سەنبى, 11 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 54747. جازىلعاندار — 31815. قايتىس بولعاندار — 264

2011 ءساۋىر

27 ءساۋىر, 2011 ساعات 08:14

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: ءۋاليحان قايساروۆ (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1666

27 ءساۋىر, 2011 ساعات 05:08

جانبولات ماماي. ول كىمدەرگە، نە ءۇشىن كەرەك بولدى ەكەن؟

اباي-اقپارات 2575

27 ءساۋىر, 2011 ساعات 04:18

نازار اۋدارىڭىز، كونكۋرس!

اباي-اقپارات 1659

27 ءساۋىر, 2011 ساعات 04:07

ومار جالەلۇلى. يسلام ءدىنى جانە ۇلتتىق يدەنتيفيكاتسيا

اباي-اقپارات 2747