سەيسەنبى, 1 جەلتوقسان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 132348. جازىلعاندار — 116863. قايتىس بولعاندار — 1990

2011 تامىز

4 تامىز, 2011 ساعات 20:37

قازاق ۇلتى: ەتنودەموگرافيالىق دامۋ بەلەستەرى

اباي-اقپارات 4928

4 تامىز, 2011 ساعات 20:27

سايات بايمۇراتۇلى. سال-سەرIلIك – دIني ۇعىم

اباي-اقپارات 2587

4 تامىز, 2011 ساعات 20:23

جارىلقاسىن بورانباي. ابىلايدىڭ اقيقاتى مەن اماناتى

اباي-اقپارات 1781

4 تامىز, 2011 ساعات 20:21

تاۋەلسىزدىك فيلوسوفياسى

اباي-اقپارات 5774

4 تامىز, 2011 ساعات 08:50

«مەكتەپكە جول» اكتسياسى

اباي-اقپارات 1739