بەيسەنبى, 28 قاڭتار 2021

2011 قىركۇيەك

28 قىركۇيەك, 2011 ساعات 05:34

الەمدىك تۋريندۋستريا 2012 جىلى 4,5-5%-عا وسەدى - ساراپشى

اباي-اقپارات 1394

28 قىركۇيەك, 2011 ساعات 05:17

قازاقتىڭ دالاسىنداي دارحان انا

اباي-اقپارات 2210

28 قىركۇيەك, 2011 ساعات 05:09

مۇحان يساحان. قانداي زايىرلىلىقتى ۇستاناتىن بولدىق؟

اباي-اقپارات 1453