جۇما, 5 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 12312. جازىلعاندار — 6606. قايتىس بولعاندار — 52

2010 ءساۋىر

29 ءساۋىر, 2010 ساعات 07:22

وقو-دا بيىلعى جىلى ەكىنشى رەت ۇشەم دۇنيەگە كەلدى

اباي-اقپارات 1717

29 ءساۋىر, 2010 ساعات 05:34

جۋرنال اشۋ – كەربەز كەلىنشەكتەر ءۇشىن... كۇيكى تىرلىك

اباي-اقپارات 3271

29 ءساۋىر, 2010 ساعات 04:41

«كوپ ءسوز – بوق ءسوز»

اباي-اقپارات 3054