سارسەنبى, 21 ءساۋىر 2021

2011 تامىز

26 تامىز, 2011 ساعات 11:34

ابزال توقانوۆ. جارىمجان ەلتاڭبا

اباي-اقپارات 2084

26 تامىز, 2011 ساعات 10:48

اقەدىل تويشانۇلى. جاراپازان

اباي-اقپارات 22315

26 تامىز, 2011 ساعات 07:59

شارا قۇربانوۆا. قازاق ۇلتشىلدارى، قايدا باراسىڭ؟

اباي-اقپارات 1961

26 تامىز, 2011 ساعات 06:24

زاۋر گاسانوۆ. «تورە سكيفتەر»

اباي-اقپارات 2209