:08

ءامىرحان بالقىبەك. مەن ولگەندە ءبىر اقىن قۋانسا عوي...

اباي-اقپارات 1943

4 مامىر, 2012 ساعات 06:55

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1445