سارسەنبى, 15 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 63514. جازىلعاندار — 38008. قايتىس بولعاندار — 375

2011 ءساۋىر

30 ءساۋىر, 2011 ساعات 04:14

كامشات ءابدىرايىم. ءانشى تارتقان ازاپ

اباي-اقپارات 2086

30 ءساۋىر, 2011 ساعات 04:06

«ديپلوممەن – اۋىلعا» بارمايتىن جاستار

اباي-اقپارات 3443

29 ءساۋىر, 2011 ساعات 11:14

سەرىك اباس-شاح. مەنىڭ جاۋابىم

اباي-اقپارات 3007

29 ءساۋىر, 2011 ساعات 06:42

قانات ابىلقايىر. جاسارال قۋانىشالينگە جاۋاپ حات

اباي-اقپارات 2862

29 ءساۋىر, 2011 ساعات 05:36

جۇسىپبەك ايماۋىتۇلى. ەلەۋسىز ەرلەر

اباي-اقپارات 2165

29 ءساۋىر, 2011 ساعات 04:43

مۇعالىم سارسەكەەۆ. دۇرىستىق

اباي-اقپارات 1550