جەكسەنبى, 22 مامىر 2022

2012 اقپان

6 اقپان, 2012 ساعات 03:24

ۇلتىم دەگەن ەرلەردى قورعاي بىلەيىك!

اباي-اقپارات 2258

6 اقپان, 2012 ساعات 03:18

ءشارىپحان قايسار. قازاق – ورىستىڭ قىزمەتشىسى

اباي-اقپارات 1985

5 اقپان, 2012 ساعات 05:51

چيسلوم پوبولەە، تسەنويۋ پودەشەۆلە

اباي-اقپارات 2185

5 اقپان, 2012 ساعات 05:49

پوكاياننوە پيسمو ۆ وكاياننوە ۆرەميا

اباي-اقپارات 2108

5 اقپان, 2012 ساعات 05:29

يسپوۆەد ريادوۆوگو پالاچا

اباي-اقپارات 2150

5 اقپان, 2012 ساعات 05:27

«گوسپودين ستالين، منە وستاەتسيا تولكو ۋمەرەت...»

اباي-اقپارات 2017