جەكسەنبى, 19 قاڭتار 2020

2009 شىلدە

27 شىلدە, 2009 ساعات 02:55

داۋرەن قۋات. باندى جايلاعان بىشكەك

اباي-اقپارات 1505

24 شىلدە, 2009 ساعات 12:22

ءادىلجان ۇمبەت. بەزگەك بەزەك قاقتىرىپ تۇر

اباي-اقپارات 1590

24 شىلدە, 2009 ساعات 10:27

زاۋتبەك زاۋلاپ بارادى

اباي-اقپارات 1610

24 شىلدە, 2009 ساعات 05:21

قىرعىزستانداعى پرەزيدەنتتىك سايلاۋ ءوتتى دەپ تانىلدى

اباي-اقپارات 1486

24 شىلدە, 2009 ساعات 05:19

مۇنايدىڭ الەمدىك باعاسى كوتەرىلدى

اباي-اقپارات 1397