سەنبى, 11 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 54747. جازىلعاندار — 31815. قايتىس بولعاندار — 264

2011 ءساۋىر

28 ءساۋىر, 2011 ساعات 12:12

ءماشھۇر ءجۇسىپ كوپەيۇلىنىڭ كەسەنەسى

اباي-اقپارات 5630

28 ءساۋىر, 2011 ساعات 09:32

ىرىسبەك دابەي. اكەلەرىمىز ايتاتىن اڭگىمە

اباي-اقپارات 2246