دۇيسەنبى, 26 قىركۇيەك 2022

2009 شىلدە

27 شىلدە, 2009 ساعات 02:55

داۋرەن قۋات. باندى جايلاعان بىشكەك

اباي-اقپارات 2684

24 شىلدە, 2009 ساعات 12:22

ءادىلجان ۇمبەت. بەزگەك بەزەك قاقتىرىپ تۇر

اباي-اقپارات 3340

24 شىلدە, 2009 ساعات 10:27

زاۋتبەك زاۋلاپ بارادى

اباي-اقپارات 3210

24 شىلدە, 2009 ساعات 05:21

قىرعىزستانداعى پرەزيدەنتتىك سايلاۋ ءوتتى دەپ تانىلدى

اباي-اقپارات 2971

24 شىلدە, 2009 ساعات 05:19

مۇنايدىڭ الەمدىك باعاسى كوتەرىلدى

اباي-اقپارات 2732