دۇيسەنبى, 6 جەلتوقسان 2021

2012 اقپان

6 اقپان, 2012 ساعات 08:20

مىرزان كەنجەباي. قۇلمIنەز دەگەن نە؟..

اباي-اقپارات 2698

6 اقپان, 2012 ساعات 08:18

ەرمەك ساحاريا. تيمۋر قۇلىباەۆ دالادا قالماس...

اباي-اقپارات 1908

6 اقپان, 2012 ساعات 08:16

ايبىن اقپاتشا. ادام كاپيتالىنان اقشا اياۋعا بولمايدى

اباي-اقپارات 1911

6 اقپان, 2012 ساعات 07:25

اۋىت مۇقيبەك. «ەگەمەن» ەلىنەن كەشىرىم سۇراسىن!

اباي-اقپارات 3089

6 اقپان, 2012 ساعات 07:00

نۇرلان دۋلاتبەكوۆ. الاشتىڭ اقباەۆى

اباي-اقپارات 3266

6 اقپان, 2012 ساعات 06:11

مۇحتار اۋەزوۆ. قازاق حالقىنىڭ ۇلى اقىنى (جالعاسى)

اباي-اقپارات 3015