بەيسەنبى, 29 شىلدە 2021

2009 شىلدە

23 شىلدە, 2009 ساعات 06:12

قىرعىزستاندا پرەزيدەنتتىك سايلاۋ باستالدى

اباي-اقپارات 2110

23 شىلدە, 2009 ساعات 06:11

وقو-دا سەگىز جۇك ۆاگونى تەمىرجولدان شىعىپ كەتتى

اباي-اقپارات 2255

23 شىلدە, 2009 ساعات 06:11

مۇنايدىڭ الەمدىك باعاسى كوتەرىلدى

اباي-اقپارات 2145