سەيسەنبى, 13 ءساۋىر 2021

2011 تامىز

31 تامىز, 2011 ساعات 05:53

وسك قازاقستان سەناتىنا جاڭا دەپۋتاتتاردى تىركەدى

اباي-اقپارات 1727

31 تامىز, 2011 ساعات 05:51

امانحان ءالىمۇلى. تۇيسىك تامشىلارى

اباي-اقپارات 2019

31 تامىز, 2011 ساعات 05:16

زۇلىمدىق قۇدايسىزدىقتان تۋادى

اباي-اقپارات 2959

31 تامىز, 2011 ساعات 05:10

ايشا عالىمبايقىزى. استاناشا وقۋلىق سارالاۋ

اباي-اقپارات 1937

31 تامىز, 2011 ساعات 05:00

شەرحان مۇرتازا: «ەجوۆشىلدىق قايتا باس كوتەرگەندەي...»

اباي-اقپارات 2650

31 تامىز, 2011 ساعات 04:59

كوكسەرەك ساعىم. كەنتاۆرلار تۋرالى اڭىز قايدان شىقتى؟

اباي-اقپارات 3700

30 تامىز, 2011 ساعات 17:34

اسكەري شەرۋ: ەل ايبىنى ايشىقتالدى

اباي-اقپارات 2978