سەنبى, 10 ماۋسىم 2023

بىلگەنگە مارجان بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

20 ءساۋىر, 2023 ساعات 14:52

قازاق جەر-سۋ اتتارىنىڭ شەتەل ارحيۆتەرىندەگى اتاۋلارى

نۇرلان كەنجاحمەت 2125 5

14 ءساۋىر, 2023 ساعات 14:33

«كازاكتار» دەپ جۇرگەنىمىز – شوقىنعان قازاقتار

بەكجان ادەنۇلى 2030 4

12 ءساۋىر, 2023 ساعات 13:15

ءبىزدىڭ قازاق باياعىدا جوڭعاردان نەگە جەڭىلدى؟

قابدەش ءجۇمادىلوۆ 2482 4

7 ءساۋىر, 2023 ساعات 12:39

كاۆكازداعى قازاق ەلى. ەلتەڭىز اتابەك كىم؟ (جالعاسى)

بەكجان ادەنۇلى 1566 2

29 ناۋرىز, 2023 ساعات 14:17

كاۆكازدىق قازاق ەلى. قازاق قالاسى

بەكجان ادەنۇلى 2144 2

23 ناۋرىز, 2023 ساعات 12:44

«قىدىر» ۇعىمى قايدان شىققان؟

Abai.kz 1923 8