سەنبى, 11 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 54747. جازىلعاندار — 31815. قايتىس بولعاندار — 264

2011 ءساۋىر

28 ءساۋىر, 2011 ساعات 03:19

ديحان قامزابەكۇلى. ماعجاننىڭ ومبىدان تابىلعان ولەڭى

اباي-اقپارات 2051

27 ءساۋىر, 2011 ساعات 12:01

ايگۇل وماروۆا. «جاڭا ەفرەيتورعا» ەش قاتىسىم جوق

اباي-اقپارات 2095

27 ءساۋىر, 2011 ساعات 10:57

كەڭەس نۇرلانوۆ: «كەۋدە كەرۋگە كەرەمەتپىز...»

اباي-اقپارات 2210

27 ءساۋىر, 2011 ساعات 10:04

موڭعوليا قازاقتارىنىڭ اقپاراتتىق پورتالى

اباي-اقپارات 1982

27 ءساۋىر, 2011 ساعات 09:16

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: ءۋاليحان قايساروۆ (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1623

27 ءساۋىر, 2011 ساعات 08:50

ءاليحان بوكەيحانوۆ. «استرونوميا» وقۋلىعى

اباي-اقپارات 4234