دۇيسەنبى, 15 شىلدە 2024

2012 اقپان

6 اقپان, 2012 ساعات 03:24

ۇلتىم دەگەن ەرلەردى قورعاي بىلەيىك!

اباي-اقپارات 2905

6 اقپان, 2012 ساعات 03:18

ءشارىپحان قايسار. قازاق – ورىستىڭ قىزمەتشىسى

اباي-اقپارات 2662

5 اقپان, 2012 ساعات 05:51

چيسلوم پوبولەە، تسەنويۋ پودەشەۆلە

اباي-اقپارات 2817

5 اقپان, 2012 ساعات 05:49

پوكاياننوە پيسمو ۆ وكاياننوە ۆرەميا

اباي-اقپارات 2806

5 اقپان, 2012 ساعات 05:29

يسپوۆەد ريادوۆوگو پالاچا

اباي-اقپارات 2862

5 اقپان, 2012 ساعات 05:27

«گوسپودين ستالين، منە وستاەتسيا تولكو ۋمەرەت...»

اباي-اقپارات 2757