سەنبى, 24 شىلدە 2021

2009 شىلدە

27 شىلدە, 2009 ساعات 02:55

داۋرەن قۋات. باندى جايلاعان بىشكەك

اباي-اقپارات 2202

24 شىلدە, 2009 ساعات 12:22

ءادىلجان ۇمبەت. بەزگەك بەزەك قاقتىرىپ تۇر

اباي-اقپارات 2399

24 شىلدە, 2009 ساعات 10:27

زاۋتبەك زاۋلاپ بارادى

اباي-اقپارات 2556

24 شىلدە, 2009 ساعات 05:21

قىرعىزستانداعى پرەزيدەنتتىك سايلاۋ ءوتتى دەپ تانىلدى

اباي-اقپارات 2287

24 شىلدە, 2009 ساعات 05:19

مۇنايدىڭ الەمدىك باعاسى كوتەرىلدى

اباي-اقپارات 2142