سەيسەنبى, 21 قىركۇيەك 2021

2009 شىلدە

29 شىلدە, 2009 ساعات 08:48

«100 ماسەلە 100 تۇيتكىلگە» اينالىپ بارا جاتقانداي

اباي-اقپارات 2513

29 شىلدە, 2009 ساعات 08:45

جوۆتيس جولدا ادام باسىپ كەتتى

اباي-اقپارات 2378

29 شىلدە, 2009 ساعات 07:39

كەنەنىڭ كەساپاتى

اباي-اقپارات 2144

29 شىلدە, 2009 ساعات 06:52

بۇل داعدارىس قازىرگى ۇكىمەتپەن بىرگە اياقتالمايدى

اباي-اقپارات 2874

29 شىلدە, 2009 ساعات 06:29

قىرعىز پرەزيدەنتىن قۇتتىقتادى

اباي-اقپارات 2311