سەيسەنبى, 26 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 8969. جازىلعاندار — 4515. قايتىس بولعاندار — 35

2012 مامىر

4 مامىر, 2012 ساعات 07:56

31 ارنا. ينفورمبيۋرو. 03.05.2012

اباي-اقپارات 1364

4 مامىر, 2012 ساعات 07:28

سىرىم دات. اتتەستاتسيانىڭ استارى

اباي-اقپارات 1316

4 مامىر, 2012 ساعات 07:17

بەكقوجا جىلقىبەكۇلى. دەتالدىق قۇرىلىمداعى ولەڭدەر

اباي-اقپارات 1738

4 مامىر, 2012 ساعات 07:08

ءامىرحان بالقىبەك. مەن ولگەندە ءبىر اقىن قۋانسا عوي...

اباي-اقپارات 1788

4 مامىر, 2012 ساعات 06:55

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1326