سەنبى, 11 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 54747. جازىلعاندار — 31815. قايتىس بولعاندار — 264

2011 ءساۋىر

29 ءساۋىر, 2011 ساعات 04:30

عابباس قابىشۇلى. زۋلەيحا اپاي

اباي-اقپارات 1760

29 ءساۋىر, 2011 ساعات 04:29

ءباسپاسوز رەليزى

اباي-اقپارات 1592

29 ءساۋىر, 2011 ساعات 00:15

اقش-تاعى جويقىن قۇيىن قۇرباندارىنىڭ سانى ارتتى

اباي-اقپارات 1612