دۇيسەنبى, 22 شىلدە 2024

2011 ناۋرىز

28 ناۋرىز, 2011 ساعات 04:50

تاڭجارىق داستانۇلى. ەستى قىز ەتەگىن جابادى

اباي-اقپارات 3791

28 ناۋرىز, 2011 ساعات 04:32

مۇحتار شەرىم. جيرينوۆسكيدىڭ جىنى كەلدى!

اباي-اقپارات 2973

28 ناۋرىز, 2011 ساعات 04:14

قادىر مىرزا ءالي: «اقشاعا ساتىلمايتىن قىمبات دەرت...»

اباي-اقپارات 5625